สพฐ.จัดงานปฏิรูปการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล่ำ

***นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการเปิดงานปฏิรูปการศึกษาแก้ปัญหาความเหลื่อมล่ำ ณ บริเวณลานสนามหญ้า หอประชุมคุรุสภา โดยได้มีภาคเอกชนมาร่วมกิจกรรมอย่างมาก อีกทั้งภายในงานยังมีการบริจาคเงินและอุปกรณ์ช่วยเหลือการศึกษาอีกด้วย
ศธ. จับมือภาครัฐ/เอกชน เดินหน้า “ปฏิรูปการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ร่วมคิด ร่วมทำ ขจัดวิกฤตโรงเรียน ICU”
(วันที่ 5 กรกฎาคม 2560) นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ “ปฏิรูปการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ร่วมคิด ร่วมทำ ขจัดวิกฤตโรงเรียน ICU” พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมโครงการ ข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ สนามหน้าคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
โดยโครงการ “โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน” หรือโรงเรียน ICU เป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการเพื่อปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยได้ทำการสำรวจโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 38,000 แห่งทั่วประเทศ ที่เข้าข่ายโรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน พบปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การขาดแคลนครู อาคารเรียนชำรุดทรุดโทรมมาก ขาดแคลนอาคารโรงอาหาร ห้องสุขาไม่เพียงพอ ขาดแคลนลานกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา ระบบไฟฟ้า/โซลาร์เซลล์ชำรุด สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ระบบน้ำบาดาลไม่สามารถควบคุมคุณภาพความสะอาดได้ รวมถึงประสบปัญหาด้านโภชนาการ ซึ่งทาง สพฐ. ได้ดำเนินการช่วยเหลือโดยทันที ตามระดับความเร่งด่วนของแต่ละโรงเรียน
แต่ด้วยโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือมีจำนวนมาก จึงได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติม คือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สนับสนุนในด้านระบบน้ำบาดาล มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนด้านโรงอาหาร บริษัทเทสโก้ โลตัส สนับสนุนด้านห้องสุขา บริษัททีโอเอ เพ้นท์ สนับสนุนด้านซ่อมแซมอาคารเรียน บริษัทเอ.พี.ฮอนด้า สนับสนุนด้านลานกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา บริษัทบางจากปิโตรเลียม และบริษัทบีซีพีจี สนับสนุนด้านระบบไฟฟ้า/โซลาร์เซลล์ บริษัททีชชิ่งทอยส์ มูลนิธิตั้งเซ็กกิม และบริษัทมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล สนับสนุนด้านสื่อการเรียนการสอน และในส่วนของ สพฐ. เองก็สนับสนุนด้านบุคลากรที่ขาดแคลนด้วย
รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการต้องการแก้ไขปัญหาโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาอย่างเร่งด่วนให้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การของบประมาณปกติจึงอาจไม่ทัน ต้องใช้วิธีการที่รวดเร็วด้วยการทำเป็นนโยบายลงไป บวกกับดึงภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วย โดย สพฐ. แบ่งโรงเรียนเป็นประเภทต่างๆ 3 ประเภท คือ ฉุกเฉิน เร่งด่วน และไม่ฉุกเฉิน ประเภทฉุกเฉินคือหลังคารั่วหนัก โซลาร์เซลล์ใช้งานไม่ได้ จึงเกิดการร่วมมือกันและแบ่งปันข้อมูลกันว่าตอนนี้ได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง สำหรับระยะที่สองนี้ ใช้งบประมาณกว่า 400 ล้านบาท และได้ภาคเอกชนมาร่วมด้วยอีกกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งในอนาคตน่าจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยมากขึ้น โดยการดำเนินการในระยะแรกและระยะที่สอง ได้เข้าช่วยเหลือโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 5,000 โรงเรียนแล้ว ผลที่ได้คือการบูรณาการอย่างแท้จริง คือภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ได้มาร่วมมือกัน ได้วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขร่วมกัน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ ทางสพฐ.ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะใช้งบประมาณเพื่อโครงการนี้ถึง 1,000 ล้านบาท แสดงให้เห็นความตั้งใจและมุ่งมั่นที่แก้ไขปัญหาโรงเรียน ICU อย่างจริงจัง
อ่านทั้งหมด
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,243]
24 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[328]
26 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[2,009]
13 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[302]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,443]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,841]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,413]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[292]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[534]
03 มกราคม 2561
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,454]
06 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,345]
08 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,077]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,625]
04 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,404]
07 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,116]
12 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,031]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,123]
14 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,503]
05 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,399]
07 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,574]
04 ธันวาคม 2560