สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์”

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสามารถ รักษาศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560 และการจัดแสดงนิทรรศการ การนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์” โรงเรียนดีประจำตำบล โดยมี นางศุภวรรณ ทิพยธรนินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืน จำนวน 39 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) จัดให้มีโครงการ “โรงเรียนดีประจำตำบล” ขึ้นเพื่อดำเนินการพัฒนา “โรงเรียนให้มีคุณภาพ” ที่เน้นการพัฒนาพื้นฐานด้านอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนดีประจำตำบลที่มีความพร้อมและมีผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ส่งผลงาน “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์” เข้าร่วมคัดเลือก
โดยปีงบประมาณ 2560 มีโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน ที่ส่งผลงานเข้ารวมในครั้งนี้ ได้แก่
1. โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อำเภอสารภี ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักจากการจัดการขยะแบบครบวงจร
2. โรงเรียนวัดหนองหลั้ว อำเภอดอยหล่อ ชื่อผลงาน เห็ดนางฟ้าสร้างอาชีพ
3. โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า อำเภอดอยหล่อ ชื่อผลงาน ขนมจ็อกต้นเปา
4. โรงเรียนบ้านป่าตาล อำเภอหางดง ชื่อผลงาน มหัศจรรย์ดินยิ้มบ้านป่าตาล สร้างรายได้ สู่อาชีพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จึงได้จัดประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560 เพื่อชี้แจงการดำรงคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล การนำเสนอผลงานของโรงเรียนต้นแบบ “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์” ปีการศึกษา 2559 และจัดการประกวดการแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงาน“๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์”
อ่านทั้งหมด
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[20,905]
26 ตุลาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[25,541]
04 เมษายน 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[20,980]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[20,856]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[26,046]
20 มกราคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[25,857]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[20,857]
28 ตุลาคม 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[21,041]
08 พฤศจิกายน 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[24,648]
24 มีนาคม 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[20,857]
15 พฤศจิกายน 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[20,809]
24 พฤศจิกายน 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[26,676]
22 ธันวาคม 2558
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[26,164]
18 มกราคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[26,120]
20 มกราคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[27,063]
07 มกราคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[24,127]
31 พฤษภาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[24,288]
10 พฤษภาคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[24,052]
10 มิถุนายน 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[25,578]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[27,265]
22 ธันวาคม 2558