ศธ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ-ติดตามนโยบาย สถานศึกษาใน จ.นครราชสีมา เน้นย้ำศาสตร์พระราชา รร.คุณธรรม-ประชารัฐ

***เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมช.ศธ.) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ และนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินการตามนโยบายของสถานศึกษา ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยเวลา 09.30 น. รมช.ศธ. เดินทางไปตรวจราชการและพบปะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี อำเภอสูงเนิน โดยมี นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 นางศศิธร จ๋าพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี นายอำเภอสูงเนิน ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครู อาจารย์ และนักเรียน ร่วมต้อนรับและรายงานการดำเนินงานตามนโยบาย โดยการพัฒนาให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลาการทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี และสร้างความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมด้วย รมช.ศธ. กล่าวว่า หลักคิดเรื่องคุณธรรมกับสถาบันการศึกษาไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ และเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันไม่ได้ อีกทั้งในปัจจุบันแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการให้มีการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนั้นไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการน้อมนำศาสตร์พระราชาตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 มาปรับใช้เพื่อให้ลูกหลานมีความสุขในการเรียน ได้แบบอย่างที่ดีมีความมั่นคงทั้งในเรื่องของการศึกษา การดำรงสัมมาชีพ และดำรงชีวิตอยู่ในฐานะความเป็นประชาชนคนไทยอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังขอให้ทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันและยกการศึกษาเป็นวาระอันดับแรกในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งของประเทศ และเราทุกคนคงไม่ต้องการเห็นสังคมที่มีแต่ความวุ่นวาย และไม่มีคุณธรรมจริยธรรม เราจึงต้องช่วยกันส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถทางวิชาการและเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นอนาคตของชาติต่อไป นอกจากนี้ ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ช่วยติดตามและประเมินผลสถานศึกษาทั้งจังหวัด ให้ครอบคลุมทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อให้เกิดการบูรณาการ วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงาน จากนั้นรายงานให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบตามลำดับ ต่อมาเวลา 13.00 น. รมช.ศธ. เดินทางไปตรวจราชการและเยี่ยมเยียนผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงสาร อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมี ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 พร้อมด้วยนายหาญยุทธ สุรปัญญาเดชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสาร ผู้บริหารฝ่ายปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตลอดจนครู อาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับ สำหรับโรงเรียนบ้านบึงสาร เป็นหนึ่งในโรงเรียนประชารัฐที่มีแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาความมีส่วนร่วมตามหลักสากล เน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกันด้วย นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพได้ และสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน อาทิ การสนับสนุนชุดอุปกรณ์มัลติมีเดีย จำนวน 21 ห้องเรียน จากบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน และงบประมาณสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท จากบริษัท CPF เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี School Partners ดูแลอย่างใกล้ชิด รมช.ศธ. กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนบ้านบึงสาร โดยสรุปในภาพรวมสามารถดำเนินมาได้ด้วยดี มีผลการดำเนินงานที่ตอบโจทย์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง ซึ่งการพัฒนาการศึกษาต้องร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วน ทั้งการดูแลการศึกษาของเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงขั้นประกอบสัมมาชีพได้ รวมถึงมุ่งเน้นการให้ความรู้เด็ก การทำให้เด็กสนุก มีความสุขกับการเรียน และมีความขวนขวายในการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาในทุกสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องช่วยกัน สำหรับความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐซึ่งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนนั้น ไม่ว่าจะเป็นการวางระบบ IT หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ จะเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐได้ฝึกหัดบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการประสานงานระหว่างท้องถิ่น ภูมิภาค และส่วนกลาง แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง จากนั้นเวลา 15.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศธ. เดินทางไปตรวจราชการและเยี่ยมเยียนผู้บริหาร ครู อาจารย์ และลูกหลานนักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ 'เดินตามรอยเท้าพ่อ สืบสานพระราชปณิธานโรงเรียนคุณธรรม' โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 พร้อมด้วยนายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราขสีมาวิทยาลัย ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และนักเรียนให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยาย สำหรับการเดินทางมาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยในครั้งนี้ เพื่อขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ ทั้งในเรื่องของหลัก "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และหลักการ "รู้-รัก-สามัคคี" ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่โครงการโรงเรียนคุณธรรมที่มีกรอบแนวคิดสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ ขอให้ทุกคนยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำรงชีวิต มีคุณธรรมนำความรู้ และใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ ไม่สร้างความแตกแยก เพื่อสังคมไทยที่สงบสุขต่อไป
บรรพต ข่าว/ธนิสร ภาพ
อ่านทั้งหมด
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,828]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,396]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,553]
26 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,868]
27 มีนาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,338]
22 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,213]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,660]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,691]
29 มิถุนายน 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,157]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,655]
02 มีนาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,427]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,858]
24 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,702]
08 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,840]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,810]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,560]
08 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[15,951]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,814]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,403]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,074]
17 สิงหาคม 2561