สพฐ.จัดประชุมทำแผนการเรียนรู้ DLTV ระดับ ม.ต้น ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

***วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้สอดคล้องกับหลักสูตร พ.ศ. 2560 โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากมูลนิธิทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโรงเรียนวังไกลกังวล รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและศึกษานิเทศก์ ครู และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 212 คน ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความ เชี่ยวชาญ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวังไกลกังวล ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และโรงเรียนมัธยมศึกษา ร่วมจัดทำแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อช่วยลดปัญหาของโรงเรียน ทำให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
โดยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นำมาใช้เป็นมาตรฐานการเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของครูอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นกระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจน สื่อ และอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการจัดการเรียนการสอน เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดช่องว่าง และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพให้กับประชาชนทุกคน อันเป็นการดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สนองพระราชดำริ ในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทย ให้เจริญก้าวหน้า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา และช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ การประชุมฯจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ การมอบนโยบายการยกระดับคุณภาพเพื่อลดความเหลื่อมทางการศึกษา และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. การบรรยาย "แนวทาง และรูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนการสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น" โดย นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ เลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) นางสุกัญญา งามบรรจง ที่ปรึกษา สพฐ. และดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน การบรรยาย "หลักสูตรและมาตรฐานตัวชี้วัดรายวิชาที่ปรับปรุงใหม่ ของสสวท." โดยวิทยากรจาก สสวท. รวมถึงการแบ่งกลุ่มจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และสรุปอภิปรายผลการนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ฯ อีกด้วย
หยก ภาพ/ข่าว
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1. ชื่อ นายนิพนธ์ สกุล ก้องเวหา เลขประจำตัวประช
เปิด[1,011]
30 พฤศจิกายน 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ สกุล นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส
เปิด[469]
07 ธันวาคม 2560
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกิดวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500คู่สมรส นางปัฐมา ทะ
เปิด[1,028]
29 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[461]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสุภารีย์ โพนเงิน วัน เดือน ปีเกิด ๘ มกราคม ๒๕๐๓ การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓โรงเ
เปิด[1,263]
27 พฤศจิกายน 2560
นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว
เปิด[1,222]
27 พฤศจิกายน 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[133]
12 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[648]
04 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[706]
04 ธันวาคม 2560
...........ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต
เปิด[1,245]
26 พฤศจิกายน 2560
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
เปิด[1,150]
28 พฤศจิกายน 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[45]
13 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[573]
06 ธันวาคม 2560
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
เปิด[1,180]
28 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ เกิด 5 พฤศจิกายน 2503 การศึกษา - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อปี 2526
เปิด[1,143]
28 พฤศจิกายน 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[572]
05 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[470]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[438]
08 ธันวาคม 2560
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505 สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราช
เปิด[686]
04 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[506]
07 ธันวาคม 2560