พิชิตอ่านเขียนที่โรงเรียนบ้านวังพะเนียด

.....ปัญหาเด็กอ่านภาษาไทยไม่ออก เขียนไม่ได้ จัดเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ เพราะการอ่านออกเขียนได้ ถือเป็นหัวใจสำคัญของผู้เรียนต่อการพัฒนาตนเอง เป็นพื้นฐานต่อการเรียนรู้ในทุกๆ สาขาวิชา และการเรียนในระดับที่สูงขึ้น มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จนกระทรวงศึกษาธิการนำมาเป็นนโยบายสำคัญในการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในปัจจุบัน
.....จากการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ประเมินการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนตามสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายพิชิตอ่านเขียน สพป.สตูล พบว่า โรงเรียนบ้านวังพะเนียด ในตำบลเกตรี อ.เมือง จ.สตูล ภายใต้การบริหารของนายจำนันท์ กาบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนในความรับผิดชอบ จำนวน 64 คน ครู 8 คน เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่สามารถดำเนินการพัฒนาจัดการด้านการอ่านและเขียนได้อย่างมีคุณภาพยิ่ง โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีความสามารถอ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 100 ขณะที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีความสามารถอ่านคล่องเขียนคล่อง ร้อย 100
.....เมื่อลองย้อนดูผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตั้งแต่ปี 2556–2559 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้งหมด และผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก็มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศเช่นเดียวกัน
.....ความสำเร็จในการพัฒนาการอ่านการเขียนของโรงเรียนบ้านวังพะเนียดจนเป็นที่ประจักษ์ชัด นั่นคือการที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นักเรียน มีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ ครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นมีการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลพัฒนานักเรียนรายบุคคล มีการจัดกลุ่มนักเรียนตามสภาพปัญหาเพื่อจัดกิจกรรมหลักที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กิจกรรมซ่อมเด็กอ่อน เสริมเด็กเก่ง กระตุ้นเด็กปานกลาง เสริมด้วยสื่อและนวัตกรรมการฝึกทักษะการอ่านการเขียนต่าง ๆ
.....อีกทั้ง ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทยที่หลากหลายต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมก่อนเข้าห้องหนูต้องอ่านได้ เพื่อนช่วยเพื่อน พี่สอนน้อง สอนซ่อมเสริม เสริมการอ่าน สานการเขียน เขียนสวยด้วยกระบวนการ 8 ขั้น ที่สำคัญคือเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านไประยะหนึ่ง จะมีการประเมินความก้าวหน้าของการอ่านการเขียนของนักเรียนเป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ได้ เขียนไม่ได้แต่เนิ่นๆ ไม่ให้ทับถมจนเกินการเยียวยาแก้ไข
.....หากโรงเรียนมีกระบวนการชัดเจน ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอนจริงจัง ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมดูแลการศึกษาของบุตรหลาน ย่อมปราศจากปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,450]
22 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[311]
08 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,259]
24 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,509]
05 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[301]
08 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,426]
07 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,042]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[543]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,136]
14 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,085]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,354]
08 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,584]
04 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,410]
07 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,460]
06 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,122]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,854]
18 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,412]
07 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[2,018]
13 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,631]
04 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[337]
26 ธันวาคม 2560