สพป.ยะลา เขต 3 จัดการแข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคใต้

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้กำหนดรายการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย รายการแข่งขันคิดเลขในใจ รายการคิดเลขเร็ว รายการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และรายการท่องสูตรคูณ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา และเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สังกัดเทศบาล สังกัดสถานศึกษาเอกชนอำเภอ เข้าร่วม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
สำหรับผลการแข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคใต้ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายการแข่งขันคิดเลขในใจ ได้แก่ เด็กชายอัครพล จำปา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3, เด็กชายนรเศรษฐ์ วงศาริยะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6,เด็กชายณัฐวุฒิ นราแก้ว โรงเรียน ธีรวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 รายการคิดเลขเร็ว ได้แก่ เด็กหญิงวรรณนิสา ฤทธิญาณ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3, เด็กชายชิษณุพงศ์ จิตต์ดำริ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6, เด็กหญิงเบญจพร หอมหวล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รายการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ เด็กหญิงเปี่ยมสุข เยาวรากร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3, เด็กหญิงวรัทยา เจนกุลประสูติ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6, เด็กหญิงโยบิตา มณีวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และรายการท่องสูตรคูณ ได้แก่ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ตลอดจนโรงเรียนบ้านโต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
เกสรี ปชส.สพป.ยะลา.3 ข่าว/นาตารี ภาพ
อ่านทั้งหมด
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,506]
06 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,494]
22 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[355]
08 มกราคม 2561
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,546]
05 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,444]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[357]
08 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,304]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,181]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[584]
03 มกราคม 2561
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,679]
04 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[388]
26 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,157]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,391]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,465]
07 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,085]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,913]
18 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,458]
07 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[2,056]
13 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,625]
04 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,123]
07 ธันวาคม 2560