กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 ประชุมปฏิบัติการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.อดุลย์  สุชิรัมย์  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ  ศธจ.บุรีรัมย์  วิทยากรให้การอบรม

วันนี้(29 สิงหาคม 2560) กลุ่มสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพการศึกษา" เพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาตามระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาแนวใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง พิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก นายจันทร์เพ็ง ทาระเวท ประธานกลุ่มสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสตึก 5 โดยการกล่าวรายงานของ นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ หัวหน้างานบริหารวิชาการกลุ่ม มีวัตถประสงค์ 1) เพื่อให้สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งและจัดทำรายงานการประจำปีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกและได้รับการรับรองระบบการประกันคุณภาพ และ3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง สามารถดูแลโรงเรียนในเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และ 4) เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียนให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอก

       ระยะเวลาในการอบรมระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 กลุ่มเป้าหมายในการอบรมในครั้งนี้ เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกลุ่มฯ จำนวน 7 โรง ประกอบด้วย 1) โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 2) โรงเรียนบ้านหนองแวง 3) โรงเรียนบ้านกระสัง 4) โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง 5) โรงเรียนบ้านหญ้าคา 6) โรงเรียนบ้านหนองยางหนองจานและ 7 โรงเรียนบ้านหนองครก และคณะทำงาน จำนวน 120 คน 

       คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดบุรีรัมย์ดังนี้ 1) ดร.อดุลย์ สุชิรัมย์ 2) นายวีระวัฒน์ ทรัพย์อุดม 3) นายยศพัฒน์ แตงทองกุล 4) นางสาวราตรี สงวนรัมย์ 5) นายอนันตกร สอนศิลป์พงษ์ 6) นายกำพล ธนะนิมิตร 7) นายชูศักดิ์ ชื่นเย็น 8) นายธีระพัฒน์ ยศม้าว และ 9) นางพัชรินทร์ อรัญญสาร งบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 50,000 บาท


       ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 และประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็ง 8 องค์ประกอบ ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้หน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กำกับดูแลคุณภาพเพื่อยกระดับและรักษามาตรฐาน วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบและเผยแพร่นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

       กลุ่มสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการที่จะให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อ ที่จะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกันกันระหว่างโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ การเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง การสร้างเครือข่ายสามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งพร้อมกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 ต่อไป.../


ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ลิงก์ภาพกิจกรรม : http://gg.gg/satuk5QSS

อ่านทั้งหมด
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,442]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,372]
08 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,600]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[320]
08 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,281]
24 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[334]
08 มกราคม 2561
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,487]
06 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,141]
12 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,101]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,471]
22 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,529]
05 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,434]
07 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,067]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,886]
18 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[365]
26 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[2,036]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,162]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,656]
04 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,428]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[564]
03 มกราคม 2561