แนะนำ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายอนุศาสตร์ นามสกุล สอนศิลพงศ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับเงินเดือนใน อันดับ คศ. 4 (คศ.3) ขั้น 69,040 บาท
วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2503
อายุ 57 ปี เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2563
สถานที่อยู่ บ้านเลขที่ 198 หมู่ที่ 18 ซอย ศิลาชลรีสอร์ทตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2529 สำเร็จการศึกษา ปริญญาคุรุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูเลย
พ.ศ. 2546 สำเร็จการศึกษา ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2559 สำเร็จการศึกษา ปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ประวัติการรับราชการ
๑ พ.ค. ๒๕๒๔ ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านพงษ์ สปอ. สีชมพู จังหวัดขอนแก่น
๑ ส.ค. ๒๕๒๙ ครูใหญ่ โรงเรียนพงษ์ภิญโญ ๒ สปอ. บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
๑๕ พ.ย. ๒๕๓๔ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านกุดกว้าง สปอ. น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
๒๓ มี.ค. ๒๕๓๗ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา กิ่งอำเภอเปือยน้อย สปจ. ขอนแก่น
๑ ธ.ค. ๒๕๓๘ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภออุบลรัตน์ สปจ. ขอนแก่น
๑๖ ก.ค. ๒๕๓๙ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอบ้านฝาง สปจ. ขอนแก่น
๑๖ พ.ค. ๒๕๔๐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาฉกรรจ์ สปอ. เขาฉกรรจ์ สปจ. สระแก้ว
๙ ก.พ. ๒๕๔๒ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอทุ่งตะโก สปอ. ทุ่งตะโก สปจ. ชุมพร
๒๑ ม.ค. ๒๕๔๓ หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอเปือยน้อย สปจ. ขอนแก่น
๑ ม.ค. ๒๕๔๔ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอบ้านฝาง สปจ. ขอนแก่น
๑ ต.ค. ๒๕๔๔ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอsนองเรือ สปจ. ขอนแก่น
๒๒ ก.ย. ๒๕๔๗ ผช.ผอ.สพท. ขอนแก่น เขต ๔
๑๙ ก.ย. ๒๕๔๙ รอง ผอ. สพท. ขอนแก่น เขต ๔
๑ พ.ย. ๒๕๕๐ รอง ผอ. สพท. ขอนแก่น เขต ๔
จนถึงปัจจุบัน รวมอายุราชการ ๓๖ ปี ๕ เดือน
รางวัลดีเด่น
1) รางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2548
2) รางวัล MOE AWARDS ประเภทโครงการสาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557
3) รางวัล MOE AWARDS ประเภทโครงการ สาขาคุณธรรม ประจำปี 2557
4) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) เหรียญเงินรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
ด้านบริหารจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2557
5) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) เหรียญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
ด้านวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2558
6) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559
อ่านทั้งหมด
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
เปิด[1,029]
28 พฤศจิกายน 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[444]
06 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[337]
07 ธันวาคม 2560
นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. วิชาเอกฟิสิกส์ โทคณิ
เปิด[1,301]
24 พฤศจิกายน 2560
นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว
เปิด[1,098]
27 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ-สกุล นางสุภารีย์ โพนเงิน วัน เดือน ปีเกิด ๘ มกราคม ๒๕๐๓ การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓โรงเ
เปิด[1,132]
27 พฤศจิกายน 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[445]
05 ธันวาคม 2560
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505 สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราช
เปิด[560]
04 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ สกุล นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส
เปิด[347]
07 ธันวาคม 2560
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
เปิด[1,050]
28 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[311]
08 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[574]
04 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[378]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[334]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[521]
04 ธันวาคม 2560
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกิดวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500คู่สมรส นางปัฐมา ทะ
เปิด[905]
29 พฤศจิกายน 2560
ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1. ชื่อ นายนิพนธ์ สกุล ก้องเวหา เลขประจำตัวประช
เปิด[887]
30 พฤศจิกายน 2560
...........ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต
เปิด[1,115]
26 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ เกิด 5 พฤศจิกายน 2503 การศึกษา - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อปี 2526
เปิด[1,017]
28 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายอนุศาสตร์ นามสกุล สอนศิลพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 วิทย
เปิด[1,282]
24 พฤศจิกายน 2560