สพฐ. รับมอบเงินสนับสนุนก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียน ICU

***วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารให้กับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาอย่างเร่งด่วน (โรงเรียน ICU) จำนวน 20 โรงเรียน จากมูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารในโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของโครงการ โดยมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารให้กับโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน หรือโรงเรียน ICU ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 20 โรงเรียน โรงเรียนละ 1,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ซึ่งโรงเรียนที่มูลนิธิฯ ได้พิจารณาคัดเลือกให้รับมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร 20 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่แก้ว จ.เชียงราย โรงเรียนบ้านปากตก จ.เพชรบูรณ์ โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา จ.พิษณุโลก โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ จ.หนองคาย โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ จ.ชัยภูมิ โรงเรียนวัดหนองพลวง จ.นครราชสีมา โรงเรียน จ.บ้านหนองตาเยา จ.บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านสำโรง จ.สุรินทร์ โรงเรียนบ้านขามใหญ่ จ.อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ จ.ลพบุรี โรงเรียนบ้านรางหางม้า จ.สุพรรณบุรี โรงเรียนวัดวังชะโด จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนบ้านเหมืองทอง จ.ชุมพร โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ จ.ตรัง โรงเรียนบ้านอุได จ.สตูล โรงเรียนบ้านบางพารา จ.ปัตตานี โรงเรียนบ้านเกาะจัน จ.ปัตตานี โรงเรียนบ้านเยาะ จ.ยะลา และโรงเรียนบ้านไม้ฝาด จ.นราธิวาส
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ที่มองการณ์ไกลในการเข้ามาช่วยเหลือพัฒนาการศึกษาของประเทศ อันหมายถึงการพัฒนาคนให้มีศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันกับอารยประเทศได้ ถึงแม้ว่าสพฐ.ได้ดำเนินการจัดให้มีโครงการหลายโครงการที่จะช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีอีกหลายประการที่จะต้องอาศัยภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การที่มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารโรงอาหารให้กับโรงเรียนเหล่านี้ นับว่าเป็นการช่วยสนับสนุนการศึกษาได้เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้ภาคเอกชนรายอื่นได้ให้การช่วยเหลือด้วย
อัฉลา ข่าว /ชุติมา ภาพ
อ่านทั้งหมด
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,983]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,819]
18 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,056]
07 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,561]
04 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,388]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[510]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,427]
22 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,385]
07 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,438]
06 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,097]
12 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[301]
26 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,484]
05 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[275]
08 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,325]
08 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,014]
14 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[280]
08 มกราคม 2561
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,607]
04 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,222]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,101]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,398]
07 ธันวาคม 2560