แนะนำ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายอนุศาสตร์ นามสกุล สอนศิลพงศ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับเงินเดือนใน อันดับ คศ. 4 (คศ.3) ขั้น 69,040 บาท
วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2503
อายุ 57 ปี เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2563
สถานที่อยู่ บ้านเลขที่ 198 หมู่ที่ 18 ซอย ศิลาชลรีสอร์ทตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2529 สำเร็จการศึกษา ปริญญาคุรุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูเลย
พ.ศ. 2546 สำเร็จการศึกษา ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2559 สำเร็จการศึกษา ปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ประวัติการรับราชการ
๑ พ.ค. ๒๕๒๔ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านพงษ์ สปอ. สีชมพู จังหวัดขอนแก่น
๑ ส.ค. ๒๕๒๙ ครูใหญ่ โรงเรียนพงษ์ภิญโญ ๒ สปอ. บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
๑๕ พ.ย. ๒๕๓๔ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านกุดกว้าง สปอ. น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
๒๓ มี.ค. ๒๕๓๗ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา กิ่งอำเภอเปือยน้อย สปจ. ขอนแก่น
๑ ธ.ค. ๒๕๓๘ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภออุบลรัตน์ สปจ. ขอนแก่น
๑๖ ก.ค. ๒๕๓๙ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอบ้านฝาง สปจ. ขอนแก่น
๑๖ พ.ค. ๒๕๔๐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาฉกรรจ์ สปอ. เขาฉกรรจ์ สปจ. สระแก้ว
๙ ก.พ. ๒๕๔๒ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอทุ่งตะโก สปอ. ทุ่งตะโก สปจ. ชุมพร
๒๑ ม.ค. ๒๕๔๓ หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอเปือยน้อย สปจ. ขอนแก่น
๑ ม.ค. ๒๕๔๔ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอบ้านฝาง สปจ. ขอนแก่น
๑ ต.ค. ๒๕๔๔ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอsนองเรือ สปจ. ขอนแก่น
๒๒ ก.ย. ๒๕๔๗ ผช.ผอ.สพท. ขอนแก่น เขต ๔
๑๙ ก.ย. ๒๕๔๙ รอง ผอ. สพท. ขอนแก่น เขต ๔
๑ พ.ย. ๒๕๕๐ รอง ผอ. สพท. ขอนแก่น เขต ๔
จนถึงปัจจุบัน รวมอายุราชการ ๓๖ ปี ๕ เดือน
รางวัลดีเด่น
1) รางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2548
2) รางวัล MOE AWARDS ประเภทโครงการสาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557
3) รางวัล MOE AWARDS ประเภทโครงการ สาขาคุณธรรม ประจำปี 2557
4) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) เหรียญเงินรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
ด้านบริหารจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2557
5) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) เหรียญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
ด้านวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2558
6) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559
อ่านทั้งหมด
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[15,944]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,683]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,388]
18 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,832]
02 พฤษภาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,209]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,823]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,649]
02 มีนาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,330]
22 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,851]
24 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,421]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,395]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,065]
17 สิงหาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,864]
27 มีนาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,693]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,547]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,653]
22 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,150]
29 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,805]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,555]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,803]
03 มกราคม 2561