สพฐ.จัดประชุมทำแผนการเรียนรู้ DLTV ระดับ ม.ต้น ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

***วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้สอดคล้องกับหลักสูตร พ.ศ. 2560 โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากมูลนิธิทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโรงเรียนวังไกลกังวล รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและศึกษานิเทศก์ ครู และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 212 คน ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความ เชี่ยวชาญ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวังไกลกังวล ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และโรงเรียนมัธยมศึกษา ร่วมจัดทำแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อช่วยลดปัญหาของโรงเรียน ทำให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
โดยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นำมาใช้เป็นมาตรฐานการเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของครูอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นกระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจน สื่อ และอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการจัดการเรียนการสอน เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดช่องว่าง และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพให้กับประชาชนทุกคน อันเป็นการดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สนองพระราชดำริ ในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทย ให้เจริญก้าวหน้า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา และช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ การประชุมฯจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ การมอบนโยบายการยกระดับคุณภาพเพื่อลดความเหลื่อมทางการศึกษา และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. การบรรยาย "แนวทาง และรูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนการสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น" โดย นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ เลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) นางสุกัญญา งามบรรจง ที่ปรึกษา สพฐ. และดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน การบรรยาย "หลักสูตรและมาตรฐานตัวชี้วัดรายวิชาที่ปรับปรุงใหม่ ของสสวท." โดยวิทยากรจาก สสวท. รวมถึงการแบ่งกลุ่มจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และสรุปอภิปรายผลการนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ฯ อีกด้วย
หยก ภาพ/ข่าว
อ่านทั้งหมด
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[10,044]
29 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[8,380]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[10,780]
03 มกราคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[12,160]
12 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[10,237]
22 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[6,695]
27 มีนาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[8,729]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[12,316]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[10,544]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[8,547]
02 มีนาคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[3,659]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[12,300]
18 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[11,739]
24 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[10,656]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[11,641]
22 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[3,694]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[10,562]
26 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[9,928]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[12,200]
14 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[12,081]
13 ธันวาคม 2560