การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)

นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.
น.ส.สุดคนึง ศิริงาม นักวิชาการศึกษา
น.ส.สุดคนึง ศิริงาม นักวิชาการศึกษา
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานรับผิดชอบในยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ภายใต้การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
>>>>>>>>>>สพป.มหาสารคาม เขต 3 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนสู่ระดับสถานศึกษาให้มีการดำเนินงานตามกระบวนการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด พฤติกรรมไม่พึงประสงค์และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งอำนวยการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามหลักเกณฑ์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559-2560 โดยรอบแรกได้ออกประเมินกลั่นกรองเอกสารตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านรายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว และด้านรายงานการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ส่วนรอบที่สองจะเป็นการลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาเชิงประจักษ์เมื่อผ่านเกณฑ์ในรอบแรกแล้ว >>>>>>>>>>วันที่ 11, 13 และ 14 กันยายน 2560 นายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบด้วย นายชยานนท์ มูลพิมพ์ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านกุดเม็ก, นายสำเร็จ รักษาเคน ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านกอกหนองผือ, นายบุญเย็น โหว่สงคราม ผู้อำนวยการ ร.ร.หินแห่เสริมศิลป์, นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ รักษาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นายณัฐพล คุ้มวงศ์ และนางสาวสุดคนึง ศิริงาม นักวิชาการศึกษา ได้ออกประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบ 2) ซึ่งเป็นการประเมินเชิงประจักษ์ เพื่อตัดสินและคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปีการศึกษา 2559 ประเภทสถานศึกษาดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “ระดับเงิน” ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังโพน อำเภอโกสุมพิสัย, โรงเรียนบ้านเลิงใต้, โรงเรียนบ้านโพน อำเภอเชียงยืน และโรงเรียนบ้านห้วยแคนอำเภอกุดรัง >>>>>>>>>>โครงการ “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” เป็นสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานตามกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พฤติกรรมไม่พึงประสงค์และปัจจัยเสี่ยง ตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ การป้องกัน, การค้นหา, การรักษา, การเฝ้าระวัง และการบริหารจัดการ ด้วยกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์, สถานศึกษาต้องมีแผนงาน, สถานศึกษาต้องมีระบบข้อมูล และสถานศึกษาต้องมีเครือข่าย ส่วน 2 ไม่ คือ ไม่ไล่ออก และไม่ปกปิดข้อมูล ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 3 ได้ดำเนินการจัดทำแผนงาน ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม ตามกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้เกิดความเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่เยาวชน มีทักษะในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดเพื่อลดปัญหายาเสพติดตลอดไป >>>>>>>>>>สุดคนึง ศิริงาม นักวิชาการศึกษา : โครงการ/กิจกรรม และข้อมูลข่าว
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ข่าว/เผยแพร่
http://182.93.169.58/mk3/?p=11491
อ่านทั้งหมด
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิ
เปิด[1,420]
02 พฤศจิกายน 2560
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[3,109]
10 ตุลาคม 2560
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[30,383]
20 มกราคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[25,213]
28 ตุลาคม 2559
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจจุบัน 6
เปิด[1,409]
02 พฤศจิกายน 2560
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[28,418]
10 มิถุนายน 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[29,930]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[25,180]
26 ตุลาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[28,607]
10 พฤษภาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[29,905]
04 เมษายน 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[25,260]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[25,448]
08 พฤศจิกายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[28,561]
31 พฤษภาคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[25,189]
24 พฤศจิกายน 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[30,525]
20 มกราคม 2559
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิลำเนา
เปิด[1,673]
30 ตุลาคม 2560
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[25,188]
15 พฤศจิกายน 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[30,221]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[25,382]
15 พฤศจิกายน 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[28,994]
24 มีนาคม 2559