การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)

นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.
น.ส.สุดคนึง ศิริงาม นักวิชาการศึกษา
น.ส.สุดคนึง ศิริงาม นักวิชาการศึกษา
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานรับผิดชอบในยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ภายใต้การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
>>>>>>>>>>สพป.มหาสารคาม เขต 3 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนสู่ระดับสถานศึกษาให้มีการดำเนินงานตามกระบวนการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด พฤติกรรมไม่พึงประสงค์และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งอำนวยการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามหลักเกณฑ์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559-2560 โดยรอบแรกได้ออกประเมินกลั่นกรองเอกสารตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านรายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว และด้านรายงานการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ส่วนรอบที่สองจะเป็นการลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาเชิงประจักษ์เมื่อผ่านเกณฑ์ในรอบแรกแล้ว >>>>>>>>>>วันที่ 11, 13 และ 14 กันยายน 2560 นายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบด้วย นายชยานนท์ มูลพิมพ์ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านกุดเม็ก, นายสำเร็จ รักษาเคน ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านกอกหนองผือ, นายบุญเย็น โหว่สงคราม ผู้อำนวยการ ร.ร.หินแห่เสริมศิลป์, นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ รักษาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นายณัฐพล คุ้มวงศ์ และนางสาวสุดคนึง ศิริงาม นักวิชาการศึกษา ได้ออกประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รอบ 2) ซึ่งเป็นการประเมินเชิงประจักษ์ เพื่อตัดสินและคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปีการศึกษา 2559 ประเภทสถานศึกษาดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “ระดับเงิน” ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังโพน อำเภอโกสุมพิสัย, โรงเรียนบ้านเลิงใต้, โรงเรียนบ้านโพน อำเภอเชียงยืน และโรงเรียนบ้านห้วยแคนอำเภอกุดรัง >>>>>>>>>>โครงการ “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” เป็นสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานตามกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พฤติกรรมไม่พึงประสงค์และปัจจัยเสี่ยง ตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ การป้องกัน, การค้นหา, การรักษา, การเฝ้าระวัง และการบริหารจัดการ ด้วยกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์, สถานศึกษาต้องมีแผนงาน, สถานศึกษาต้องมีระบบข้อมูล และสถานศึกษาต้องมีเครือข่าย ส่วน 2 ไม่ คือ ไม่ไล่ออก และไม่ปกปิดข้อมูล ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 3 ได้ดำเนินการจัดทำแผนงาน ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม ตามกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้เกิดความเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่เยาวชน มีทักษะในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดเพื่อลดปัญหายาเสพติดตลอดไป >>>>>>>>>>สุดคนึง ศิริงาม นักวิชาการศึกษา : โครงการ/กิจกรรม และข้อมูลข่าว
ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ข่าว/เผยแพร่
http://182.93.169.58/mk3/?p=11491
อ่านทั้งหมด
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,281]
24 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,487]
06 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,372]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,471]
22 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[2,036]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[320]
08 มกราคม 2561
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,101]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[562]
03 มกราคม 2561
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,529]
05 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,141]
12 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,067]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[365]
26 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,428]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,162]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,654]
04 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,600]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,442]
07 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[334]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,886]
18 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,434]
07 ธันวาคม 2560