สพป.มหาสารคาม เขต 3 เตรียมบวชใหญ่ ถวายพ่อหลวง

นายประสพสุข หีบแก้ว รองผอ.สพป.
นายณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมโกสัมพี นายประสพสุข หีบแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 รักษาการผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการพุทธบุตรพุทธธรรมนำทางชีวิตบวชบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน ปีการศึกษา 2560” ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดขึ้น เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บรดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 65 พรรษา
>>>>>>>>>>นายประสพสุข หีบแก้ว รักษาการผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 3 จัดกิจกรรมเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บรดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 65 พรรษา ถวายพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวถึง ๒ พระองค์ และเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ก่อนจบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 แล้ว จึงอยากให้เกิดผลยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุดและเป็นไปตามหลักสูตรที่วัดกำหนดมากที่สุด ขอให้ช่วยกันเอาใจใส่ดูแล และจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยนักเรียนอย่างใกล้ชิด
>>>>>>>>>> นายณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่าปี 2560 นี้ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 162,080 บาท ตามกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น 667 คน แยกเป็นรายหัวละ 242 บาท ส่วนที่เหลือจัดสรรเฉลี่ยอำเภอละเท่า ๆ กัน โดยอำเภอโกสุมพิสัยได้รับ 60,800 บาท, อำเภอกุดรัง 23,120 บาท, อำเภอชื่นชม 16,060 บาท, อำเภอเชียงยืน 24,810 บาท และโรงเรียนบ้านเชียงยืน 37,290 บาท
มติที่ประชุมได้ให้ดำเนินกิจกรรมบวชสามเณรและศีลจาริณีนักเรียนชั้น ม.3 ในระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2560 โดยแต่ละอำเภอมอบหมายให้ผู้ประสานงานและยืมเงินราชการดำเนินโครงการ ดังนี้ อำเภอโกสุมพิสัยมอบให้นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยากิจ, อำเภอกุดรังมอบให้ นางกาญจนา ศรีพระนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง, อำเภอชื่นชม มอบให้ นายสุทธิพงศ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการโรงเรียนกระบากวิทยาคาร, อำเภอเชียงยืน มอบให้ นายเกษม จันสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซอน สำหรับโรงเรียนบ้านเชียงยืน ขอให้โรงเรียนมอบหมายผู้รับผิดชอบติดต่อยืมเงินราชการเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการต่อไป
>>>>>>>>>>ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว
https://www.facebook.com/mkarea3/media_set?set=a.1293991147394883.107374...
อ่านทั้งหมด
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[30,163]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[3,045]
10 ตุลาคม 2560
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจจุบัน 6
เปิด[1,346]
02 พฤศจิกายน 2560
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[28,932]
24 มีนาคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิ
เปิด[1,359]
02 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[25,200]
26 ตุลาคม 2559
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิลำเนา
เปิด[1,609]
30 ตุลาคม 2560
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[25,121]
26 ตุลาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[29,862]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[28,358]
10 มิถุนายน 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[25,127]
24 พฤศจิกายน 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[25,146]
28 ตุลาคม 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[25,316]
15 พฤศจิกายน 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[30,465]
20 มกราคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[29,841]
04 เมษายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[28,499]
31 พฤษภาคม 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[25,126]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[30,321]
20 มกราคม 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[25,384]
08 พฤศจิกายน 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[28,545]
10 พฤษภาคม 2559