สพฐ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ภายใต้ชื่อ "ใต้ร่มมหาวชิราบารมี"

++++ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ภายใต้ชื่อ "ใต้ร่มมหาวชิราบารมี" พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 และ 2 จากการประกวดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จำนวนทั้งสิ้น 18 กิจกรรม จาก 5 หน่วยงานประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 กิจกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 3 กิจกรรม สำนักงานคณะกรรมกาการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 3 กิจกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 3 กิจกรรม และสำนักงาน กศน. 3 กิจกรรม สำหรับกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต ของ สพฐ. มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง (ดอยอ่างขาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงหมู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โรงเรียนบ้านคําเจริญราษฎร์บํารุง สพป.สกลนคร เขต 2 โรงเรียนบ้านวังเกษตร สพป.อุทัยธานี เขต 1 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป.ยะลา เขต 1 และโรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คําอนุสรณ์” สพม.เขต 23 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.เขต 3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี สพม.เขต 11 รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดํารงวิทย์ สพป.สกลนคร เขต 1 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม.39 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภส์ มเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพม.เขต 5 และโรงเรียนวัดปลาไหล สพป.สิงห์บุรี โดยมีนายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน และนายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นผู้มอบเงินรางวัล และเกียรติบัตร และในระหว่างการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการภาพยนตร์สั้น ภายในหอประชุมคุรุสภา รมว.ศธ.ได้กล่าวทักทาย ชื่นชมและแสดงความยินดีกับคุณครู และนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณธรรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร.
ภาพ/ข่าว รุณฤดี เลาหะพันธ์
อ่านทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[2,310]
08 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[1,692]
29 มกราคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[3,859]
13 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[4,263]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[4,197]
08 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[174]
22 กุมภาพันธ์ 2561
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[4,890]
07 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[3,319]
24 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,963]
22 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[1,440]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[4,276]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[3,318]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[2,245]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[3,991]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[4,047]
14 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[3,894]
14 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[3,966]
12 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[1,690]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[2,522]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[2,324]
26 ธันวาคม 2560