ศธ.จัดประชุมเพื่อจัดรูปแบบการประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ขั้นที่ 2

***วันที่ 14 กันยายน 2560 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอรูปแบบการประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" พร้อมด้วยผู้บริหาร สพฐ. ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่พิเศษในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ ในเมืองต้นแบบ 'สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน' ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงและเกาะ และได้มีนโยบายในการติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีการประชุม "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ขึ้น
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดรูปแบบการประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ครั้งนี้ เป็นขั้นที่ 2 ต่อเนื่องจากการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ซึ่งเป็นขั้นที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ จ.นครนายก มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 320 คน โดยผู้เข้าประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัด รวมทั้งการสำรวจข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาโครงการต่อไป
สำหรับการประชุมฯ ในขั้นที่ 2 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. มาเป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานโครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่พิเศษ จำนวน 41 จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ภาค 3 - ภาค 18 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้จัดทำแผนศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นกว่า 700 คน
กิจกรรมในการประชุมฯ มีการบรรยายแผนการศึกษาชาติ โดย นางเรืองรัตน์ วงศ์ปาโมทย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รวมถึงการนำเสนอผลงานและแผนที่ได้เตรียมในขั้นที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และพันเอกขจรศักดิ์ ไทยประยูร เป็นวิทยากร ให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการพิจารณารายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการนำเสนอ Best Practice เพื่อเตรียมเป็นข้อมูลในการนำเสนอต่อที่ประชุมในขั้นที่ 3 ต่อไป
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า การจัดการศึกษาเพื่อรองรับพื้นที่พิเศษต่างๆ มีเป้าหมายสำคัญ คือความพร้อมด้านเศรษฐกิจ ทักษะอาชีพ ที่จะทำให้เกิดความมั่นคงและมั่งคั่ง โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายในพื้นที่ และยังมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีคุณลักษณะที่สำคัญ ทั้งความมีวินัย ความขยัน ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะซึ่งในการขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับโครงการพื้นที่พิเศษต่างๆ ควรมีแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงต่อเนื่อง และบูรณาการการจัดการศึกษาภายในจังหวัด ทั้งนี้ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัด และการบูรณาการแผนดังกล่าวในภาพรวมของแต่ละพื้นที่นั้น เมื่อดำเนินงานตามแผนไปถึงระยะหนึ่งก็จะต้องประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อนำผลการดำเนินงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานต่อไป
"การประชุมสัมมนา 'มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน' ถือว่าเป็นโอกาสและช่วงเวลาในการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นประสบการณ์ในการพัฒนางานต่อไป และยังเป็นโอกาสในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีศักยภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่" รมช.ศธ. กล่าว
สำหรับการประชุมในขั้นที่ 3 ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์จอมเทียน จ.ชลบุรี
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,819]
18 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,983]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,427]
22 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[301]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,398]
07 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,097]
12 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,385]
07 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,484]
05 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,325]
08 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,607]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,101]
14 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,056]
07 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,438]
06 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[280]
08 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,014]
14 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,388]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[275]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[510]
03 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,222]
24 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,561]
04 ธันวาคม 2560