นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช

นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501
ที่อยู่ปัจจุบัน 66 หมู่ 5 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม การศึกษา
ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ป.กส.สูง) วิชาเอก คณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม
ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอก คณิตศาสตร์ มศว. มหาสารคาม
ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2522 ครู 2 โรงเรียนบ้านซำนกน้อย อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2533 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
พ.ศ.2535 นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
พ.ศ.2538 ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอเชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
พ.ศ.2540 ศึกษาธิการอำเภอภูหลวง จ. เลย
พ.ศ. 2541 ศึกษาธิการอำเภอกุดบาก จ.สกลนคร
พ.ศ. 2543 ศึกษาธิการอำเภอบ้านแพง จ.นครพนม
พ.ศ. 2545 ศึกษาธิการอำเภอปลาปาก จ.นครพนม
พ.ศ. 2546 เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
พ.ศ. 2547 ผู้ตรวจราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
พ.ศ. 2548 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 (โครงสร้าง)
พ.ศ. 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครพนม เขต 2
พ.ศ.2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครพนม เขต 2
พ.ศ.2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครพนม เขต 1 เกียรติประวัติ
พ.ศ. 2551 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา
พ.ศ. 2550 ได้รับโล่เกียรติยศ จากสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดยโสธร ประเภท ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ผู้สนับสนุน
พ.ศ. 2555 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประเภทผู้บริหารการศึกษา จากคุรุสภา
พ.ศ. 2555 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น บริหารงานในองค์กรทางการศึกษา และการมีส่วนร่วมกับสังคมยอดเยี่ยม โดยสมาคมนักข่าวจังหวัดนครพนม
พ.ศ. 2556 ได้รับเกียรติบัตร ผู้สนับสนุนกิจกรรมและการพัฒนาโรงเรียนจนได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษามัธยมขนาดเล็ก ประจำปี 2555
พ.ศ. 2557 ได้รับการประดับแหนบคันชีพ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
อ่านทั้งหมด
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[30,166]
04 เมษายน 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[25,694]
08 พฤศจิกายน 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[28,871]
10 พฤษภาคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[25,459]
24 พฤศจิกายน 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[25,640]
15 พฤศจิกายน 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิ
เปิด[1,690]
02 พฤศจิกายน 2560
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[30,636]
20 มกราคม 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[25,438]
26 ตุลาคม 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[25,439]
15 พฤศจิกายน 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[29,258]
24 มีนาคม 2559
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจจุบัน 6
เปิด[1,681]
02 พฤศจิกายน 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[30,490]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[25,469]
28 ตุลาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[30,182]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[28,681]
10 มิถุนายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[28,829]
31 พฤษภาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[25,510]
26 ตุลาคม 2559
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิลำเนา
เปิด[1,947]
30 ตุลาคม 2560
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[30,778]
20 มกราคม 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[3,370]
10 ตุลาคม 2560