สพป.ยะลา เขต 3 จัดการแข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคใต้

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้กำหนดรายการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย รายการแข่งขันคิดเลขในใจ รายการคิดเลขเร็ว รายการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และรายการท่องสูตรคูณ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา และเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สังกัดเทศบาล สังกัดสถานศึกษาเอกชนอำเภอ เข้าร่วม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
สำหรับผลการแข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคใต้ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายการแข่งขันคิดเลขในใจ ได้แก่ เด็กชายอัครพล จำปา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3, เด็กชายนรเศรษฐ์ วงศาริยะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6,เด็กชายณัฐวุฒิ นราแก้ว โรงเรียน ธีรวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 รายการคิดเลขเร็ว ได้แก่ เด็กหญิงวรรณนิสา ฤทธิญาณ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3, เด็กชายชิษณุพงศ์ จิตต์ดำริ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6, เด็กหญิงเบญจพร หอมหวล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รายการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ เด็กหญิงเปี่ยมสุข เยาวรากร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3, เด็กหญิงวรัทยา เจนกุลประสูติ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6, เด็กหญิงโยบิตา มณีวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และรายการท่องสูตรคูณ ได้แก่ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ตลอดจนโรงเรียนบ้านโต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
เกสรี ปชส.สพป.ยะลา.3 ข่าว/นาตารี ภาพ
อ่านทั้งหมด
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[11,931]
29 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[13,631]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[14,201]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[13,494]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[10,465]
02 มีนาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[8,632]
27 มีนาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[14,057]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[12,439]
08 มกราคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[13,964]
13 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[12,557]
08 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[12,125]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[14,216]
14 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[5,607]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[1,391]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[12,457]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[12,638]
03 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[10,263]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[10,628]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[5,563]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[11,799]
06 กุมภาพันธ์ 2561