สพม.34 สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อแจ้งข้อราชการให้ทราบดังนี้
1.การจัดทำงบประมาณแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้ยึดแผนยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ 20 ปี โดยบูรณาการสู่แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของจังหวัด(กศจ.) ทั้งนี้ กำหนดจัดทำแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 โอกาสนี้ ให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลและรายงาน ตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน /งบประมาณ/กิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย/วัน เวลา สถานที่ดำเนินงาน/ ผลที่ได้จาการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค/ ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นเอกสารรูปเล่ม
2.ทุกวันพุธเช้า ขอให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม Video Conference ในรายการ “ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ให้กลุ่มนโยบายและแผน รายงานการประชุม “ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกวันศุกร์ ต่อจากนั้น เวลา 09.01 น. เป็นต้นไป เป็นการประชุมสภากาแฟ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
3.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ย้ำ16 ข้อห้ามข้าราชการครู ฐานความผิดที่ต้องละเว้น ให้รับทราบ
4.วันที่ 26 ตุลาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่ จัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เวลา 17.30 น.ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมประกอบพิธี แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกข์ติดเครื่องราชอิสิรยาภรณ์ชั้นสูงสุด สวมหมวก
โอกาสนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดแม่ฮ่องสอน) นำนักเรียนแสดงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกับพระราชพิธีในส่วนกลาง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สำหรับการแสดง ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น นักเรียนจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ร่วมแสดงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
และในส่วนอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมแสดงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องโถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมประกอบพิธีโดยแต่งกายปกติขาวไว้ทุกข์ สวมหมวก
5.การประชุมเพื่อรับฟัง Video Conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ห้องประชุม 1 ชั้น เป็นห้องประชุม Video Conference โดยให้กลุ่มนโยบายและแผน (ICT) ดำเนินปรับปรุงห้องให้เกิดความเหมาะสม
6.การสื่อสารและการประสานงานเรื่องราชการภายในองค์กร ขอให้ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่าให้เกิดความเสียหาย
7.การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เนื่องจาก นายโสภณ โปธินันท์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ดังนั้น จึงมอบหมายและมอบอำนาจ ให้ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กำกับดูแลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นอกนั้นคงเดิม
8.การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ดังนี้ นางสาวณัฎฐารัตน์ ขันชัยทิศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9.งานรัฐพิธี ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช ประจำปี 2560 เป็นต้นไป ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทุกกลุ่มภารกิจ ร่วมพิธี เว้นแต่ติดภารกิจให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
10.ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้อนุมัติให้ผอ.สพม.34 เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตาม ว 13 เพื่อรับการประเมินผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านเตรียมเอกสาร เพื่อรับการประเมินจากสำนักงาน ก.ค.ศ.ต่อไป
ฯลฯ ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบทีผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ
โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ต่อสังคม พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ช่วยกันพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศต่อไป
อ่านทั้งหมด
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[3,957]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[8,961]
22 กุมภาพันธ์ 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[12,396]
12 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[10,893]
08 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[6,944]
27 มีนาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[10,161]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[3,908]
02 พฤษภาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[12,447]
14 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[8,617]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[8,794]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[12,539]
18 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[10,281]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[10,810]
26 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[10,478]
22 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[11,970]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[11,008]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[12,552]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[10,788]
08 มกราคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[12,322]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[11,875]
22 ธันวาคม 2560