รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เปิดงานโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมมาต ศรีใหม รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน และมอบเกียรติเกียรติบัตรให้กับผู้ให้การสนับสนุนโครงการD.A.R.E จำนวน 9 ราย นักเรียน D.A.R.E ที่เรียนดี จำนวน 3 ราย และนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร D.A.R.E จำนวน 120 คน โดยมี พ.ต.ท.วรวิทย์ จันทะศูนย์ สารวัตป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอัยเยอร์เวง กล่าวรายงาน มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจและครูร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านใหม่(วันครู 2503) ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พ.ต.ท.วรวิทย์ จันทระศูนย์ สารวัตป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอัยเยอร์เวง กล่าวว่าโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E ได้ดำเนินโครงการตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ใช้ระยะเวลาจำนวน 13 ชั่วโมง ภายใต้ความร่วมมือของผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) เพื่อต้องการปลูกจิตสำนึกของเด็กนักเรียน เยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ที่มีผลต่อสุขภาพ อนามัย และควบคุมการขยายตัว ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กนักเรียน เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด สิ่งสำคัญเกิดการรวมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจนเกิดแกนนำนักเรียนต่อต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษาขึ้น นายสมมาต ศรีใหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E เป็นโครงการที่ดีมาก ที่มีครูตำรวจมาถ่ายทอดวิธีการดูแลรับผิดชอบชีวิตของนักเรียนให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยรูปแบบการตัดสินใจแบบ D.A.R.E มาใช้เป็นหัวใจของหลักสูตร และขอให้นักเรียนทุกคนได้นำความรู้ที่ได้รับจากครู D.A.R.E ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของศาสตร์พระราชา
เกสรี ปชส สพป.ยล3 ข่าว/ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ยล 3 ภาพ
อ่านทั้งหมด
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[12,288]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[10,615]
02 มีนาคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[14,115]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[14,364]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[1,558]
29 มิถุนายน 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[10,787]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[5,765]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[11,950]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[14,217]
14 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[5,715]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[12,615]
26 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[8,797]
27 มีนาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[10,409]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[13,783]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[12,592]
08 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[12,703]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[13,644]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[14,370]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[12,094]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[12,795]
03 มกราคม 2561