การแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถและทักษะภาษาไทย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดการแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

           เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถ และทักษะด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยจัดแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนทุกระดับชั้น เน้นกิจกรรมด้านการคิดและการเขียน พัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยแก่นักเรียน และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศ การจัดกิจกรรมประกอบด้วย การเขียนเรียงความ การแต่งกลอนสี่ การแต่งกลอนสุภาพ การอ่านเอาเรื่อง การคัดลายมือ และการเขียนตามคำบอก ผลการแข่งขันสมรรถนะ ความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย มีดังต่อไปนี้ 

           การเขียนเรียงความ ประเด็น “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

 •                   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ เด็กหญิงชนากานต์ สำรวมรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดโคกสะอาด
 •                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงศิรินภา พิมเสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์)

           การแต่งกลอนสี่ ประเด็น “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

 •                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ เด็กหญิงสุชาวดี รัชนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านสระคูณ “สิริทัศน์ประชาสรรค์”

           การแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ประเด็น “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

 •                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงวราภรณ์ เนียมกุญชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง

           การอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA -ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงวริศรา โนนนอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

 •                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ เด็กหญิงศุภาวรรณ ปะวะเน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 •                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงสุชาดา ดีราชรัมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้

           การคัดลายมือ

 •                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กชายพงศ์ศรันย์ ชัยมณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
 •                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ เด็กหญิงอนรรฆอร สำเร็จรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบำรุงวิทยา
 •                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงกฤตมา รินคำภา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์”

           การเขียนตามคำบอก

 •                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงเพชรลัดดา สกุลรัมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
 •                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้แก่ เด็กหญิงพัชรพร บุญญาธนพัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 •                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้แก่ เด็กหญิงสุพรรษา ประยงค์สุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านโนนแดง
 •  
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[2,480]
03 มกราคม 2561
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[4,853]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[3,277]
22 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,918]
22 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[4,159]
08 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[3,854]
14 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[4,229]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[3,957]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[4,235]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[1,646]
29 มกราคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[3,925]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[2,206]
08 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[135]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[1,654]
29 มกราคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[3,824]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[2,282]
26 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[3,286]
24 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[1,396]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[4,009]
14 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[2,275]
08 มกราคม 2561