สพป.สิงห์บุรี จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาจิรยคุณ จำนวน 2 รุ่น

>>> สพป.สิงห์บุรี จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาจิรยคุณ จำนวน 2 รุ่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาจิรยคุณ (โครงการคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ) ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธาน รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2560 นายนิกูล จิตรบรรพต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธาน
สืบเนื่องด้วย สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณโดยการสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณธรรม ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้งนี้เป็นการตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนที่ยึดกรอบวิสัยทัศน์ และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งบที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต สพฐ.จึงได้จัดสรรงบประมาณและมอบหมายนโยบายให้เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดำเนินการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจตระหนักในคุณค่าขอคุณธรรม และรับทราบขั้นตอนและวิธีการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ให้กับโรงเรียนในสังกัด จากแนวนโยบายดังกล่าว สพป.สิงห์บุรี จึงได้ดำเนินการจัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาจิรยคุณ (โครงการคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ) ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน จำนวน 33 โรงเรียน มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 510 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละประมาณ 250 คน ใช้เวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน คือ วันที่ 15 และ 16 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทั้งโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ สพฐ.และแนวทางที่มูลนิธิยุวสถิรคุณ กำหนด เพื่อให้ผู้บริหาร และครู เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม และเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร และครูสามารถสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยมี นางเยาวภา รัตนบัลลังค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สิงห์บุรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
อ่านทั้งหมด
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[25,189]
24 พฤศจิกายน 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[28,418]
10 มิถุนายน 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[25,188]
15 พฤศจิกายน 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[3,109]
10 ตุลาคม 2560
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[28,607]
10 พฤษภาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[29,930]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[25,213]
28 ตุลาคม 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[25,382]
15 พฤศจิกายน 2559
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจจุบัน 6
เปิด[1,409]
02 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[25,260]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[30,383]
20 มกราคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[30,525]
20 มกราคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[29,905]
04 เมษายน 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[25,180]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[25,448]
08 พฤศจิกายน 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[28,994]
24 มีนาคม 2559
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิลำเนา
เปิด[1,673]
30 ตุลาคม 2560
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[28,561]
31 พฤษภาคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[30,221]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิ
เปิด[1,420]
02 พฤศจิกายน 2560