สพฐ.ติดตามการแข่งขันคิดเลขเร็วพร้อมสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนเลข

***สพฐ. ติดตามการแข่งคิดเลขเร็วเวทคณิต พร้อมสนับสนุนพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์
วันที่ 16 กันยายน 2560 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ.รักษาการเลขาธิการ กพฐ. เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันและให้กำลังใจแก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ในการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี การแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ได้จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน โดยวันที่ 16 ก.ย. เป็นการแข่งขันประเภททีม มีผู้เข้าแข่งขันในระดับประถมศึกษา จำนวน 47 ทีม รวม 94 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 46 ทีม รวม 92 คน และวันที่ 17 ก.ย. เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว มีผู้เข้าแข่งขันในระดับประถมศึกษา จำนวน 90 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 48 คน รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 324 คน จาก 250 โรงเรียนทั่วประเทศ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. รักษาการเลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมนายกพบเพื่อนครู เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ปี 2559 ที่ให้นำวิธีคิดเลขแบบอินเดียมาใช้ฝึกการคิดเลขเร็วของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงฯจึงได้มอบหมายให้ สพฐ. ไปศึกษาวิธีคิดเลขเร็วแบบอินเดียและนำมาปรับใช้ ซึ่งจากที่ สพฐ. ได้ศึกษาค้นคว้าพบว่าในคัมภีร์พระเวทมีการกำหนดวิธีการบวกลบคูณหารเป็นสูตรในการคิดเลขถึง 16 สูตร จึงได้นำไปพัฒนาครูเป็นโครงการนำร่องในจังหวัดกาญจนบุรี 38 โรงเรียน และที่นครปฐม ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 50 โรงเรียน จากนั้นจึงได้ขยายโครงการโดยแจกคู่มือพร้อมวีทีอาร์เผยแพร่ให้คุณครูทั่วประเทศได้นำวิธีการไปปรับใช้ "การแข่งขันในวันนี้จึงเป็นการขยายผลการดำเนินโครงการดังกล่าว ทำให้เห็นความก้าวหน้าของนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไว้ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 250 โรงเรียน จาก 100 กว่าเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าหลังจากการแข่งขันในครั้งนี้จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจและเกิดแนวคิดให้โรงเรียนต่างๆ ได้เร่งศึกษาวิธีการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย เพื่อนำไปฝึกสอนกับเด็กนักเรียน ซึ่งเป้าหมายหลักของ สพฐ. คือการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการคิดเลขอย่างเป็นระบบ มีการคิดแก้ปัญหาที่ดีขึ้น ทำให้เด็กมีวิธีคิดแบบมีเหตุผล มีตรรกะ มีสมาธิ ซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเด็กอีกด้วย ทั้งนี้ ทาง สพฐ. จะส่งเสริมกิจกรรมนี้ให้ขยายครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป"รอง เลขาธิการ กพฐ.รักษาการเลขาธิการ กพฐ. กล่าว
อ่านทั้งหมด
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[10,180]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[10,385]
02 มีนาคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[13,877]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[13,414]
22 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[13,975]
14 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[5,480]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[12,368]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[12,357]
08 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[8,552]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[1,292]
29 มิถุนายน 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[11,848]
29 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[12,470]
08 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[13,546]
24 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[5,530]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[11,721]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[12,547]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[14,130]
14 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[12,039]
22 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[10,544]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[14,110]
18 ธันวาคม 2560