สพฐ. รับมอบเงินสนับสนุนก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียน ICU

***วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารให้กับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาอย่างเร่งด่วน (โรงเรียน ICU) จำนวน 20 โรงเรียน จากมูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารในโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของโครงการ โดยมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารให้กับโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน หรือโรงเรียน ICU ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 20 โรงเรียน โรงเรียนละ 1,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ซึ่งโรงเรียนที่มูลนิธิฯ ได้พิจารณาคัดเลือกให้รับมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร 20 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่แก้ว จ.เชียงราย โรงเรียนบ้านปากตก จ.เพชรบูรณ์ โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา จ.พิษณุโลก โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ จ.หนองคาย โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ จ.ชัยภูมิ โรงเรียนวัดหนองพลวง จ.นครราชสีมา โรงเรียน จ.บ้านหนองตาเยา จ.บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านสำโรง จ.สุรินทร์ โรงเรียนบ้านขามใหญ่ จ.อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ จ.ลพบุรี โรงเรียนบ้านรางหางม้า จ.สุพรรณบุรี โรงเรียนวัดวังชะโด จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนบ้านเหมืองทอง จ.ชุมพร โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ จ.ตรัง โรงเรียนบ้านอุได จ.สตูล โรงเรียนบ้านบางพารา จ.ปัตตานี โรงเรียนบ้านเกาะจัน จ.ปัตตานี โรงเรียนบ้านเยาะ จ.ยะลา และโรงเรียนบ้านไม้ฝาด จ.นราธิวาส
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ที่มองการณ์ไกลในการเข้ามาช่วยเหลือพัฒนาการศึกษาของประเทศ อันหมายถึงการพัฒนาคนให้มีศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันกับอารยประเทศได้ ถึงแม้ว่าสพฐ.ได้ดำเนินการจัดให้มีโครงการหลายโครงการที่จะช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีอีกหลายประการที่จะต้องอาศัยภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การที่มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารโรงอาหารให้กับโรงเรียนเหล่านี้ นับว่าเป็นการช่วยสนับสนุนการศึกษาได้เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้ภาคเอกชนรายอื่นได้ให้การช่วยเหลือด้วย
อัฉลา ข่าว /ชุติมา ภาพ
อ่านทั้งหมด
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,362]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,807]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,708]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,238]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,958]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,552]
14 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,981]
02 พฤษภาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,315]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,847]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,815]
02 มีนาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,975]
22 กุมภาพันธ์ 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,498]
22 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,843]
08 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,012]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,555]
18 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,022]
27 มีนาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,098]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,580]
28 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,989]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,715]
08 มกราคม 2561