สพฐ. เปิดโครงการประชุมหน่วยพัฒนาผู้เสนอหลักสูตร ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ ห้องเรสซิเดนท์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

***วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โครงการประชุมหน่วยพัฒนาผู้เสนอหลักสูตรตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร" เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และผลการประเมินของครูต่อหน่วยพัฒนา และแนวทางการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีผู้เสนอหลักสูตรตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รวมถึงข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องเรสซิเดนท์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เกิดขึ้นจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบายกำหนดกรอบวงเงินให้ครูรายบุคคล เพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการจำเป็นของครูรายบุคคล คนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ต่อคน/ต่อปี โดยเป็นค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยง โดยเลือกการพัฒนาจากกิจกรรมหรือโครงการที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา
จากนโยบายดังกล่าว สพฐ. จึงได้ดำเนินการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาหรือบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น นำเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครูให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำเสนอหลักสูตรให้สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ทำการรับรอง และประชาสัมพันธ์ให้ครูได้เลือกหลักสูตรเพื่อพัฒนาตนเองตามความต้องการ ความจำเป็น รายบุคคล โดยจะดำเนินการจัดทำระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา เพื่อให้ครูสามารถเลือกอบรมตามความต้องการ และหน่วยงานส่วนกลางสามารถบริหารจัดการจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นค่าลงทะเบียนให้กับครูที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ และสามารถทราบความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูในภาพรวมได้
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า จากข้อมูลระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (Training Obec) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา มีจำนวนครูเข้าลงทะเบียนในระบบ จำนวน 314,356 คน มีการลงทะเบียนอบรมหลักสูตร 637,537 ที่นั่ง ลงทะเบียนสำเร็จ 214,190 คน รวมการอบรมทั้งหมด 3,021 รุ่น มีจำนวนที่นั่งที่ได้รับอนุมัติให้อบรม 213,960 ที่นั่ง มีจำนวนครูเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 175,764 คน โดยมีการประเมินความพึงพอใจ 91,256 ครั้ง ได้ผลการประเมินความ พึงพอใจเฉลี่ย 4.22 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งทาง สพฐ. จะนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการของหน่วยพัฒนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ทาง สพฐ. จึงได้จัดประชุมหน่วยพัฒนาผู้เสนอหลักสูตรตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร เพื่อสรุปผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และนำเสนอผลการประเมินของครูต่อหน่วยพัฒนา รวมถึงแนวทางการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันคุรุพัฒนา มาเป็นวิทยากรร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เสนอหลักสูตรในครั้งนี้ด้วย
“ทาง สพฐ. คาดหวังว่า การดำเนินโครงการนี้จะทำให้ข้าราชการครูในสังกัด สพฐ. กว่า 400,000 คน ได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอตรงกับความต้องการของตนเอง และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ PLC (Professional Learning Community) อีกทั้งเป็นการพัฒนาครูตามหลักสูตรที่เป็นระบบ มีคุณภาพ มีมาตรฐานผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนางานโดยตรงและสามารถเชื่อมโยงกับวิทยฐานะได้อีกด้วย ขณะเดียวกันการพัฒนาดังกล่าวเป็นการพัฒนาทั้งระบบ โดยเรายึดหลักที่ว่า ‘เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’” เลขาธิการ กพฐ. กล่าวทิ้งท้าย
บรรพต ข่าว/สุชาติ ภาพ
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,807]
22 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,362]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,012]
24 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,580]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,815]
02 มีนาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,098]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,958]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,555]
18 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,315]
29 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,843]
08 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,238]
17 สิงหาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,989]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,715]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,847]
29 มิถุนายน 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,981]
02 พฤษภาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,498]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,552]
14 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,022]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,708]
26 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,975]
22 กุมภาพันธ์ 2561