พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา "ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ 2560" ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บร.4  ประธานในพิธีเปิด
นายเรืองเดช  ทองศรี รองผอ.สพป.บร.4  กล่าวรายงาน
นายอดุลย์  มะลัยสิทธิ์ นักกีฬาอาวุโส (ผอ.โรงเรียนบ้านหนองม่วงอ.สตึก จ.บุรีรัมย์)
พิธีปิดการแข่งขัน กล่าวรายงานโดยนายสุนันท์  พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดให้มีการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน  ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22 – 27 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วยกีฬา 6 ประเภท (8 หน่วยกีฬา) ดังนี้ ฟุตบอลชาย (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) ฟุตซอลชาย (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) วอลเลย์บอลชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) เซปักตะกร้อชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) เปตองชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) และกรีฑา ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 8 ทีม (โซน) 194 โรงเรียน 6 อำเภอ ประกอบไปด้วย ทีมสตึก A (สีแสด) ทีมสตึก B (สีน้ำเงิน) ทีมแคนดง (สีเหลือง)ทีมคูเมือง A (สีเขียว) ทีมคูเมือง B (สีชมพู) ทีมพุทไธสง(สีแดง) ทีมนาโพธิ์(สีฟ้า) และทีมบ้านใหม่ไชยพจน์(สีม่วง) โดยมีวัตถุประสงค์ 
       1) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถด้านกีฬา เหมาะสมกับวัยและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ในโอกาสอันควรต่อไป
       2) เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมด้านกีฬาอันเป็นเป็นส่งเสริมทักษะและ 

เพิ่มพูนความรู้

       ดำเนินการแข่งขันกีฬาทุกประเภทในรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2560 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนตงสิริราษฏร์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดหงษ์ และโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (เอกชน) ทำการแข่งขันแบ่งออกเป็นสาย A และ B แบบพบกันหมดและรอบไขว้สาย ทีมที่ชนะที่ 1 และ 2 ของแต่ละสายจะไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 (ยกเว้นฟุตบอลชาย)

        พิธีเปิดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติ ากนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดย นายเรืองเดช ทองศรี รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุก โรงเรียนในสังกัด ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด ภาคเช้า ดำเนินการแข่งขันกรีฑาทุกประเภท (รายการ) ในช่วงภาคบ่ายจะเป็นการแข่งขันกีฬาคู่ชิงชนะเลิศ ฟุตบอลชายระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เสร็จสิ้นการแข่งขัน จะมีพิธีมอบ ถ้วยรางวัลและปิดการแข่งขันตามลำดับ ผลการแข่งขันมีดังนี้

 

 สรุปผลการแข่งขันกีฬา

ลำดับ           กีฬา       ระดับประถมศึกษา            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        

    ชนะเลิศ   

   รองชนะเลิศ     ชนะเลิศ      รองชนะเลิศ   
  1.เปตองชาย คูเมือง Bบ้านใหม่ฯสตึก A นาโพธิ์
  2.เปตองหญิง สตึก Aสตึก Bสตึก A สตึก B
  3.เซปักตะกร้อชาย                   คูเมือง Bนาโพธิ์สตึก B คูเมือง B

  4.

เซปักตะกร้อหญิง สตึก A พุทไธสงคูเมือง B  แคนดง
  5.วอลเลย์บอลชาย พุทไธสงแคนดงสตึก A พุทไธสง
  6.วอลเลย์บอลหญิง สตึก A  แคนดงสตึก B คูเมือง B
  7.ฟุตซอล สตึก Aคูเมือง Aแคนดง นาโพธิ์
  8.ฟุตบอล คูเมือง B สตึก Bสตึก A สตึก B

                   สรุปผลการแข่งขันกรีฑา

    ที่       ทีมกีฬา (โซน)     เหรียญทอง        เหรียญเงิน     เหรียญทองแดง    รวมคะแนน    
   1.คูเมือง B        8        5           1       14
   2.พุทไธสง        6        4           4       14
   3.สตึก B        5        6           8       19
   4.สตึก A        5        6           4       15
   5.บ้านใหม่ไชยพจน์                3        1           1         5
   6.คูเมือง A        1        3           3         7
   7.แคนดง        0        2           5         7
   8.นาโพธิ์        0        1           1         3
               รวมเหรียญ       28      28         28       84

                   

                            - คะแนนรวมกีฬา ทีมสตึก A
                       - คะแนนรวมกรีฑา  ทีมคูเมือง B

 

       การดำเนินการจัดการแข่งกีฬา-กรีฑา ประจำปีการศึกษา 2560 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สมควรได้รับการขอบคุณมีดังนี้
       1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
       2. ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มในสังกัด / คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
       3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ทุกโรงเรียนในสังกัด
       4. โรงเรียนตงสิริราษฏร์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดหงษ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ให้อนุเคราะห์สถานที่แข่งขันกีฬาทุกประเภท (รอบคัดเลือกเลือกและชิงชนะเลิศ) 
       5. โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

           
       6. โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ให้ความอนุเคราะห์ วงดุริยางค์ ขบวนพาเหรด
       7.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดการแข่งขัน พิธีเปิด-ปิด และเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการแข่งขันกรีฑาประเภทรายการ

       8. ผู้สนับสนุนถ้วยรางวัลกีฬา-กรีฑา  

       พิธีปิด ได้รับเกียรติจากประธานในพิธีนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต 4 โดยการกล่าวรายงานของ นายสุนันท์  พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในการรับถ้วยรางวัลชนะเลิศในกีฬาแต่ละประเภท โดย ทีมสตึก A รับเกียรติบัตรคะแนนรวมกีฬาทุกประเภท และทีมคูเมือง B รับเกียรติบัตรคะแนนรวมกรีฑาทุกประเภท ตามลำดับ


       ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท และโรงเรียนที่เป็นสถานที่แข่งขัน ในการอำนวยความ สะดวก ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด (ทุกโซน) ที่นำนักเรียนมาทำการแข่งขันกีฬา ตลอดจนผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมประสานงาน สนับสนุนงบประมาณ และนำนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างเยาวชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติดแล้ว ยังเป็นการส่ง เสริมการจัดการศึกษาที่สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา ทุกระดับชั้น ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของรัฐบาลไทย สนับสนุนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการได้เป็น และส่งเสริมจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองกีฬาและการท่องเที่ยวเป็นอย่างดียิ่ง

 

 

ข้อมูล : คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน /อ.นิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์/อ.ประชุม อยู่เกาะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.ทานิน จันทะขาล/ อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย/อ.ชิตษณุ จีระออน
/อ.มานิต  กีรตินิตยา/อ.หัสดิน เป็นนวล/อ.ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์   
คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ

ลิงก์ข่าว/ภาพกิจกรรม :  http://gg.gg/5t4fu

 
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[15,027]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[12,894]
02 มีนาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[16,057]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[16,626]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[279]
17 สิงหาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,560]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[15,901]
22 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[14,354]
29 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[12,635]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[13,047]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[14,804]
26 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[8,031]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[16,603]
18 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[11,072]
27 มีนาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[14,936]
08 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[14,165]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[3,888]
29 มิถุนายน 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[16,440]
14 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[7,997]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,806]
08 มกราคม 2561