สพป.ยะลา เขต 3 จัดการแข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคใต้

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้กำหนดรายการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย รายการแข่งขันคิดเลขในใจ รายการคิดเลขเร็ว รายการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และรายการท่องสูตรคูณ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา และเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สังกัดเทศบาล สังกัดสถานศึกษาเอกชนอำเภอ เข้าร่วม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
สำหรับผลการแข่งขันทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคใต้ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายการแข่งขันคิดเลขในใจ ได้แก่ เด็กชายอัครพล จำปา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3, เด็กชายนรเศรษฐ์ วงศาริยะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6,เด็กชายณัฐวุฒิ นราแก้ว โรงเรียน ธีรวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 รายการคิดเลขเร็ว ได้แก่ เด็กหญิงวรรณนิสา ฤทธิญาณ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3, เด็กชายชิษณุพงศ์ จิตต์ดำริ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6, เด็กหญิงเบญจพร หอมหวล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รายการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ เด็กหญิงเปี่ยมสุข เยาวรากร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3, เด็กหญิงวรัทยา เจนกุลประสูติ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6, เด็กหญิงโยบิตา มณีวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และรายการท่องสูตรคูณ ได้แก่ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ตลอดจนโรงเรียนบ้านโต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
เกสรี ปชส.สพป.ยะลา.3 ข่าว/นาตารี ภาพ
อ่านทั้งหมด
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[27,385]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[22,646]
26 ตุลาคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[29,080]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[27,854]
20 มกราคม 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[505]
10 ตุลาคม 2560
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[26,071]
10 พฤษภาคม 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[22,781]
15 พฤศจิกายน 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[27,943]
20 มกราคม 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[22,851]
08 พฤศจิกายน 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[22,642]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[22,692]
26 ตุลาคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[26,452]
24 มีนาคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[25,956]
31 พฤษภาคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[22,641]
28 ตุลาคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[22,616]
24 พฤศจิกายน 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[25,859]
10 มิถุนายน 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[27,322]
04 เมษายน 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[27,626]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[28,839]
07 มกราคม 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[27,974]
18 มกราคม 2559