ศธ. จัดค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

***วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 1 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านภาษาจีนให้ครอบคลุมทุกด้าน พร้อมทั้งพัฒนาต่อยอดการเรียนการสอนภาษาจีนของครูชาวไทย โดยมีครูเข้ารับการอบรม จำนวน 179 คน ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ
โครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน เกิดขึ้นจากแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งแม้ว่าได้เปิดสอนภาษาจีนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมานานกว่าทศวรรษ แต่การสอนของแต่ละโรงเรียนจนถึงปัจจุบันยังคงแตกต่างกันอยู่มาก โดยเฉพาะเรื่องครูผู้สอน ทั้งทางด้านคุณวุฒิ ระดับความรู้และทักษะภาษาจีนของครู ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและเอกภาพของการสอนภาษาจีนในระบบการศึกษาของไทย กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้จัดโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 1 ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะภาษาจีน รวมทั้งกลวิธีการสอนภาษาจีนให้แก่ครูชาวไทยทั่วประเทศที่กำลังสอนภาษาจีนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื้อหาการอบรมครอบคลุมองค์ความรู้ภาษาจีน (ระบบเสียง ระบบคำ ไวยากรณ์ ตัวอักษร) การฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน รวมทั้งกลวิธีการสอนภาษาจีนให้แก่นักเรียนไทย โดยโครงการมุ่งสร้างมาตรฐานความรู้และมาตรฐานทักษะภาษาจีนให้แก่ครูผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนมุ่งเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการสอนภาษาจีนของครูอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลดีต่อการสอนภาษาจีนในระบบการศึกษาไทยต่อไปทั้งในด้านคุณภาพและเอกภาพ
ทั้งนี้ ค่ายอบรมฯมีกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2560 จำนวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 6 วัน วันละ 7 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 168 ชั่วโมง ใน 8 หัวข้อ คือ ระบบเสียงภาษาจีนกลาง ระบบคำในภาษาจีน ไวยากรณ์จีน ตัวอักษรจีน การฟัง-การพูดภาษาจีน การอ่านภาษาจีน การเขียนภาษาจีน และวัฒนธรรมและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน โดยผู้เข้าร่วม ได้แก่ ครูที่มีผลการประเมินความรู้ภาษาจีนในระดับกลาง ถึงระดับสูง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 179 คนวุฒิภัทร ภาพ/อัฉรา ข่าว
อ่านทั้งหมด
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[2,018]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,356]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,450]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,854]
18 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,410]
07 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,511]
05 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,631]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,136]
14 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[311]
08 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,426]
07 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,584]
04 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,042]
14 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,412]
07 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,124]
12 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[339]
26 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,259]
24 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,462]
06 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,085]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[303]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[543]
03 มกราคม 2561