สุดยอดนักเรียนไทยคว้า 27 รางวัล 53 เหรียญ 1 เกียรติบัตร คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมฯ ณ ฟิลิปปินส์

***วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา International Teenager Mathemetics Olympiad (ITMO 2017) ระหว่างวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
โดย สพฐ. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 ทีม 16 คน ผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลได้ถึง 27 รางวัล รวม 53 เหรียญ 1 เกียรติบัตร ใน 3 ประเภทรางวัล คือ ประเภทบุคคล ประเภทกลุ่มบุคคล และประเภททีม รวมทั้งได้คะแนนเต็มในประเภทบุคคลและคะแนนรวมสูงสุดในประเภททีม
ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรวม 16 รางวัล (16 เหรียญ) แบ่งเป็นเหรียญทอง 4 รางวัล ได้แก่ เด็กชายปพณ ละเภท โรงเรียนวิสุทธรังสี จังหวัดกาญจนบุรี เด็กชายณัชนน สาระชนะ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง เด็กชายวรภาส มีจิตรไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายชยพล เชาวน์วีระประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เหรียญเงิน 7 รางวัล (7 เหรียญ) ได้แก่ เด็กชายวรัชญ์ พาลพ่าย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เด็กหญิงอริสรา จิระชัยกิตติ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ กรุงเทพมหานคร เด็กชายปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายสัณห์ปกรณ์ สิรินทรโสภณ โรงเรียนแสงทอง จังหวัดสงขลา เด็กชายกฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ เด็กชายนิธิศ อัญชลีนุกูล และเด็กชายปาณัสม์ จินดานุวัตน์ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เหรียญทองแดง 4 รางวัล (4 เหรียญ) ได้แก่ เด็กชายปพนธีร์ นามวงศ์ เด็กชายกอบชนม์ สิทธิธรรมโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงวิภาวี คุณานพรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และเด็กชายกิตติ โอภาสเมธีกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
และรางวัลเกียรติบัตร(ชมเชย) 1 รางวัล ได้แก่ เด็กชายสิรภพ นาคะวัจนะ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
ประเภททีม ได้รับรางวัลรวม 4 รางวัล (16 เหรียญ) แบ่งเป็น เหรียญทอง 1 รางวัล (4 เหรียญ) จาก ทีมไทย D ได้แก่ เด็กชายวรัชญ์ พาลพ่าย เด็กชายวรภาส มีจิตรไพศาล เด็กชายนิธิศ อัญชลีนุกูล และเด็กชายปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล
เหรียญเงิน 1 รางวัล จากทีมไทย C ได้แก่ เด็กชายณัชนน สาระชนะ ชายปพนธีร์ นามวงศ์ เด็กชายชยพล เชาวน์วีระประสิทธิ์ และเด็กชายปาณัสม์ จินดานุวัตน์
เหรียญทองแดง 2 รางวัล จากทีมไทย A ได้แก่ เด็กชายสิรภพ นาคะวัจนะ เด็กหญิงอริสรา จิระชัยกิตติ เด็กชายกิตติ โอภาสเมธีกุล และเด็กชายสัณห์ปกรณ์ สิรินทรโสภณ /ทีมไทย B ได้แก่ เด็กชายปพณ ละเภท เด็กหญิงวิภาวี คุณานพรัตน์ เด็กชายกอบชนม์ สิทธิธรรมโชติ และเด็กชายกฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ ประเภทกลุ่มบุคคล ได้รับรางวัลรวม 4 รางวัล (16 เหรียญ) แบ่งเป็นเหรียญทอง 2 รางวัล (8 เหรียญ) ได้แก่ ทีมไทย C และทีมไทย D /เหรียญเงิน 1 รางวัล (4 เหรียญ) ได้แก่ ทีมไทย A /เหรียญทองแดง 1 รางวัล (4 รางวัล) ได้แก่ ทีมไทย B นอกจากนั้น นักเรียนทีมไทย D ยังได้คะแนน Grand Overall สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 43 ทีม 16 ประเทศ และสุดยอด 2 นักเรียนไทยได้รับคะแนนเต็ม 100% Perfect Score ได้แก่ เด็กชายปพณ ละเภท และเด็กชายวรภาส มีจิตรไพศาล รวมทั้งรางวัลการแข่งขัน Puzzle Challenge ในอันดับที่ 6 คือ เด็กชายวรภาส มีจิตรไพศาล และอันดับที่ 8 คือ เด็กชายกิตติ โอภาสเมธีกุล โดยการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา International Teenager Mathemetics Olympiad (ITMO 2017) มีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 43 ทีม จาก 16 ประเทศ รวม 172 คน คือ ไทย บัลแกเรีย กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล รัสเซีย ศรีลังกา ไต้หวัน แอฟริกาใต้ เวียดนาม และฟิลิปปินส์
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,815]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,847]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,807]
22 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,098]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,715]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,958]
03 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,843]
08 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,580]
28 กุมภาพันธ์ 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,498]
22 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,362]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,552]
14 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,022]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,708]
26 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,315]
29 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,989]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,238]
17 สิงหาคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,981]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,555]
18 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,012]
24 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,975]
22 กุมภาพันธ์ 2561