สุดยอดนักเรียนไทยคว้า 27 รางวัล 53 เหรียญ 1 เกียรติบัตร คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมฯ ณ ฟิลิปปินส์

***วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา International Teenager Mathemetics Olympiad (ITMO 2017) ระหว่างวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
โดย สพฐ. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 ทีม 16 คน ผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลได้ถึง 27 รางวัล รวม 53 เหรียญ 1 เกียรติบัตร ใน 3 ประเภทรางวัล คือ ประเภทบุคคล ประเภทกลุ่มบุคคล และประเภททีม รวมทั้งได้คะแนนเต็มในประเภทบุคคลและคะแนนรวมสูงสุดในประเภททีม
ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรวม 16 รางวัล (16 เหรียญ) แบ่งเป็นเหรียญทอง 4 รางวัล ได้แก่ เด็กชายปพณ ละเภท โรงเรียนวิสุทธรังสี จังหวัดกาญจนบุรี เด็กชายณัชนน สาระชนะ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง เด็กชายวรภาส มีจิตรไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายชยพล เชาวน์วีระประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เหรียญเงิน 7 รางวัล (7 เหรียญ) ได้แก่ เด็กชายวรัชญ์ พาลพ่าย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เด็กหญิงอริสรา จิระชัยกิตติ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ กรุงเทพมหานคร เด็กชายปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายสัณห์ปกรณ์ สิรินทรโสภณ โรงเรียนแสงทอง จังหวัดสงขลา เด็กชายกฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ เด็กชายนิธิศ อัญชลีนุกูล และเด็กชายปาณัสม์ จินดานุวัตน์ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เหรียญทองแดง 4 รางวัล (4 เหรียญ) ได้แก่ เด็กชายปพนธีร์ นามวงศ์ เด็กชายกอบชนม์ สิทธิธรรมโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงวิภาวี คุณานพรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และเด็กชายกิตติ โอภาสเมธีกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
และรางวัลเกียรติบัตร(ชมเชย) 1 รางวัล ได้แก่ เด็กชายสิรภพ นาคะวัจนะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
ประเภททีม ได้รับรางวัลรวม 4 รางวัล (16 เหรียญ) แบ่งเป็น เหรียญทอง 1 รางวัล (4 เหรียญ) จาก ทีมไทย D ได้แก่ เด็กชายวรัชญ์ พาลพ่าย เด็กชายวรภาส มีจิตรไพศาล เด็กชายนิธิศ อัญชลีนุกูล และเด็กชายปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล
เหรียญเงิน 1 รางวัล จากทีมไทย C ได้แก่ เด็กชายณัชนน สาระชนะ ชายปพนธีร์ นามวงศ์ เด็กชายชยพล เชาวน์วีระประสิทธิ์ และเด็กชายปาณัสม์ จินดานุวัตน์
เหรียญทองแดง 2 รางวัล จากทีมไทย A ได้แก่ เด็กชายสิรภพ นาคะวัจนะ เด็กหญิงอริสรา จิระชัยกิตติ เด็กชายกิตติ โอภาสเมธีกุล และเด็กชายสัณห์ปกรณ์ สิรินทรโสภณ /ทีมไทย B ได้แก่ เด็กชายปพณ ละเภท เด็กหญิงวิภาวี คุณานพรัตน์ เด็กชายกอบชนม์ สิทธิธรรมโชติ และเด็กชายกฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ ประเภทกลุ่มบุคคล ได้รับรางวัลรวม 4 รางวัล (16 เหรียญ) แบ่งเป็นเหรียญทอง 2 รางวัล (8 เหรียญ) ได้แก่ ทีมไทย C และทีมไทย D /เหรียญเงิน 1 รางวัล (4 เหรียญ) ได้แก่ ทีมไทย A /เหรียญทองแดง 1 รางวัล (4 รางวัล) ได้แก่ ทีมไทย B นอกจากนั้น นักเรียนทีมไทย D ยังได้คะแนน Grand Overall สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 43 ทีม 16 ประเทศ และสุดยอด 2 นักเรียนไทยได้รับคะแนนเต็ม 100% Perfect Score ได้แก่ เด็กชายปพณ ละเภท และเด็กชายวรภาส มีจิตรไพศาล รวมทั้งรางวัลการแข่งขัน Puzzle Challenge ในอันดับที่ 6 คือ เด็กชายวรภาส มีจิตรไพศาล และอันดับที่ 8 คือ เด็กชายกิตติ โอภาสเมธีกุล โดยการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา International Teenager Mathemetics Olympiad (ITMO 2017) มีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 43 ทีม จาก 16 ประเทศ รวม 172 คน คือ ไทย บัลแกเรีย กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล รัสเซีย ศรีลังกา ไต้หวัน แอฟริกาใต้ เวียดนาม และฟิลิปปินส์
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[275]
08 มกราคม 2561
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,438]
06 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,097]
12 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,056]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,819]
18 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[301]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,101]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,427]
22 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,484]
05 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,607]
04 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,388]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,325]
08 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,014]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,222]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,398]
07 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,385]
07 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,561]
04 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,983]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[510]
03 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[280]
08 มกราคม 2561