สพฐ.ประกาศรางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชราชทาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

***พฐ.ประกาศรางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชราชทาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน (Best Practice) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ที่เข้ารับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560 โดยในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน และถอดบทเรียนจากการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและนักเรียน ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยดำเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายของโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง
นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า โครงการโรงเรียนสุจริต เป็นโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งเกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อีกทั้ง "โครงการโรงเรียนสุจริต" ยังเป็นความตั้งใจอันแน่วแน่ของ สพฐ. ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดย สพฐ. ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินกิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใสขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องจากการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตโดย สพฐ. แจ้งให้โรงเรียนสุจริตต้นแบบที่มีความประสงค์เข้ารับการประเมิน เพื่อรับรางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
รางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชทาน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใสฯ รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จำนวน 8 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์
คณาลัย จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้านรุ่ง จังหวีดศรีสะเกษ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ จังหวัดชลบุรี โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รับโล่รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน 8 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) จังหวัดราชบุรี โรงเรียนบ้านโคกสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านปงสนุก จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จังหวัดชลบุรี โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รับโล่รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี จังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนเขาวง จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) จังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" จังหวัดสิงห์บุรี โรงเรียนหนองหานวิทยา จังหวัดอุดรธานี 4. รางวัลชมเชย รับโล่รางวัลจากจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 17 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนบ้านหนองยาง จังหวัดหนองคาย โรงเรียนบ้านป่าบง จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านวังลำ จังหวัดตรัง โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนคุระบุรี จังหวัดพังงา โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี จังหวัดยะลา โรงเรียนวัดเวตะวันธรรมาวาส กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) จังหวัดนครพนม โรงเรียนวัดควนสีนวล จังหวัดตรัง โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม(นครราษฎร์ประสิทธิ์) จังหวัดนครปฐม โรงเรียนบ้านร้านตัดผม จังหวัดชุมพร โรงเรียนวัดตระคร้ำเอน จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา และ 5. เกียรติบัตรเข้าร่วมการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 32 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านใหม่(วันครู ๒๕๐๓) จังหวัดยะลา โรงเรียนวัดเนินเขาดิน จังหวัดระยอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร จังหวัดแพร่ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ จังหวัดแพร่ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม จังหวัดตาก โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๑(บ้านลำเหย) จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนบ้านควนลังงา จังหวัดปัตตานี โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) จังหวัดลำพูน โรงเรียนบ้านลาดวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านอูนโคก จังหวัดสกลนคร โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนวัดทศทิศ จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนวัดนารังนก จังหวัดสงขลา โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนบ้านเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนบ้านโนนทอง จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านโพหวาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านพระเพลิง จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนบ้านวังโพน จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนวัดเกาะวังไทร(กิตติวัฒนาคาร) จังหวัดนครปฐม โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
บรรพต ข่าว /สุชาติ ภาพ
อ่านทั้งหมด
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[471]
04 ธันวาคม 2560
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกิดวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500คู่สมรส นางปัฐมา ทะ
เปิด[855]
29 พฤศจิกายน 2560
ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1. ชื่อ นายนิพนธ์ สกุล ก้องเวหา เลขประจำตัวประช
เปิด[841]
30 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[280]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายอนุศาสตร์ นามสกุล สอนศิลพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 วิทย
เปิด[1,234]
24 พฤศจิกายน 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[524]
04 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสุภารีย์ โพนเงิน วัน เดือน ปีเกิด ๘ มกราคม ๒๕๐๓ การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓โรงเ
เปิด[1,079]
27 พฤศจิกายน 2560
นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว
เปิด[1,046]
27 พฤศจิกายน 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[283]
07 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[387]
06 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[399]
05 ธันวาคม 2560
นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. วิชาเอกฟิสิกส์ โทคณิ
เปิด[1,252]
24 พฤศจิกายน 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[330]
07 ธันวาคม 2560
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
เปิด[982]
28 พฤศจิกายน 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ สกุล นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส
เปิด[296]
07 ธันวาคม 2560
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505 สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราช
เปิด[510]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[259]
08 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ เกิด 5 พฤศจิกายน 2503 การศึกษา - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อปี 2526
เปิด[970]
28 พฤศจิกายน 2560
...........ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต
เปิด[1,070]
26 พฤศจิกายน 2560
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
เปิด[998]
28 พฤศจิกายน 2560