สพฐ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ภายใต้ชื่อ "ใต้ร่มมหาวชิราบารมี"

++++ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ภายใต้ชื่อ "ใต้ร่มมหาวชิราบารมี" พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 และ 2 จากการประกวดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จำนวนทั้งสิ้น 18 กิจกรรม จาก 5 หน่วยงานประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 กิจกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 3 กิจกรรม สำนักงานคณะกรรมกาการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 3 กิจกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 3 กิจกรรม และสำนักงาน กศน. 3 กิจกรรม สำหรับกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต ของ สพฐ. มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง (ดอยอ่างขาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงหมู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โรงเรียนบ้านคําเจริญราษฎร์บํารุง สพป.สกลนคร เขต 2 โรงเรียนบ้านวังเกษตร สพป.อุทัยธานี เขต 1 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป.ยะลา เขต 1 และโรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คําอนุสรณ์” สพม.เขต 23 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.เขต 3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี สพม.เขต 11 รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดํารงวิทย์ สพป.สกลนคร เขต 1 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม.39 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภส์ มเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพม.เขต 5 และโรงเรียนวัดปลาไหล สพป.สิงห์บุรี โดยมีนายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน และนายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นผู้มอบเงินรางวัล และเกียรติบัตร และในระหว่างการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการภาพยนตร์สั้น ภายในหอประชุมคุรุสภา รมว.ศธ.ได้กล่าวทักทาย ชื่นชมและแสดงความยินดีกับคุณครู และนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณธรรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร.
ภาพ/ข่าว รุณฤดี เลาหะพันธ์
อ่านทั้งหมด
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[416]
07 ธันวาคม 2560
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกิดวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500คู่สมรส นางปัฐมา ทะ
เปิด[985]
29 พฤศจิกายน 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[657]
04 ธันวาคม 2560
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505 สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราช
เปิด[644]
04 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[420]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสุภารีย์ โพนเงิน วัน เดือน ปีเกิด ๘ มกราคม ๒๕๐๓ การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓โรงเ
เปิด[1,218]
27 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ เกิด 5 พฤศจิกายน 2503 การศึกษา - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อปี 2526
เปิด[1,096]
28 พฤศจิกายน 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[524]
06 ธันวาคม 2560
นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว
เปิด[1,178]
27 พฤศจิกายน 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[525]
05 ธันวาคม 2560
นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. วิชาเอกฟิสิกส์ โทคณิ
เปิด[1,385]
24 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[387]
08 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[604]
04 ธันวาคม 2560
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
เปิด[1,104]
28 พฤศจิกายน 2560
ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1. ชื่อ นายนิพนธ์ สกุล ก้องเวหา เลขประจำตัวประช
เปิด[968]
30 พฤศจิกายน 2560
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
เปิด[1,134]
28 พฤศจิกายน 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ สกุล นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส
เปิด[425]
07 ธันวาคม 2560
...........ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต
เปิด[1,196]
26 พฤศจิกายน 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[459]
07 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[84]
12 ธันวาคม 2560