สพฐ.ประกาศรางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชราชทาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

***พฐ.ประกาศรางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชราชทาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน (Best Practice) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ที่เข้ารับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560 โดยในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน และถอดบทเรียนจากการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและนักเรียน ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยดำเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายของโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง
นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า โครงการโรงเรียนสุจริต เป็นโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งเกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อีกทั้ง "โครงการโรงเรียนสุจริต" ยังเป็นความตั้งใจอันแน่วแน่ของ สพฐ. ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดย สพฐ. ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินกิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใสขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องจากการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตโดย สพฐ. แจ้งให้โรงเรียนสุจริตต้นแบบที่มีความประสงค์เข้ารับการประเมิน เพื่อรับรางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
รางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชทาน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใสฯ รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จำนวน 8 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์
คณาลัย จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้านรุ่ง จังหวีดศรีสะเกษ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ จังหวัดชลบุรี โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รับโล่รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน 8 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) จังหวัดราชบุรี โรงเรียนบ้านโคกสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านปงสนุก จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จังหวัดชลบุรี โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รับโล่รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี จังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนเขาวง จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) จังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" จังหวัดสิงห์บุรี โรงเรียนหนองหานวิทยา จังหวัดอุดรธานี 4. รางวัลชมเชย รับโล่รางวัลจากจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 17 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนบ้านหนองยาง จังหวัดหนองคาย โรงเรียนบ้านป่าบง จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านวังลำ จังหวัดตรัง โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนคุระบุรี จังหวัดพังงา โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี จังหวัดยะลา โรงเรียนวัดเวตะวันธรรมาวาส กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) จังหวัดนครพนม โรงเรียนวัดควนสีนวล จังหวัดตรัง โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม(นครราษฎร์ประสิทธิ์) จังหวัดนครปฐม โรงเรียนบ้านร้านตัดผม จังหวัดชุมพร โรงเรียนวัดตระคร้ำเอน จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา และ 5. เกียรติบัตรเข้าร่วมการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 32 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านใหม่(วันครู ๒๕๐๓) จังหวัดยะลา โรงเรียนวัดเนินเขาดิน จังหวัดระยอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร จังหวัดแพร่ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ จังหวัดแพร่ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม จังหวัดตาก โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๑(บ้านลำเหย) จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนบ้านควนลังงา จังหวัดปัตตานี โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) จังหวัดลำพูน โรงเรียนบ้านลาดวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านอูนโคก จังหวัดสกลนคร โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนวัดทศทิศ จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนวัดนารังนก จังหวัดสงขลา โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนบ้านเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนบ้านโนนทอง จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านโพหวาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านพระเพลิง จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนบ้านวังโพน จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนวัดเกาะวังไทร(กิตติวัฒนาคาร) จังหวัดนครปฐม โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
บรรพต ข่าว /สุชาติ ภาพ
อ่านทั้งหมด
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[26,647]
24 มีนาคม 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[23,051]
08 พฤศจิกายน 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[22,804]
24 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[22,837]
26 ตุลาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[27,515]
04 เมษายน 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[27,570]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[27,824]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[28,143]
20 มกราคม 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[695]
10 ตุลาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[22,887]
26 ตุลาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[26,261]
10 พฤษภาคม 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[22,976]
15 พฤศจิกายน 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[22,826]
28 ตุลาคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[26,047]
10 มิถุนายน 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[28,040]
20 มกราคม 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[28,183]
18 มกราคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[29,035]
07 มกราคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[29,276]
22 ธันวาคม 2558
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[22,825]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[26,152]
31 พฤษภาคม 2559