โรงเรียนปลอดขยะสพป.ตากเขต 1

.......หากพูดถึงขยะกันแล้ว ทุกคนคิดว่าเป็นสิ่งสกปรกเน่าเหม็น น่ารังเกลียด ไม่อยากเข้าใกล้ ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งสิ้น ทิ้งขยะกันเกลื่อนกลาด ทำให้พื้นที่นั้นๆไม่น่าดู น่าอยู่ อีกทั้งเป็นบ่อเกิดเพาะเชื้อโรคต่างๆนานา แต่ในทางกลับกันหากมีการจัดการขยะที่ดี สามารถแปรรูปขยะเพิ่มมูลค่าเป็นทรัพย์สินสร้างรายได้เป็นอย่างดี
.......สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญจึงให้มีการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร” ในระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17-30 กันยายน 2560 ณ จุดอบรม 7 จุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก และวินัยด้านการจัดการขยะในสถานศึกษาและดำเนินการตามเป้าหมายนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นเยาวชนและชุมชนได้ตระถึงการจัดการขยะ ในการนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกโรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการจัดการขยะไปแสดงผลงานในที่ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร” ในระดับภูมิภาค
......นายวินัย เมฆหมอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กล่าวว่าสิ่งของ วัสดุ ต่างๆใช้แล้วทิ้งไปก็จะเป็นขยะและไม่เกิดประโยชน์ ดังนั้นโรงเรียนปลอดขยะ จะต้องช่วยกันช่วยกันเพื่อลดปริมาณขยะ ให้ทิ้งขยะในถังคัดแยกขยะ และต้องสร้างจิตสำนึกให้ทุกโรงเรียน ให้รู้จักรักษาความสะอาด ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะ ตามหลักระบบ 3 RS คือ การลดปริมาณขยะ การใช้ซ้ำ และการแปรรูปใหม่ ซึ่งในครั้งนี้มีโรงเรียนในสังกัด สพป.ตากเขต 1 จำนวน 3 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการขยะ ได้แก่ โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม โรงเรียน ต.ช.ด. ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 และโรงเรียนบ้านยางโองนอก โรงเรียนปลอดขยะเป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะมีการติดตามการบริหารจัดการขยะอย่างจริงจัง จึงขอให้นักเรียนทุกคนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้นำความรู้ที่ได้ไปขยายผลในโรงเรียนและชุมชนและขอให้ปฏิบัติอย่างจริงจัง ไม่ใช่แบบไฟไหม้ฟาง ให้ปฏิบัติต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จะได้ขยายผลให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกโรงเรียนตามนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนอีกต่อไป
......นายบุญช่วย คำปิวทา ผู้อำนวยการโรงเรียน ต.ช.ด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 กล่าวว่า โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดขยะ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1ซึ่งในครั้งนี้โรงเรียนได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขยายผลการจัดการขยะภายในโรงเรียน” โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อขยายเครือข่ายให้กับโรงเรียนในอำเภอวังเจ้าและอำเภอต่างๆได้รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และรู้จักคุณค่าของขยะและเศษวัสดุต่างๆ โรงเรียนได้มีการบริหารจัดการขยะ เช่น ขนมต่างๆให้ใส่ถ้วย นำแก้วน้ำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ เนื้อหมูให้เอาใส่กล่องไม่ใส่ในถุงพลาสติก เพื่อหลีกเลี่ยงถุงพลาสติกซึ่งเป็นบ่อเกิดขยะและทำลายได้ยาก เศษอาหารทำปุ๋ยและน้ำหมัก มีธนาคารขยะเพื่อรับขยะจากนักเรียนและชุมชน โรงเรียนมีสิ่งจูงใจโดยมีกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะในวันแม่ของทุกปี กิจกรรมชิงโชคโดยให้นักเรียนหาขยะมาแลกบัตรชิงโชคมีรางวัลต่างๆให้นักเรียน 1บัตรต่อ ขยะ 1 กิโลกรัม รวมทั้งยังให้ขยายผลไปยังชุมชน เช่น ที่บ้านของนักเรียนอีกด้วย
......นักเรียนโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 บอกว่า ได้รับความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะแต่ละประเภท สามารถนำสิ่งของที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ เศษผัก เศษอาหารนำไปทำน้ำหมัก ทำปุ๋ย รวมได้รักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดให้กับโรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน อีกด้วย
อ่านทั้งหมด
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[14,354]
29 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,560]
22 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[16,440]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,806]
08 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[13,047]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[14,804]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[3,888]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[15,901]
22 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[11,072]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[15,029]
03 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[14,165]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[279]
17 สิงหาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[14,936]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[12,894]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[16,603]
18 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[7,997]
02 พฤษภาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[8,032]
02 พฤษภาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[12,635]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[16,057]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[16,626]
14 ธันวาคม 2560