การแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถและทักษะภาษาไทย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดการแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

           เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถ และทักษะด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยจัดแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนทุกระดับชั้น เน้นกิจกรรมด้านการคิดและการเขียน พัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยแก่นักเรียน และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศ การจัดกิจกรรมประกอบด้วย การเขียนเรียงความ การแต่งกลอนสี่ การแต่งกลอนสุภาพ การอ่านเอาเรื่อง การคัดลายมือ และการเขียนตามคำบอก ผลการแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย มีดังต่อไปนี้ 

           การเขียนเรียงความ ประเด็น “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

 •                   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ เด็กหญิงชนากานต์ สำรวมรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดโคกสะอาด
 •                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงศิรินภา พิมเสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์)

           การแต่งกลอนสี่ ประเด็น “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

 •                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ เด็กหญิงสุชาวดี รัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านสระคูณ “สิริทัศน์ประชาสรรค์”

           การแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ประเด็น “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

 •                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงวราภรณ์ เนียมกุญชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง

           การอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงวริศรา โนนนอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

 •                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ เด็กหญิงศุภาวรรณ ปะวะเน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 •                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงสุชาดา ดีราชรัมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้

           การคัดลายมือ

 •                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กชายพงศ์ศรันย์ ชัยมณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
 •                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ เด็กหญิงอนรรฆอร สำเร็จรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบำรุงวิทยา
 •                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงกฤตมา รินคำภา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์”

           การเขียนตามคำบอก

 •                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงเพชรลัดดา สกุลรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
 •                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ เด็กหญิงพัชรพร บุญญาธนพัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 •                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงสุพรรษา ประยงค์สุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านโนนแดง
 •  
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,671]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,200]
17 สิงหาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,332]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,944]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,064]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,774]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,813]
29 มิถุนายน 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,943]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,984]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,521]
18 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,465]
22 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,976]
24 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,955]
02 พฤษภาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,809]
08 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,276]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,777]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,519]
14 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,547]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,685]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,929]
03 มกราคม 2561