ศธ.จัดประชุมเพื่อจัดรูปแบบการประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ขั้นที่ 2

***วันที่ 14 กันยายน 2560 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอรูปแบบการประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" พร้อมด้วยผู้บริหาร สพฐ. ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่พิเศษในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ ในเมืองต้นแบบ 'สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน' ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงและเกาะ และได้มีนโยบายในการติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีการประชุม "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ขึ้น
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดรูปแบบการประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ครั้งนี้ เป็นขั้นที่ 2 ต่อเนื่องจากการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ซึ่งเป็นขั้นที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ จ.นครนายก มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 320 คน โดยผู้เข้าประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัด รวมทั้งการสำรวจข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาโครงการต่อไป
สำหรับการประชุมฯ ในขั้นที่ 2 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. มาเป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานโครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่พิเศษ จำนวน 41 จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ภาค 3 - ภาค 18 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้จัดทำแผนศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นกว่า 700 คน
กิจกรรมในการประชุมฯ มีการบรรยายแผนการศึกษาชาติ โดย นางเรืองรัตน์ วงศ์ปาโมทย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รวมถึงการนำเสนอผลงานและแผนที่ได้เตรียมในขั้นที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และพันเอกขจรศักดิ์ ไทยประยูร เป็นวิทยากร ให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการพิจารณารายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการนำเสนอ Best Practice เพื่อเตรียมเป็นข้อมูลในการนำเสนอต่อที่ประชุมในขั้นที่ 3 ต่อไป
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า การจัดการศึกษาเพื่อรองรับพื้นที่พิเศษต่างๆ มีเป้าหมายสำคัญ คือความพร้อมด้านเศรษฐกิจ ทักษะอาชีพ ที่จะทำให้เกิดความมั่นคงและมั่งคั่ง โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายในพื้นที่ และยังมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีคุณลักษณะที่สำคัญ ทั้งความมีวินัย ความขยัน ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะซึ่งในการขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับโครงการพื้นที่พิเศษต่างๆ ควรมีแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงต่อเนื่อง และบูรณาการการจัดการศึกษาภายในจังหวัด ทั้งนี้ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัด และการบูรณาการแผนดังกล่าวในภาพรวมของแต่ละพื้นที่นั้น เมื่อดำเนินงานตามแผนไปถึงระยะหนึ่งก็จะต้องประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อนำผลการดำเนินงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานต่อไป
"การประชุมสัมมนา 'มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน' ถือว่าเป็นโอกาสและช่วงเวลาในการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นประสบการณ์ในการพัฒนางานต่อไป และยังเป็นโอกาสในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีศักยภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่" รมช.ศธ. กล่าว
สำหรับการประชุมในขั้นที่ 3 ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์จอมเทียน จ.ชลบุรี
อ่านทั้งหมด
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,238]
17 สิงหาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,843]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,815]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,807]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,715]
08 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,362]
14 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,022]
27 มีนาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,315]
29 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,975]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,580]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,555]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,552]
14 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,098]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,958]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,708]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,847]
29 มิถุนายน 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,989]
02 พฤษภาคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,981]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,012]
24 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,498]
22 มกราคม 2561