สพฐ.ออกอากาศสดรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “โครงการเพชรยอดมงกุฎ สร้างฝีมือเสริมศักยภาพนักเรียนไทย”

++++ นายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยพระพรหมมังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธงชัย) ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ประธานอุปถัมภ์โครงการเพชรยอดมงกุฎ เป็นผู้ร่วมรายการ ออกอากาศสดรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “โครงการเพชรยอดมงกุฎ สร้างฝีมือเสริมศักยภาพนักเรียนไทย” โดยร่วมพูดคุยถึง โครงการเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี พ.ศ. 2560 จากวิสัยทัศน์ของ พระพรมมังคลาจารย์ หรือท่านเจ้าคุณธงชัย ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา และมองเห็นว่าวัดกับโรงเรียนอยู่ร่วมกันมานาน การมีส่วนร่วมจะช่วยพัฒนาการศึกษาได้มาก โดยเมื่อปี พ.ศ. 2541 ได้รับอุปถัมภ์รางวัลทุนการศึกษาในการแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการเพชรยอดมงกุฎ ซึ่งในเวลานั้นมี ดร.อุบล เล่นวารี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ก่อตั้งโครงการฯ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โครงการเพชรยอดมงกุฎ สามารถตอกย้ำขยายกระแสความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะทางวิชาการและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนไทยก้าวสู่เวทีโลกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จาก ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – 2560 มีการเพิ่มขึ้นของวิชาที่จัดการแข่งขัน รวมมากถึง 15 วิชา อีกทั้งได้ขยายการแข่งขันไปถึงระดับอุดมศึกษา โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ รวมมากกว่า 300,000 คน และมีผลงานประติมากรรม รวมมากกว่า 300 ผลงาน ภาคใต้ความร่วมมือทั้งบ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาการศึกษาการศึกษาของชาติด้วยใจที่เสียสละเพื่อเยาวชนอย่างแท้จริง สำหรับ ปี พ.ศ. 2560 โครงการเพชรยอดมงกุฎ ได้กำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างเดือนสิงหาคม แล้วเสร็จ ในเดือนธันวาคม 2560 รวม 13 วิชา ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาจีน วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา พระพุทธศาสนา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา การแข่งขันแบ่งเป็น 3 รอบ คือ รอบคัดเลือกเพชร รอบเจียระไนเพชร และรอบเพชรยอดมงกุฎ พร้อมนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ โดยมีนายวิศาล ดิลกวณิช และนางสาวสุนทรี อรรถสุข เป็นพิธีกร เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี กรุงเทพมหานคร.
ภาพ/ข่าว รุณฤดี เลาหะพันธ์
อ่านทั้งหมด
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,097]
12 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[301]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,427]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[510]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[275]
08 มกราคม 2561
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,561]
04 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,607]
04 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,438]
06 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,222]
24 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,484]
05 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,398]
07 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,014]
14 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,983]
13 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[280]
08 มกราคม 2561
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,385]
07 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,056]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,819]
18 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,388]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,325]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,101]
14 ธันวาคม 2560