สพฐ.ประกาศรางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชราชทาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

***พฐ.ประกาศรางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชราชทาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน (Best Practice) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ที่เข้ารับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560 โดยในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน และถอดบทเรียนจากการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและนักเรียน ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยดำเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายของโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง
นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า โครงการโรงเรียนสุจริต เป็นโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งเกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อีกทั้ง "โครงการโรงเรียนสุจริต" ยังเป็นความตั้งใจอันแน่วแน่ของ สพฐ. ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดย สพฐ. ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินกิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใสขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องจากการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตโดย สพฐ. แจ้งให้โรงเรียนสุจริตต้นแบบที่มีความประสงค์เข้ารับการประเมิน เพื่อรับรางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
รางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชทาน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใสฯ รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จำนวน 8 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์
คณาลัย จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้านรุ่ง จังหวีดศรีสะเกษ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ จังหวัดชลบุรี โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รับโล่รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน 8 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) จังหวัดราชบุรี โรงเรียนบ้านโคกสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านปงสนุก จังหวัดลำปาง โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จังหวัดชลบุรี โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รับโล่รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี จังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนเขาวง จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) จังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" จังหวัดสิงห์บุรี โรงเรียนหนองหานวิทยา จังหวัดอุดรธานี 4. รางวัลชมเชย รับโล่รางวัลจากจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 17 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนบ้านหนองยาง จังหวัดหนองคาย โรงเรียนบ้านป่าบง จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านวังลำ จังหวัดตรัง โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนคุระบุรี จังหวัดพังงา โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี จังหวัดยะลา โรงเรียนวัดเวตะวันธรรมาวาส กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) จังหวัดนครพนม โรงเรียนวัดควนสีนวล จังหวัดตรัง โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม(นครราษฎร์ประสิทธิ์) จังหวัดนครปฐม โรงเรียนบ้านร้านตัดผม จังหวัดชุมพร โรงเรียนวัดตระคร้ำเอน จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา และ 5. เกียรติบัตรเข้าร่วมการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 32 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านใหม่(วันครู ๒๕๐๓) จังหวัดยะลา โรงเรียนวัดเนินเขาดิน จังหวัดระยอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร จังหวัดแพร่ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ จังหวัดแพร่ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม จังหวัดตาก โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๑(บ้านลำเหย) จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนบ้านควนลังงา จังหวัดปัตตานี โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) จังหวัดลำพูน โรงเรียนบ้านลาดวิถี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านอูนโคก จังหวัดสกลนคร โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนวัดทศทิศ จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนวัดนารังนก จังหวัดสงขลา โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนบ้านเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนบ้านโนนทอง จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนบ้านโพหวาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านพระเพลิง จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนบ้านวังโพน จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนวัดเกาะวังไทร(กิตติวัฒนาคาร) จังหวัดนครปฐม โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
บรรพต ข่าว /สุชาติ ภาพ
อ่านทั้งหมด
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[6,908]
27 มีนาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[10,244]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[10,777]
26 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[10,442]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[11,839]
22 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[10,121]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[11,938]
24 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[12,412]
14 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[12,362]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[12,503]
18 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[10,860]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[10,978]
03 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[8,585]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[8,929]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[8,759]
02 มีนาคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[12,286]
13 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[3,869]
02 พฤษภาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[3,921]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[12,514]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[10,752]
08 มกราคม 2561