สพป.มหาสารคาม เขต 3 เตรียมบวชใหญ่ ถวายพ่อหลวง

นายประสพสุข หีบแก้ว รองผอ.สพป.
นายณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมโกสัมพี นายประสพสุข หีบแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 รักษาการผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการพุทธบุตรพุทธธรรมนำทางชีวิตบวชบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน ปีการศึกษา 2560” ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดขึ้น เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บรดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 65 พรรษา
>>>>>>>>>>นายประสพสุข หีบแก้ว รักษาการผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 3 จัดกิจกรรมเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บรดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 65 พรรษา ถวายพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวถึง ๒ พระองค์ และเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ก่อนจบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 แล้ว จึงอยากให้เกิดผลยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุดและเป็นไปตามหลักสูตรที่วัดกำหนดมากที่สุด ขอให้ช่วยกันเอาใจใส่ดูแล และจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยนักเรียนอย่างใกล้ชิด
>>>>>>>>>> นายณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่าปี 2560 นี้ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 162,080 บาท ตามกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น 667 คน แยกเป็นรายหัวละ 242 บาท ส่วนที่เหลือจัดสรรเฉลี่ยอำเภอละเท่า ๆ กัน โดยอำเภอโกสุมพิสัยได้รับ 60,800 บาท, อำเภอกุดรัง 23,120 บาท, อำเภอชื่นชม 16,060 บาท, อำเภอเชียงยืน 24,810 บาท และโรงเรียนบ้านเชียงยืน 37,290 บาท
มติที่ประชุมได้ให้ดำเนินกิจกรรมบวชสามเณรและศีลจาริณีนักเรียนชั้น ม.3 ในระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2560 โดยแต่ละอำเภอมอบหมายให้ผู้ประสานงานและยืมเงินราชการดำเนินโครงการ ดังนี้ อำเภอโกสุมพิสัยมอบให้นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากิจ, อำเภอกุดรังมอบให้ นางกาญจนา ศรีพระนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง, อำเภอชื่นชม มอบให้ นายสุทธิพงศ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการโรงเรียนกระบากวิทยาคาร, อำเภอเชียงยืน มอบให้ นายเกษม จันสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซอน สำหรับโรงเรียนบ้านเชียงยืน ขอให้โรงเรียนมอบหมายผู้รับผิดชอบติดต่อยืมเงินราชการเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการต่อไป
>>>>>>>>>>ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว
https://www.facebook.com/mkarea3/media_set?set=a.1293991147394883.107374...
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[1,294]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[12,358]
08 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[11,723]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[5,530]
02 พฤษภาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[13,975]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[13,548]
24 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[8,552]
27 มีนาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[10,544]
22 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[12,472]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[13,416]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[14,110]
18 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[12,039]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[12,368]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[10,385]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[12,549]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[14,130]
14 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[5,480]
02 พฤษภาคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[13,879]
13 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[10,180]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[11,850]
29 มกราคม 2561