ศธ. จัดค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

***วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 1 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านภาษาจีนให้ครอบคลุมทุกด้าน พร้อมทั้งพัฒนาต่อยอดการเรียนการสอนภาษาจีนของครูชาวไทย โดยมีครูเข้ารับการอบรม จำนวน 179 คน ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ
โครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน เกิดขึ้นจากแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งแม้ว่าได้เปิดสอนภาษาจีนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมานานกว่าทศวรรษ แต่การสอนของแต่ละโรงเรียนจนถึงปัจจุบันยังคงแตกต่างกันอยู่มาก โดยเฉพาะเรื่องครูผู้สอน ทั้งทางด้านคุณวุฒิ ระดับความรู้และทักษะภาษาจีนของครู ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและเอกภาพของการสอนภาษาจีนในระบบการศึกษาของไทย กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้จัดโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 1 ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะภาษาจีน รวมทั้งกลวิธีการสอนภาษาจีนให้แก่ครูชาวไทยทั่วประเทศที่กำลังสอนภาษาจีนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื้อหาการอบรมครอบคลุมองค์ความรู้ภาษาจีน (ระบบเสียง ระบบคำ ไวยากรณ์ ตัวอักษร) การฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน รวมทั้งกลวิธีการสอนภาษาจีนให้แก่นักเรียนไทย โดยโครงการมุ่งสร้างมาตรฐานความรู้และมาตรฐานทักษะภาษาจีนให้แก่ครูผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนมุ่งเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการสอนภาษาจีนของครูอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลดีต่อการสอนภาษาจีนในระบบการศึกษาไทยต่อไปทั้งในด้านคุณภาพและเอกภาพ
ทั้งนี้ ค่ายอบรมฯมีกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2560 จำนวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 6 วัน วันละ 7 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 168 ชั่วโมง ใน 8 หัวข้อ คือ ระบบเสียงภาษาจีนกลาง ระบบคำในภาษาจีน ไวยากรณ์จีน ตัวอักษรจีน การฟัง-การพูดภาษาจีน การอ่านภาษาจีน การเขียนภาษาจีน และวัฒนธรรมและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน โดยผู้เข้าร่วม ได้แก่ ครูที่มีผลการประเมินความรู้ภาษาจีนในระดับกลาง ถึงระดับสูง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 179 คนวุฒิภัทร ภาพ/อัฉรา ข่าว
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,388]
18 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,823]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,832]
02 พฤษภาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,330]
22 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,065]
17 สิงหาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,864]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,555]
08 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,209]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,653]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,649]
02 มีนาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,150]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,803]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,395]
14 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,421]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,683]
29 มิถุนายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,691]
08 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,851]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,547]
26 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,805]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[15,944]
06 กุมภาพันธ์ 2561