สพฐ. จับมือ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ยกระดับการศึกษา ‘โรงเรียนคู่พัฒนา’

***วันที่ 1 สิงหาคม 2560 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)
เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
รมช.ศธ. กล่าวว่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยงานที่สนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งปัจจุบันสถานศึกษาในสังกัดกองบัญชาการกองกำกับตระเวนชายแดน มีจำนวน 213 โรงเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จึงได้ประชุมหารือโดยมี สำนักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการกศึกษาชั้นพื้นฐาน ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใน 9 ด้าน คือ การจัดการศึกษาในระดับประถมวัย การวัดและดารประเมินผลทางการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย การยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงการอาหารกลางวัน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การสร้างขวัญกำลังใจตามโครงการยอดครูผู้มีอุดมการณ์ การสนับสนุนอัตรากำลังครู อัตราจ้างระดับประถมวัย การสนับสนุนในรูปแบบ “โรงเรียนคู่พัฒนา”นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้จำทำบันทึกข้อตกลงว่าความร่วมมือในการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สพฐ. กับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้เป็นรูปธรรมสนอดคล้องกับบริบทการทำงานในรูปแบบเครือข่ายโรงเรียน โดยเน้นทักษะวิชาการ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และทักษะในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใน 9 ด้าน โดยเป็นการจัดหาโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เป็นคู่พัฒนากับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับ ให้เพิ่มประสิทธิภาพการอ่าน การเขียนภาษาไทย ยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรตามโครงการยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ให้พัฒนารูปแบบและสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป เลขาธิการ กพฐ. กล่าว
ชุติมาภาพ/บรรพตข่าว
อ่านทั้งหมด
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[6,049]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[4,193]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[5,850]
18 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[5,699]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[5,191]
22 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[5,234]
24 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[3,842]
22 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[3,432]
06 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[4,216]
08 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[3,599]
29 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[2,177]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[1,797]
28 กุมภาพันธ์ 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[5,818]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[4,115]
08 มกราคม 2561
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[6,148]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[1,734]
02 มีนาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[5,763]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[3,580]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[5,922]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[4,408]
03 มกราคม 2561