สพม.34 สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อแจ้งข้อราชการให้ทราบดังนี้
1.การจัดทำงบประมาณแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้ยึดแผนยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ 20 ปี โดยบูรณาการสู่แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของจังหวัด(กศจ.) ทั้งนี้ กำหนดจัดทำแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 โอกาสนี้ ให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลและรายงาน ตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน /งบประมาณ/กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย/วัน เวลา สถานที่ดำเนินงาน/ ผลที่ได้จาการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค/ ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นเอกสารรูปเล่ม
2.ทุกวันพุธเช้า ขอให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม Video Conference ในรายการ “ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ให้กลุ่มนโยบายและแผน รายงานการประชุม “ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกวันศุกร์ ต่อจากนั้น เวลา 09.01 น. เป็นต้นไป เป็นการประชุมสภากาแฟ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
3.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ย้ำ16 ข้อห้ามข้าราชการครู ฐานความผิดที่ต้องละเว้น ให้รับทราบ
4.วันที่ 26 ตุลาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่ จัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เวลา 17.30 น.ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมประกอบพิธี แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกข์ติดเครื่องราชอิสิรยาภรณ์ชั้นสูงสุด สวมหมวก
โอกาสนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดแม่ฮ่องสอน) นำนักเรียนแสดงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกับพระราชพิธีในส่วนกลาง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สำหรับการแสดง ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น นักเรียนจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ร่วมแสดงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
และในส่วนอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมแสดงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องโถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมประกอบพิธีโดยแต่งกายปกติขาวไว้ทุกข์ สวมหมวก
5.การประชุมเพื่อรับฟัง Video Conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ห้องประชุม 1 ชั้น เป็นห้องประชุม Video Conference โดยให้กลุ่มนโยบายและแผน (ICT) ดำเนินปรับปรุงห้องให้เกิดความเหมาะสม
6.การสื่อสารและการประสานงานเรื่องราชการภายในองค์กร ขอให้ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่าให้เกิดความเสียหาย
7.การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เนื่องจาก นายโสภณ โปธินันท์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ดังนั้น จึงมอบหมายและมอบอำนาจ ให้ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กำกับดูแลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นอกนั้นคงเดิม
8.การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ดังนี้ นางสาวณัฎฐารัตน์ ขันชัยทิศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9.งานรัฐพิธี ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช ประจำปี 2560 เป็นต้นไป ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทุกกลุ่มภารกิจ ร่วมพิธี เว้นแต่ติดภารกิจให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
10.ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้อนุมัติให้ผอ.สพม.34 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตาม ว 13 เพื่อรับการประเมินผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านเตรียมเอกสาร เพื่อรับการประเมินจากสำนักงาน ก.ค.ศ.ต่อไป
ฯลฯ ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบทีผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ
โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ต่อสังคม พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ช่วยกันพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศต่อไป
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[30,256]
20 มกราคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[25,062]
24 พฤศจิกายน 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[28,293]
10 มิถุนายน 2559
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจจุบัน 6
เปิด[1,279]
02 พฤศจิกายน 2560
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[25,077]
28 ตุลาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[29,775]
04 เมษายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[28,429]
31 พฤษภาคม 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[25,315]
08 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[25,060]
26 ตุลาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[28,482]
10 พฤษภาคม 2559
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิลำเนา
เปิด[1,535]
30 ตุลาคม 2560
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[25,065]
15 พฤศจิกายน 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[2,980]
10 ตุลาคม 2560
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[29,796]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[30,400]
20 มกราคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิ
เปิด[1,288]
02 พฤศจิกายน 2560
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[25,249]
15 พฤศจิกายน 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[28,869]
24 มีนาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[25,131]
26 ตุลาคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[30,092]
10 กุมภาพันธ์ 2559