สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์”

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสามารถ รักษาศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560 และการจัดแสดงนิทรรศการ การนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์” โรงเรียนดีประจำตำบล โดยมี นางศุภวรรณ ทิพยธรนินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืน จำนวน 39 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) จัดให้มีโครงการ “โรงเรียนดีประจำตำบล” ขึ้นเพื่อดำเนินการพัฒนา “โรงเรียนให้มีคุณภาพ” ที่เน้นการพัฒนาพื้นฐานด้านอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนดีประจำตำบลที่มีความพร้อมและมีผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ส่งผลงาน “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์” เข้าร่วมคัดเลือก
โดยปีงบประมาณ 2560 มีโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน ที่ส่งผลงานเข้ารวมในครั้งนี้ ได้แก่
1. โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อำเภอสารภี ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักจากการจัดการขยะแบบครบวงจร
2. โรงเรียนวัดหนองหลั้ว อำเภอดอยหล่อ ชื่อผลงาน เห็ดนางฟ้าสร้างอาชีพ
3. โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า อำเภอดอยหล่อ ชื่อผลงาน ขนมจ็อกต้นเปา
4. โรงเรียนบ้านป่าตาล อำเภอหางดง ชื่อผลงาน มหัศจรรย์ดินยิ้มบ้านป่าตาล สร้างรายได้ สู่อาชีพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จึงได้จัดประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560 เพื่อชี้แจงการดำรงคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล การนำเสนอผลงานของโรงเรียนต้นแบบ “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์” ปีการศึกษา 2559 และจัดการประกวดการแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงาน“๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์”
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[504]
03 มกราคม 2561
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,382]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,318]
08 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[294]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,814]
18 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,478]
05 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,051]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,392]
07 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[273]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[269]
08 มกราคม 2561
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,553]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,421]
22 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,007]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,216]
24 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,601]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,095]
14 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,431]
06 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,379]
07 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,092]
12 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,977]
13 ธันวาคม 2560