สพฐ.จัดงานปฏิรูปการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล่ำ

***นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการเปิดงานปฏิรูปการศึกษาแก้ปัญหาความเหลื่อมล่ำ ณ บริเวณลานสนามหญ้า หอประชุมคุรุสภา โดยได้มีภาคเอกชนมาร่วมกิจกรรมอย่างมาก อีกทั้งภายในงานยังมีการบริจาคเงินและอุปกรณ์ช่วยเหลือการศึกษาอีกด้วย
ศธ. จับมือภาครัฐ/เอกชน เดินหน้า “ปฏิรูปการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ร่วมคิด ร่วมทำ ขจัดวิกฤตโรงเรียน ICU”
(วันที่ 5 กรกฎาคม 2560) นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ “ปฏิรูปการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ร่วมคิด ร่วมทำ ขจัดวิกฤตโรงเรียน ICU” พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมโครงการ ข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ สนามหน้าคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
โดยโครงการ “โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน” หรือโรงเรียน ICU เป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการเพื่อปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยได้ทำการสำรวจโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 38,000 แห่งทั่วประเทศ ที่เข้าข่ายโรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน พบปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การขาดแคลนครู อาคารเรียนชำรุดทรุดโทรมมาก ขาดแคลนอาคารโรงอาหาร ห้องสุขาไม่เพียงพอ ขาดแคลนลานกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา ระบบไฟฟ้า/โซลาร์เซลล์ชำรุด สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ระบบน้ำบาดาลไม่สามารถควบคุมคุณภาพความสะอาดได้ รวมถึงประสบปัญหาด้านโภชนาการ ซึ่งทาง สพฐ. ได้ดำเนินการช่วยเหลือโดยทันที ตามระดับความเร่งด่วนของแต่ละโรงเรียน
แต่ด้วยโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือมีจำนวนมาก จึงได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติม คือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สนับสนุนในด้านระบบน้ำบาดาล มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนด้านโรงอาหาร บริษัทเทสโก้ โลตัส สนับสนุนด้านห้องสุขา บริษัททีโอเอ เพ้นท์ สนับสนุนด้านซ่อมแซมอาคารเรียน บริษัทเอ.พี.ฮอนด้า สนับสนุนด้านลานกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา บริษัทบางจากปิโตรเลียม และบริษัทบีซีพีจี สนับสนุนด้านระบบไฟฟ้า/โซลาร์เซลล์ บริษัททีชชิ่งทอยส์ มูลนิธิตั้งเซ็กกิม และบริษัทมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล สนับสนุนด้านสื่อการเรียนการสอน และในส่วนของ สพฐ. เองก็สนับสนุนด้านบุคลากรที่ขาดแคลนด้วย
รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการต้องการแก้ไขปัญหาโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาอย่างเร่งด่วนให้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การของบประมาณปกติจึงอาจไม่ทัน ต้องใช้วิธีการที่รวดเร็วด้วยการทำเป็นนโยบายลงไป บวกกับดึงภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วย โดย สพฐ. แบ่งโรงเรียนเป็นประเภทต่างๆ 3 ประเภท คือ ฉุกเฉิน เร่งด่วน และไม่ฉุกเฉิน ประเภทฉุกเฉินคือหลังคารั่วหนัก โซลาร์เซลล์ใช้งานไม่ได้ จึงเกิดการร่วมมือกันและแบ่งปันข้อมูลกันว่าตอนนี้ได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง สำหรับระยะที่สองนี้ ใช้งบประมาณกว่า 400 ล้านบาท และได้ภาคเอกชนมาร่วมด้วยอีกกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งในอนาคตน่าจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยมากขึ้น โดยการดำเนินการในระยะแรกและระยะที่สอง ได้เข้าช่วยเหลือโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 5,000 โรงเรียนแล้ว ผลที่ได้คือการบูรณาการอย่างแท้จริง คือภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ได้มาร่วมมือกัน ได้วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขร่วมกัน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ ทางสพฐ.ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะใช้งบประมาณเพื่อโครงการนี้ถึง 1,000 ล้านบาท แสดงให้เห็นความตั้งใจและมุ่งมั่นที่แก้ไขปัญหาโรงเรียน ICU อย่างจริงจัง
อ่านทั้งหมด
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[24,359]
10 มิถุนายน 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[26,475]
18 มกราคม 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[21,358]
08 พฤศจิกายน 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[26,986]
22 ธันวาคม 2558
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[21,291]
15 พฤศจิกายน 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[24,582]
10 พฤษภาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[25,880]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[24,444]
31 พฤษภาคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[27,574]
22 ธันวาคม 2558
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[26,170]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[21,171]
15 พฤศจิกายน 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[21,121]
24 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[21,170]
26 ตุลาคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[26,427]
20 มกราคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[21,167]
28 ตุลาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[27,367]
07 มกราคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[24,959]
24 มีนาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[25,842]
04 เมษายน 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[26,351]
20 มกราคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[21,211]
26 ตุลาคม 2559