สพฐ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ภายใต้ชื่อ "ใต้ร่มมหาวชิราบารมี"

++++ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ภายใต้ชื่อ "ใต้ร่มมหาวชิราบารมี" พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 และ 2 จากการประกวดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จำนวนทั้งสิ้น 18 กิจกรรม จาก 5 หน่วยงานประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 กิจกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 3 กิจกรรม สำนักงานคณะกรรมกาการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 3 กิจกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 3 กิจกรรม และสำนักงาน กศน. 3 กิจกรรม สำหรับกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต ของ สพฐ. มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง (ดอยอ่างขาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงหมู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โรงเรียนบ้านคําเจริญราษฎร์บํารุง สพป.สกลนคร เขต 2 โรงเรียนบ้านวังเกษตร สพป.อุทัยธานี เขต 1 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป.ยะลา เขต 1 และโรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คําอนุสรณ์” สพม.เขต 23 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สพม.เขต 3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี สพม.เขต 11 รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดํารงวิทย์ สพป.สกลนคร เขต 1 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป.ชุมพร เขต 1 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม.39 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภส์ มเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพม.เขต 5 และโรงเรียนวัดปลาไหล สพป.สิงห์บุรี โดยมีนายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน และนายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นผู้มอบเงินรางวัล และเกียรติบัตร และในระหว่างการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการภาพยนตร์สั้น ภายในหอประชุมคุรุสภา รมว.ศธ.ได้กล่าวทักทาย ชื่นชมและแสดงความยินดีกับคุณครู และนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณธรรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร.
ภาพ/ข่าว รุณฤดี เลาหะพันธ์
อ่านทั้งหมด
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[27,324]
04 เมษายน 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[22,853]
08 พฤศจิกายน 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[505]
10 ตุลาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[27,626]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[29,080]
22 ธันวาคม 2558
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[22,644]
15 พฤศจิกายน 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[27,386]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[22,616]
24 พฤศจิกายน 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[26,454]
24 มีนาคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[27,854]
20 มกราคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[22,692]
26 ตุลาคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[25,859]
10 มิถุนายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[25,957]
31 พฤษภาคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[27,945]
20 มกราคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[22,641]
28 ตุลาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[28,841]
07 มกราคม 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[22,648]
26 ตุลาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[26,073]
10 พฤษภาคม 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[27,974]
18 มกราคม 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[22,781]
15 พฤศจิกายน 2559