รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เปิดงานโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมมาต ศรีใหม รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน และมอบเกียรติเกียรติบัตรให้กับผู้ให้การสนับสนุนโครงการD.A.R.E จำนวน 9 ราย นักเรียน D.A.R.E ที่เรียนดี จำนวน 3 ราย และนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร D.A.R.E จำนวน 120 คน โดยมี พ.ต.ท.วรวิทย์ จันทะศูนย์ สารวัตป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอัยเยอร์เวง กล่าวรายงาน มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจและครูร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านใหม่(วันครู 2503) ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พ.ต.ท.วรวิทย์ จันทระศูนย์ สารวัตป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอัยเยอร์เวง กล่าวว่าโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E ได้ดำเนินโครงการตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ใช้ระยะเวลาจำนวน 13 ชั่วโมง ภายใต้ความร่วมมือของผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) เพื่อต้องการปลูกจิตสำนึกของเด็กนักเรียน เยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ที่มีผลต่อสุขภาพ อนามัย และควบคุมการขยายตัว ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กนักเรียน เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด สิ่งสำคัญเกิดการรวมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจนเกิดแกนนำนักเรียนต่อต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษาขึ้น นายสมมาต ศรีใหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E เป็นโครงการที่ดีมาก ที่มีครูตำรวจมาถ่ายทอดวิธีการดูแลรับผิดชอบชีวิตของนักเรียนให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยรูปแบบการตัดสินใจแบบ D.A.R.E มาใช้เป็นหัวใจของหลักสูตร และขอให้นักเรียนทุกคนได้นำความรู้ที่ได้รับจากครู D.A.R.E ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของศาสตร์พระราชา
เกสรี ปชส สพป.ยล3 ข่าว/ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ยล 3 ภาพ
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,886]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,372]
08 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,281]
24 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[365]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,442]
07 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,426]
07 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,067]
14 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,529]
05 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[334]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,162]
14 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,434]
07 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,487]
06 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[562]
03 มกราคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,141]
12 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,654]
04 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,101]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,471]
22 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[2,034]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[320]
08 มกราคม 2561
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,600]
04 ธันวาคม 2560