ประวัติ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ดร.พิเชฐร์ วันทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
ประวัติ
ดร. พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
เกิดวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2514 อายุ 46 ปี
การศึกษา
- ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม)
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตบางเขน ปี 2537
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2544
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนาองค์การ
จากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปี 2546
ประวัติการรับราชการ
ปี 2537 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดหนองบัว สปอ.หนองฉาง สปจ.อุทัยธานี
ปี 2540 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านทับเสาหอ สปก.หนองมะโมง สปจ.ชัยนาท
ปี 2542 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ สปก.หนองมะโมง สปจ.ชัยนาท
ปี 2545 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปอ.สรรพยา สปจ.ชัยนาท
ปี 2545 หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ สปก.เนินขาม สปจ.ชัยนาท
ปี 2547 ครูใหญ่โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพท.ชัยนาท
ปี 2547 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพท.ชัยนาท
ปี 2551 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.ชัยนาท
ปี 2552 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.ชัยนาท
ปี 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยนาท
22 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ผลงานดีเด่น
- ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
- ข้าราชการตัวอย่าง กระทรวงศึกษาธิการ
- ครูผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณดีเด่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
- ผู้บริหารต้นแบบ สพป.ชัยนาท
- รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา
- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
อ่านทั้งหมด
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,506]
06 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,444]
07 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[2,056]
13 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[355]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,913]
18 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[388]
26 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,123]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,679]
04 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,085]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,391]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,181]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[584]
03 มกราคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,157]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[355]
08 มกราคม 2561
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,458]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,465]
07 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,304]
24 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,625]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,494]
22 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,546]
05 ธันวาคม 2560