พิชิตอ่านเขียนที่โรงเรียนบ้านวังพะเนียด

.....ปัญหาเด็กอ่านภาษาไทยไม่ออก เขียนไม่ได้ จัดเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ เพราะการอ่านออกเขียนได้ ถือเป็นหัวใจสำคัญของผู้เรียนต่อการพัฒนาตนเอง เป็นพื้นฐานต่อการเรียนรู้ในทุกๆ สาขาวิชา และการเรียนในระดับที่สูงขึ้น มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จนกระทรวงศึกษาธิการนำมาเป็นนโยบายสำคัญในการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในปัจจุบัน
.....จากการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ประเมินการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนตามสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายพิชิตอ่านเขียน สพป.สตูล พบว่า โรงเรียนบ้านวังพะเนียด ในตำบลเกตรี อ.เมือง จ.สตูล ภายใต้การบริหารของนายจำนันท์ กาบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนในความรับผิดชอบ จำนวน 64 คน ครู 8 คน เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่สามารถดำเนินการพัฒนาจัดการด้านการอ่านและเขียนได้อย่างมีคุณภาพยิ่ง โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีความสามารถอ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 100 ขณะที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีความสามารถอ่านคล่องเขียนคล่อง ร้อย 100
.....เมื่อลองย้อนดูผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตั้งแต่ปี 2556–2559 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้งหมด และผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก็มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศเช่นเดียวกัน
.....ความสำเร็จในการพัฒนาการอ่านการเขียนของโรงเรียนบ้านวังพะเนียดจนเป็นที่ประจักษ์ชัด นั่นคือการที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นักเรียน มีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ ครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นมีการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลพัฒนานักเรียนรายบุคคล มีการจัดกลุ่มนักเรียนตามสภาพปัญหาเพื่อจัดกิจกรรมหลักที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กิจกรรมซ่อมเด็กอ่อน เสริมเด็กเก่ง กระตุ้นเด็กปานกลาง เสริมด้วยสื่อและนวัตกรรมการฝึกทักษะการอ่านการเขียนต่าง ๆ
.....อีกทั้ง ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทยที่หลากหลายต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมก่อนเข้าห้องหนูต้องอ่านได้ เพื่อนช่วยเพื่อน พี่สอนน้อง สอนซ่อมเสริม เสริมการอ่าน สานการเขียน เขียนสวยด้วยกระบวนการ 8 ขั้น ที่สำคัญคือเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านไประยะหนึ่ง จะมีการประเมินความก้าวหน้าของการอ่านการเขียนของนักเรียนเป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ได้ เขียนไม่ได้แต่เนิ่นๆ ไม่ให้ทับถมจนเกินการเยียวยาแก้ไข
.....หากโรงเรียนมีกระบวนการชัดเจน ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอนจริงจัง ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมดูแลการศึกษาของบุตรหลาน ย่อมปราศจากปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,552]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,958]
03 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,498]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,807]
22 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,098]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,989]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,847]
29 มิถุนายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,843]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,815]
02 มีนาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,012]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,715]
08 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,315]
29 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,981]
02 พฤษภาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,580]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,975]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,708]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,555]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,238]
17 สิงหาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,022]
27 มีนาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,362]
14 ธันวาคม 2560