สพฐ.ออกอากาศสดรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “โครงการเพชรยอดมงกุฎ สร้างฝีมือเสริมศักยภาพนักเรียนไทย”

++++ นายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยพระพรหมมังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธงชัย) ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ประธานอุปถัมภ์โครงการเพชรยอดมงกุฎ เป็นผู้ร่วมรายการ ออกอากาศสดรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “โครงการเพชรยอดมงกุฎ สร้างฝีมือเสริมศักยภาพนักเรียนไทย” โดยร่วมพูดคุยถึง โครงการเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี พ.ศ. 2560 จากวิสัยทัศน์ของ พระพรมมังคลาจารย์ หรือท่านเจ้าคุณธงชัย ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา และมองเห็นว่าวัดกับโรงเรียนอยู่ร่วมกันมานาน การมีส่วนร่วมจะช่วยพัฒนาการศึกษาได้มาก โดยเมื่อปี พ.ศ. 2541 ได้รับอุปถัมภ์รางวัลทุนการศึกษาในการแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการเพชรยอดมงกุฎ ซึ่งในเวลานั้นมี ดร.อุบล เล่นวารี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ก่อตั้งโครงการฯ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โครงการเพชรยอดมงกุฎ สามารถตอกย้ำขยายกระแสความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะทางวิชาการและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนไทยก้าวสู่เวทีโลกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จาก ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – 2560 มีการเพิ่มขึ้นของวิชาที่จัดการแข่งขัน รวมมากถึง 15 วิชา อีกทั้งได้ขยายการแข่งขันไปถึงระดับอุดมศึกษา โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ รวมมากกว่า 300,000 คน และมีผลงานประติมากรรม รวมมากกว่า 300 ผลงาน ภาคใต้ความร่วมมือทั้งบ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาการศึกษาการศึกษาของชาติด้วยใจที่เสียสละเพื่อเยาวชนอย่างแท้จริง สำหรับ ปี พ.ศ. 2560 โครงการเพชรยอดมงกุฎ ได้กำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างเดือนสิงหาคม แล้วเสร็จ ในเดือนธันวาคม 2560 รวม 13 วิชา ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาจีน วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา พระพุทธศาสนา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา การแข่งขันแบ่งเป็น 3 รอบ คือ รอบคัดเลือกเพชร รอบเจียระไนเพชร และรอบเพชรยอดมงกุฎ พร้อมนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ โดยมีนายวิศาล ดิลกวณิช และนางสาวสุนทรี อรรถสุข เป็นพิธีกร เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี กรุงเทพมหานคร.
ภาพ/ข่าว รุณฤดี เลาหะพันธ์
อ่านทั้งหมด
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,975]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,098]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,715]
08 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,238]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,708]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,552]
14 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,843]
08 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,315]
29 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,498]
22 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,981]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,958]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,815]
02 มีนาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,989]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,012]
24 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,022]
27 มีนาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,580]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,555]
18 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,362]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,847]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,807]
22 ธันวาคม 2560