สพฐ. จับมือ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ยกระดับการศึกษา ‘โรงเรียนคู่พัฒนา’

***วันที่ 1 สิงหาคม 2560 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)
เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
รมช.ศธ. กล่าวว่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยงานที่สนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งปัจจุบันสถานศึกษาในสังกัดกองบัญชาการกองกำกับตระเวนชายแดน มีจำนวน 213 โรงเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จึงได้ประชุมหารือโดยมี สำนักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการกศึกษาชั้นพื้นฐาน ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใน 9 ด้าน คือ การจัดการศึกษาในระดับประถมวัย การวัดและดารประเมินผลทางการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย การยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงการอาหารกลางวัน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การสร้างขวัญกำลังใจตามโครงการยอดครูผู้มีอุดมการณ์ การสนับสนุนอัตรากำลังครู อัตราจ้างระดับประถมวัย การสนับสนุนในรูปแบบ “โรงเรียนคู่พัฒนา”นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้จำทำบันทึกข้อตกลงว่าความร่วมมือในการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สพฐ. กับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้เป็นรูปธรรมสนอดคล้องกับบริบทการทำงานในรูปแบบเครือข่ายโรงเรียน โดยเน้นทักษะวิชาการ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และทักษะในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใน 9 ด้าน โดยเป็นการจัดหาโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เป็นคู่พัฒนากับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับ ให้เพิ่มประสิทธิภาพการอ่าน การเขียนภาษาไทย ยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรตามโครงการยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ให้พัฒนารูปแบบและสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป เลขาธิการ กพฐ. กล่าว
ชุติมาภาพ/บรรพตข่าว
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,073]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,796]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,402]
22 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[252]
08 มกราคม 2561
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[267]
26 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,413]
06 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,538]
04 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,957]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[480]
03 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,299]
08 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,030]
07 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,463]
05 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[249]
08 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,193]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,375]
07 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,068]
12 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,361]
07 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[1,988]
14 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,361]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,585]
04 ธันวาคม 2560