พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา "ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ 2560" ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บร.4  ประธานในพิธีเปิด
นายเรืองเดช  ทองศรี รองผอ.สพป.บร.4  กล่าวรายงาน
นายอดุลย์  มะลัยสิทธิ์ นักกีฬาอาวุโส (ผอ.โรงเรียนบ้านหนองม่วงอ.สตึก จ.บุรีรัมย์)
พิธีปิดการแข่งขัน กล่าวรายงานโดยนายสุนันท์  พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดให้มีการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน  ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22 – 27 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วยกีฬา 6 ประเภท (8 หน่วยกีฬา) ดังนี้ ฟุตบอลชาย (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) ฟุตซอลชาย (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) วอลเลย์บอลชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) เซปักตะกร้อชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) เปตองชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) และกรีฑา ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 8 ทีม (โซน) 194 โรงเรียน 6 อำเภอ ประกอบไปด้วย ทีมสตึก A (สีแสด) ทีมสตึก B (สีน้ำเงิน) ทีมแคนดง (สีเหลือง)ทีมคูเมือง A (สีเขียว) ทีมคูเมือง B (สีชมพู) ทีมพุทไธสง(สีแดง) ทีมนาโพธิ์(สีฟ้า) และทีมบ้านใหม่ไชยพจน์(สีม่วง) โดยมีวัตถุประสงค์ 
       1) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถด้านกีฬา เหมาะสมกับวัยและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ในโอกาสอันควรต่อไป
       2) เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมด้านกีฬาอันเป็นเป็นส่งเสริมทักษะและ 

เพิ่มพูนความรู้

       ดำเนินการแข่งขันกีฬาทุกประเภทในรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2560 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนตงสิริราษฏร์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดหงษ์ และโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (เอกชน) ทำการแข่งขันแบ่งออกเป็นสาย A และ B แบบพบกันหมดและรอบไขว้สาย ทีมที่ชนะที่ 1 และ 2 ของแต่ละสายจะไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 (ยกเว้นฟุตบอลชาย)

        พิธีเปิดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติ ากนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดย นายเรืองเดช ทองศรี รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุก โรงเรียนในสังกัด ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด ภาคเช้า ดำเนินการแข่งขันกรีฑาทุกประเภท (รายการ) ในช่วงภาคบ่ายจะเป็นการแข่งขันกีฬาคู่ชิงชนะเลิศ ฟุตบอลชายระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เสร็จสิ้นการแข่งขัน จะมีพิธีมอบ ถ้วยรางวัลและปิดการแข่งขันตามลำดับ ผลการแข่งขันมีดังนี้

 

 สรุปผลการแข่งขันกีฬา

ลำดับ           กีฬา       ระดับประถมศึกษา            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        

    ชนะเลิศ   

   รองชนะเลิศ     ชนะเลิศ      รองชนะเลิศ   
  1.เปตองชาย คูเมือง Bบ้านใหม่ฯสตึก A นาโพธิ์
  2.เปตองหญิง สตึก Aสตึก Bสตึก A สตึก B
  3.เซปักตะกร้อชาย                   คูเมือง Bนาโพธิ์สตึก B คูเมือง B

  4.

เซปักตะกร้อหญิง สตึก A พุทไธสงคูเมือง B  แคนดง
  5.วอลเลย์บอลชาย พุทไธสงแคนดงสตึก A พุทไธสง
  6.วอลเลย์บอลหญิง สตึก A  แคนดงสตึก B คูเมือง B
  7.ฟุตซอล สตึก Aคูเมือง Aแคนดง นาโพธิ์
  8.ฟุตบอล คูเมือง B สตึก Bสตึก A สตึก B

                   สรุปผลการแข่งขันกรีฑา

    ที่       ทีมกีฬา (โซน)     เหรียญทอง        เหรียญเงิน     เหรียญทองแดง    รวมคะแนน    
   1.คูเมือง B        8        5           1       14
   2.พุทไธสง        6        4           4       14
   3.สตึก B        5        6           8       19
   4.สตึก A        5        6           4       15
   5.บ้านใหม่ไชยพจน์                3        1           1         5
   6.คูเมือง A        1        3           3         7
   7.แคนดง        0        2           5         7
   8.นาโพธิ์        0        1           1         3
               รวมเหรียญ       28      28         28       84

                   

                            - คะแนนรวมกีฬา ทีมสตึก A
                       - คะแนนรวมกรีฑา  ทีมคูเมือง B

 

       การดำเนินการจัดการแข่งกีฬา-กรีฑา ประจำปีการศึกษา 2560 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สมควรได้รับการขอบคุณมีดังนี้
       1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
       2. ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มในสังกัด / คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
       3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ทุกโรงเรียนในสังกัด
       4. โรงเรียนตงสิริราษฏร์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดหงษ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ให้อนุเคราะห์สถานที่แข่งขันกีฬาทุกประเภท (รอบคัดเลือกเลือกและชิงชนะเลิศ) 
       5. โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

           
       6. โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ให้ความอนุเคราะห์ วงดุริยางค์ ขบวนพาเหรด
       7.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดการแข่งขัน พิธีเปิด-ปิด และเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการแข่งขันกรีฑาประเภทรายการ

       8. ผู้สนับสนุนถ้วยรางวัลกีฬา-กรีฑา  

       พิธีปิด ได้รับเกียรติจากประธานในพิธีนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต 4 โดยการกล่าวรายงานของ นายสุนันท์  พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในการรับถ้วยรางวัลชนะเลิศในกีฬาแต่ละประเภท โดย ทีมสตึก A รับเกียรติบัตรคะแนนรวมกีฬาทุกประเภท และทีมคูเมือง B รับเกียรติบัตรคะแนนรวมกรีฑาทุกประเภท ตามลำดับ


       ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท และโรงเรียนที่เป็นสถานที่แข่งขัน ในการอำนวยความ สะดวก ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด (ทุกโซน) ที่นำนักเรียนมาทำการแข่งขันกีฬา ตลอดจนผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมประสานงาน สนับสนุนงบประมาณ และนำนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างเยาวชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติดแล้ว ยังเป็นการส่ง เสริมการจัดการศึกษาที่สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา ทุกระดับชั้น ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของรัฐบาลไทย สนับสนุนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการได้เป็น และส่งเสริมจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองกีฬาและการท่องเที่ยวเป็นอย่างดียิ่ง

 

 

ข้อมูล : คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน /อ.นิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์/อ.ประชุม อยู่เกาะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.ทานิน จันทะขาล/ อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย/อ.ชิตษณุ จีระออน
/อ.มานิต  กีรตินิตยา/อ.หัสดิน เป็นนวล/อ.ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์   
คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ

ลิงก์ข่าว/ภาพกิจกรรม :  http://gg.gg/5t4fu

 
อ่านทั้งหมด
ชื่อ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ เกิด 5 พฤศจิกายน 2503 การศึกษา - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อปี 2526
เปิด[968]
28 พฤศจิกายน 2560
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกิดวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500คู่สมรส นางปัฐมา ทะ
เปิด[853]
29 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ-สกุล นางสุภารีย์ โพนเงิน วัน เดือน ปีเกิด ๘ มกราคม ๒๕๐๓ การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓โรงเ
เปิด[1,079]
27 พฤศจิกายน 2560
ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1. ชื่อ นายนิพนธ์ สกุล ก้องเวหา เลขประจำตัวประช
เปิด[841]
30 พฤศจิกายน 2560
นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว
เปิด[1,046]
27 พฤศจิกายน 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[328]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[257]
08 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[397]
05 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ สกุล นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส
เปิด[294]
07 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[522]
04 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[469]
04 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[387]
06 ธันวาคม 2560
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
เปิด[998]
28 พฤศจิกายน 2560
นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. วิชาเอกฟิสิกส์ โทคณิ
เปิด[1,250]
24 พฤศจิกายน 2560
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
เปิด[980]
28 พฤศจิกายน 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[281]
07 ธันวาคม 2560
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505 สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราช
เปิด[510]
04 ธันวาคม 2560
...........ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต
เปิด[1,068]
26 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายอนุศาสตร์ นามสกุล สอนศิลพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 วิทย
เปิด[1,234]
24 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[278]
07 ธันวาคม 2560