รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เปิดงานโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมมาต ศรีใหม รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน และมอบเกียรติเกียรติบัตรให้กับผู้ให้การสนับสนุนโครงการD.A.R.E จำนวน 9 ราย นักเรียน D.A.R.E ที่เรียนดี จำนวน 3 ราย และนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร D.A.R.E จำนวน 120 คน โดยมี พ.ต.ท.วรวิทย์ จันทะศูนย์ สารวัตป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอัยเยอร์เวง กล่าวรายงาน มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจและครูร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านใหม่(วันครู 2503) ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พ.ต.ท.วรวิทย์ จันทระศูนย์ สารวัตป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอัยเยอร์เวง กล่าวว่าโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E ได้ดำเนินโครงการตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ใช้ระยะเวลาจำนวน 13 ชั่วโมง ภายใต้ความร่วมมือของผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) เพื่อต้องการปลูกจิตสำนึกของเด็กนักเรียน เยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ที่มีผลต่อสุขภาพ อนามัย และควบคุมการขยายตัว ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กนักเรียน เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด สิ่งสำคัญเกิดการรวมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจนเกิดแกนนำนักเรียนต่อต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษาขึ้น นายสมมาต ศรีใหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E เป็นโครงการที่ดีมาก ที่มีครูตำรวจมาถ่ายทอดวิธีการดูแลรับผิดชอบชีวิตของนักเรียนให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยรูปแบบการตัดสินใจแบบ D.A.R.E มาใช้เป็นหัวใจของหลักสูตร และขอให้นักเรียนทุกคนได้นำความรู้ที่ได้รับจากครู D.A.R.E ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของศาสตร์พระราชา
เกสรี ปชส สพป.ยล3 ข่าว/ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ยล 3 ภาพ
อ่านทั้งหมด
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[29,930]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[25,382]
15 พฤศจิกายน 2559
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจจุบัน 6
เปิด[1,409]
02 พฤศจิกายน 2560
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[25,180]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[28,561]
31 พฤษภาคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[25,213]
28 ตุลาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[28,607]
10 พฤษภาคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[25,189]
24 พฤศจิกายน 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[3,109]
10 ตุลาคม 2560
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิ
เปิด[1,420]
02 พฤศจิกายน 2560
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[25,448]
08 พฤศจิกายน 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[30,525]
20 มกราคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[25,260]
26 ตุลาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[29,905]
04 เมษายน 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[28,994]
24 มีนาคม 2559
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิลำเนา
เปิด[1,673]
30 ตุลาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[30,221]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[28,418]
10 มิถุนายน 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[25,188]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[30,383]
20 มกราคม 2559