ประวัติ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ดร.พิเชฐร์ วันทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
ประวัติ
ดร. พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
เกิดวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2514 อายุ 46 ปี
การศึกษา
- ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม)
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตบางเขน ปี 2537
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2544
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนาองค์การ
จากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปี 2546
ประวัติการรับราชการ
ปี 2537 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดหนองบัว สปอ.หนองฉาง สปจ.อุทัยธานี
ปี 2540 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านทับเสาหอ สปก.หนองมะโมง สปจ.ชัยนาท
ปี 2542 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ สปก.หนองมะโมง สปจ.ชัยนาท
ปี 2545 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปอ.สรรพยา สปจ.ชัยนาท
ปี 2545 หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ สปก.เนินขาม สปจ.ชัยนาท
ปี 2547 ครูใหญ่โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพท.ชัยนาท
ปี 2547 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพท.ชัยนาท
ปี 2551 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.ชัยนาท
ปี 2552 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.ชัยนาท
ปี 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยนาท
22 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ผลงานดีเด่น
- ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
- ข้าราชการตัวอย่าง กระทรวงศึกษาธิการ
- ครูผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณดีเด่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
- ผู้บริหารต้นแบบ สพป.ชัยนาท
- รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา
- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
อ่านทั้งหมด
...........ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต
เปิด[1,115]
26 พฤศจิกายน 2560
ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1. ชื่อ นายนิพนธ์ สกุล ก้องเวหา เลขประจำตัวประช
เปิด[887]
30 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[334]
07 ธันวาคม 2560
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505 สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราช
เปิด[560]
04 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[445]
05 ธันวาคม 2560
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกิดวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500คู่สมรส นางปัฐมา ทะ
เปิด[905]
29 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[309]
08 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[337]
07 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[378]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายอนุศาสตร์ นามสกุล สอนศิลพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 วิทย
เปิด[1,281]
24 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ-สกุล นางสุภารีย์ โพนเงิน วัน เดือน ปีเกิด ๘ มกราคม ๒๕๐๓ การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓โรงเ
เปิด[1,132]
27 พฤศจิกายน 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[572]
04 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ สกุล นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส
เปิด[345]
07 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[444]
06 ธันวาคม 2560
นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. วิชาเอกฟิสิกส์ โทคณิ
เปิด[1,301]
24 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[521]
04 ธันวาคม 2560
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
เปิด[1,028]
28 พฤศจิกายน 2560
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
เปิด[1,050]
28 พฤศจิกายน 2560
นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว
เปิด[1,096]
27 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ เกิด 5 พฤศจิกายน 2503 การศึกษา - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อปี 2526
เปิด[1,017]
28 พฤศจิกายน 2560