งานคือเกียรติยศ ผู้ทำงานสุจริต คือผู้มีเกียรติยศ

งานคือเกียรติยศ ผู้ทำงานสุจริต คือผู้มีเกียรติยศ
--------------------------------------------
ดร.ถวิล อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๔
-------------------
มีพุทธภาษิตหลายบทที่ได้
กล่าวถึงการทำงาน และการทำงาน
ด้วยความขยันหมั่นเพียร
เช่น คนขยัน ย่อมหาทรัพย์ได้ หรือ
การทำงานให้สำเร็จ ต้องมีอิทธิบาท ๔
มีใจรัก เป็นนักสู้ รู้จักคิด พินิจพิจารณา
หาข้อบกพร่องแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข
พุทธภาษิตที่ว่า
อุฏฺฐานวโต สตีมโต
สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมการิโน
สญฺญตสฺส จ ธมฺมชีวิโน
อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติ.
เกียรติยศย่อมเจริญแก่ผู้ขยัน
มีสติ มีการงานสะอาด
ใคร่ครวญแล้วจึงทำ
สำรวมแล้ว เป็นอยู่โดยธรรม
และไม่ประมาท.
(พุทฺธ) ขุ.ธ. ๒๕/๑๘.
คนขยันไม่เกียจคร้านใน
การอ่านหนังสือ ย่อม
เป็นคนรู้หนังสือมาก
ขยันในการทำบุญกุศล
ย่อมได้รับบุญกุศลมาก
เช่นเดียวกับขยันใน
การประกอบอาชีพ
ทำงานด้วยความเพียรพยายาม
มีความสุขุมรอบคอบ
โดยไม่เห็นแก่ความลำบาก
หรือเหน็ดเหนื่อยทั้งกาย
และทางใจ ลักษณะที่กล่าวมา
จัดได้ว่าเป็นคนขยัน และกำกับ
ด้วยความพอเพียง พอประมาณ
มีเหตุมีผลภายใต้
เงื่อนไข ความรู้และ
คุณธรรมด้วยจึงจะทำให้นำ
ชีวิตมีความสุขอย่างยั่งยืน
ส่วนคนมีสตินั้นคือมีความระลึกได้
ไม่ประมาทเผลอตัว ไม่ว่าจะเป็นการเดิน
การนั่ง การนอน เป็นต้นก็ การที่เรา
จะสามารถควบคุมตัวเอง
ไว้ได้นั้น ท่่านกล่าวว่า สติ
เป็นธรรมที่มีความสำคัญมาก
หากมีสติดี พฤติกรรมต่าง ๆ
ก็จะแสดงออกมาดี หาก
ไร้สติ สติไม่ดีฟั่นเฟือน
ก็มักจะแสดงพฤติกรรม
ที่ผิดแปลก
ไปจากคนทั่วไป
ที่พูดกันว่าคนบ้า
หรือวิกลจริตนั่นเอง
คนมีการงานสะอาด
คือผู้ที่กระทำการงาน
ทางกาย ทางวาจาและทางใจ
ที่สะอาดบริสุทธิ์
หรือเรียกว่า สุจริต
นั่นเอง ทางกายมี ๓ ทางวาจามี ๔
และทางใจมี ๓ รวมกันเรียกว่า
กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ
คนที่ใคร่ครวญแล้วก่อนดทำ
ก่อนพูดหรือคิด เขาคนนั้นก็จะ
ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาให้
ทราบแน่ชัดก่อนว่า สิ่งนั้น
เป็นเรื่องดีมีประโยชน์
หรือว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องไม่ดี
มีโทษ หากเป็นสิ่งที่ดี
ก็จะกระทำ หากเป็น
สิ่งชั่วก็จะละเว้นไม่ทำ
คนผู้สำรวม กาย วาจา
และใจสงบเรียบร้อย
ไม่หวั่นไหวฟุ้งซ่านไป
ตามสิ่งยั่วยุต่าง ๆ ที่เป็น
ทั้งเรื่องน่าพอใจและ
ไม่น่าพอใจ คนผู้เป็นอยู่
โดยธรรม คนดีมีสุจริต
ทางกาย วาจาและใจ
คนไม่ประมาทมีสติ
สัมปชัญญะอยู่อย่างสม่ำ
เสมอทุกเวลานาทีจัดว่า
เป็นคนที่เตรียม
พร้อมอยู่เสมอ
เกียรติยศ หรือชื่อเสียง
อันดีงามของคนขยัน
คนมีสติ มีการงานสะอาด
ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำ
คนสำรวมดี เป็นอยู่โดยธรรม
ไม่ประมาท ขาดสติ
ตามที่กล่าวมา ย่อม
เจริญงอกงามอยู่เสมอ
ไม่ว่าเขาคนนั้นจะอยู่
ในสถานที่ใด หรือจะอยู่
สภาวการณ์อย่างไรก็ตาม
คนทั้งหลาย
ก็จะพากันยกย่องสรรเสริญ
ให้ความเคารพ
สักการะในคุณความดี
ของเขาตลอดไป
เพราะเขาทำงานอย่าง
มีเกียรติยศนั้นเอง
บทสรุป
งานทุกงานไม่ว่าจะเป็น
อาชีพอะไร ก็คือ เกียรติยศ
ไม่มีงานใดประเสริฐกว่าการที่
เราได้ประกอบอาชีพสุจริต
ซึ่งสามารถนำรายได้
จากการทำงานมาเลี้ยงปาก
เลี้ยงท้องหรือจุนเจือ
ครอบครัวได้ เพราะฉะนั้น
งานทุกงาน คือเกียรติยศ
คนทำงานสุจริต คือคน
มีเกียรติยศ ยศถาบรรดาศักดิ์
หรือตำแหน่ง ถ้าเราทำ
ไม่ถูกต้องกับตำแหน่งที่เรา
ได้รับแต่งตั้ง ก็คือความหายนะ
และไร้เกียรติยศ
ในที่สุด ไร้เกียรติยศไม่พอ
ยังจะถูกลงโทษ
ทางสังคมหรือได้รับโทษตาม
ที่กฎหมายบัญญัติไว้
เป็นความผิด ถูกปลดออก
ไล่ออก หรือถูกจำคุก
แล้วแต่กรณีแห่งความผิด
ที่เราประกอบการงาน
โดยไม่มีเกียรติยศ แหล่งข้อมูลที่ควรศึกษา
https://www.facebook.com/notes/%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5-%E0%... http://www.watpitch.com/buddhist-proverb-310.html
อ่านทั้งหมด
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[25,411]
26 ตุลาคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[28,580]
10 มิถุนายน 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[30,687]
20 มกราคม 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[3,267]
10 ตุลาคม 2560
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[29,151]
24 มีนาคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[30,541]
20 มกราคม 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[25,602]
08 พฤศจิกายน 2559
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิลำเนา
เปิด[1,841]
30 ตุลาคม 2560
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[25,337]
26 ตุลาคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิ
เปิด[1,576]
02 พฤศจิกายน 2560
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[25,364]
28 ตุลาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[30,088]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[25,542]
15 พฤศจิกายน 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[28,773]
10 พฤษภาคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[25,355]
24 พฤศจิกายน 2559
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจจุบัน 6
เปิด[1,582]
02 พฤศจิกายน 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[30,384]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[25,336]
15 พฤศจิกายน 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[30,066]
04 เมษายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[28,724]
31 พฤษภาคม 2559