สพฐ.จัดงานปฏิรูปการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล่ำ

***นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการเปิดงานปฏิรูปการศึกษาแก้ปัญหาความเหลื่อมล่ำ ณ บริเวณลานสนามหญ้า หอประชุมคุรุสภา โดยได้มีภาคเอกชนมาร่วมกิจกรรมอย่างมาก อีกทั้งภายในงานยังมีการบริจาคเงินและอุปกรณ์ช่วยเหลือการศึกษาอีกด้วย
ศธ. จับมือภาครัฐ/เอกชน เดินหน้า “ปฏิรูปการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ร่วมคิด ร่วมทำ ขจัดวิกฤตโรงเรียน ICU”
(วันที่ 5 กรกฎาคม 2560) นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ “ปฏิรูปการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ร่วมคิด ร่วมทำ ขจัดวิกฤตโรงเรียน ICU” พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมโครงการ ข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ สนามหน้าคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
โดยโครงการ “โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน” หรือโรงเรียน ICU เป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการเพื่อปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยได้ทำการสำรวจโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 38,000 แห่งทั่วประเทศ ที่เข้าข่ายโรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน พบปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การขาดแคลนครู อาคารเรียนชำรุดทรุดโทรมมาก ขาดแคลนอาคารโรงอาหาร ห้องสุขาไม่เพียงพอ ขาดแคลนลานกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา ระบบไฟฟ้า/โซลาร์เซลล์ชำรุด สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ระบบน้ำบาดาลไม่สามารถควบคุมคุณภาพความสะอาดได้ รวมถึงประสบปัญหาด้านโภชนาการ ซึ่งทาง สพฐ. ได้ดำเนินการช่วยเหลือโดยทันที ตามระดับความเร่งด่วนของแต่ละโรงเรียน
แต่ด้วยโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือมีจำนวนมาก จึงได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติม คือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สนับสนุนในด้านระบบน้ำบาดาล มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนด้านโรงอาหาร บริษัทเทสโก้ โลตัส สนับสนุนด้านห้องสุขา บริษัททีโอเอ เพ้นท์ สนับสนุนด้านซ่อมแซมอาคารเรียน บริษัทเอ.พี.ฮอนด้า สนับสนุนด้านลานกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา บริษัทบางจากปิโตรเลียม และบริษัทบีซีพีจี สนับสนุนด้านระบบไฟฟ้า/โซลาร์เซลล์ บริษัททีชชิ่งทอยส์ มูลนิธิตั้งเซ็กกิม และบริษัทมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล สนับสนุนด้านสื่อการเรียนการสอน และในส่วนของ สพฐ. เองก็สนับสนุนด้านบุคลากรที่ขาดแคลนด้วย
รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการต้องการแก้ไขปัญหาโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาอย่างเร่งด่วนให้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การของบประมาณปกติจึงอาจไม่ทัน ต้องใช้วิธีการที่รวดเร็วด้วยการทำเป็นนโยบายลงไป บวกกับดึงภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วย โดย สพฐ. แบ่งโรงเรียนเป็นประเภทต่างๆ 3 ประเภท คือ ฉุกเฉิน เร่งด่วน และไม่ฉุกเฉิน ประเภทฉุกเฉินคือหลังคารั่วหนัก โซลาร์เซลล์ใช้งานไม่ได้ จึงเกิดการร่วมมือกันและแบ่งปันข้อมูลกันว่าตอนนี้ได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง สำหรับระยะที่สองนี้ ใช้งบประมาณกว่า 400 ล้านบาท และได้ภาคเอกชนมาร่วมด้วยอีกกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งในอนาคตน่าจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยมากขึ้น โดยการดำเนินการในระยะแรกและระยะที่สอง ได้เข้าช่วยเหลือโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 5,000 โรงเรียนแล้ว ผลที่ได้คือการบูรณาการอย่างแท้จริง คือภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ได้มาร่วมมือกัน ได้วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขร่วมกัน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ ทางสพฐ.ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะใช้งบประมาณเพื่อโครงการนี้ถึง 1,000 ล้านบาท แสดงให้เห็นความตั้งใจและมุ่งมั่นที่แก้ไขปัญหาโรงเรียน ICU อย่างจริงจัง
อ่านทั้งหมด
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[8,192]
08 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[6,396]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[3,978]
02 มีนาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[5,614]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[6,534]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[6,284]
08 มกราคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[7,958]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[8,090]
14 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[7,925]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[8,022]
18 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[5,979]
22 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[4,434]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[7,358]
22 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[5,783]
29 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[5,762]
29 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[4,057]
28 กุมภาพันธ์ 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[7,843]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[6,325]
26 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[7,444]
24 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[2,112]
27 มีนาคม 2561