พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา "ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ 2560" ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บร.4  ประธานในพิธีเปิด
นายเรืองเดช  ทองศรี รองผอ.สพป.บร.4  กล่าวรายงาน
นายอดุลย์  มะลัยสิทธิ์ นักกีฬาอาวุโส (ผอ.โรงเรียนบ้านหนองม่วงอ.สตึก จ.บุรีรัมย์)
พิธีปิดการแข่งขัน กล่าวรายงานโดยนายสุนันท์  พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดให้มีการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน  ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22 – 27 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วยกีฬา 6 ประเภท (8 หน่วยกีฬา) ดังนี้ ฟุตบอลชาย (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) ฟุตซอลชาย (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) วอลเลย์บอลชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) เซปักตะกร้อชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) เปตองชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) และกรีฑา ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 8 ทีม (โซน) 194 โรงเรียน 6 อำเภอ ประกอบไปด้วย ทีมสตึก A (สีแสด) ทีมสตึก B (สีน้ำเงิน) ทีมแคนดง (สีเหลือง)ทีมคูเมือง A (สีเขียว) ทีมคูเมือง B (สีชมพู) ทีมพุทไธสง(สีแดง) ทีมนาโพธิ์(สีฟ้า) และทีมบ้านใหม่ไชยพจน์(สีม่วง) โดยมีวัตถุประสงค์ 
       1) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถด้านกีฬา เหมาะสมกับวัยและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ในโอกาสอันควรต่อไป
       2) เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมด้านกีฬาอันเป็นเป็นส่งเสริมทักษะและ 

เพิ่มพูนความรู้

       ดำเนินการแข่งขันกีฬาทุกประเภทในรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2560 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนตงสิริราษฏร์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดหงษ์ และโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (เอกชน) ทำการแข่งขันแบ่งออกเป็นสาย A และ B แบบพบกันหมดและรอบไขว้สาย ทีมที่ชนะที่ 1 และ 2 ของแต่ละสายจะไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 (ยกเว้นฟุตบอลชาย)

        พิธีเปิดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติ ากนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดย นายเรืองเดช ทองศรี รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุก โรงเรียนในสังกัด ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด ภาคเช้า ดำเนินการแข่งขันกรีฑาทุกประเภท (รายการ) ในช่วงภาคบ่ายจะเป็นการแข่งขันกีฬาคู่ชิงชนะเลิศ ฟุตบอลชายระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เสร็จสิ้นการแข่งขัน จะมีพิธีมอบ ถ้วยรางวัลและปิดการแข่งขันตามลำดับ ผลการแข่งขันมีดังนี้

 

 สรุปผลการแข่งขันกีฬา

ลำดับ           กีฬา       ระดับประถมศึกษา            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        

    ชนะเลิศ   

   รองชนะเลิศ     ชนะเลิศ      รองชนะเลิศ   
  1.เปตองชาย คูเมือง Bบ้านใหม่ฯสตึก A นาโพธิ์
  2.เปตองหญิง สตึก Aสตึก Bสตึก A สตึก B
  3.เซปักตะกร้อชาย                   คูเมือง Bนาโพธิ์สตึก B คูเมือง B

  4.

เซปักตะกร้อหญิง สตึก A พุทไธสงคูเมือง B  แคนดง
  5.วอลเลย์บอลชาย พุทไธสงแคนดงสตึก A พุทไธสง
  6.วอลเลย์บอลหญิง สตึก A  แคนดงสตึก B คูเมือง B
  7.ฟุตซอล สตึก Aคูเมือง Aแคนดง นาโพธิ์
  8.ฟุตบอล คูเมือง B สตึก Bสตึก A สตึก B

                   สรุปผลการแข่งขันกรีฑา

    ที่       ทีมกีฬา (โซน)     เหรียญทอง        เหรียญเงิน     เหรียญทองแดง    รวมคะแนน    
   1.คูเมือง B        8        5           1       14
   2.พุทไธสง        6        4           4       14
   3.สตึก B        5        6           8       19
   4.สตึก A        5        6           4       15
   5.บ้านใหม่ไชยพจน์                3        1           1         5
   6.คูเมือง A        1        3           3         7
   7.แคนดง        0        2           5         7
   8.นาโพธิ์        0        1           1         3
               รวมเหรียญ       28      28         28       84

                   

                            - คะแนนรวมกีฬา ทีมสตึก A
                       - คะแนนรวมกรีฑา  ทีมคูเมือง B

 

       การดำเนินการจัดการแข่งกีฬา-กรีฑา ประจำปีการศึกษา 2560 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สมควรได้รับการขอบคุณมีดังนี้
       1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
       2. ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มในสังกัด / คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
       3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ทุกโรงเรียนในสังกัด
       4. โรงเรียนตงสิริราษฏร์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดหงษ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ให้อนุเคราะห์สถานที่แข่งขันกีฬาทุกประเภท (รอบคัดเลือกเลือกและชิงชนะเลิศ) 
       5. โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

           
       6. โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ให้ความอนุเคราะห์ วงดุริยางค์ ขบวนพาเหรด
       7.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดการแข่งขัน พิธีเปิด-ปิด และเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการแข่งขันกรีฑาประเภทรายการ

       8. ผู้สนับสนุนถ้วยรางวัลกีฬา-กรีฑา  

       พิธีปิด ได้รับเกียรติจากประธานในพิธีนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต 4 โดยการกล่าวรายงานของ นายสุนันท์  พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในการรับถ้วยรางวัลชนะเลิศในกีฬาแต่ละประเภท โดย ทีมสตึก A รับเกียรติบัตรคะแนนรวมกีฬาทุกประเภท และทีมคูเมือง B รับเกียรติบัตรคะแนนรวมกรีฑาทุกประเภท ตามลำดับ


       ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท และโรงเรียนที่เป็นสถานที่แข่งขัน ในการอำนวยความ สะดวก ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด (ทุกโซน) ที่นำนักเรียนมาทำการแข่งขันกีฬา ตลอดจนผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมประสานงาน สนับสนุนงบประมาณ และนำนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างเยาวชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติดแล้ว ยังเป็นการส่ง เสริมการจัดการศึกษาที่สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา ทุกระดับชั้น ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของรัฐบาลไทย สนับสนุนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการได้เป็น และส่งเสริมจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองกีฬาและการท่องเที่ยวเป็นอย่างดียิ่ง

 

 

ข้อมูล : คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน /อ.นิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์/อ.ประชุม อยู่เกาะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.ทานิน จันทะขาล/ อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย/อ.ชิตษณุ จีระออน
/อ.มานิต  กีรตินิตยา/อ.หัสดิน เป็นนวล/อ.ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์   
คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ

ลิงก์ข่าว/ภาพกิจกรรม :  http://gg.gg/5t4fu

 
อ่านทั้งหมด
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[28,259]
20 มกราคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[27,679]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[26,757]
24 มีนาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[27,630]
04 เมษายน 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[806]
10 ตุลาคม 2560
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[23,163]
08 พฤศจิกายน 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[22,995]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[28,158]
20 มกราคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[27,935]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[26,158]
10 มิถุนายน 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[29,395]
22 ธันวาคม 2558
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[26,378]
10 พฤษภาคม 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[28,295]
18 มกราคม 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[22,934]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[26,275]
31 พฤษภาคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[22,933]
28 ตุลาคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[22,912]
24 พฤศจิกายน 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[23,090]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[29,144]
07 มกราคม 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[22,939]
26 ตุลาคม 2559