นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1. ชื่อ นายนิพนธ์ สกุล ก้องเวหา
เลขประจำตัวประชาชน 3430100256725
2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2504 อายุปัจจุบัน 56 ปี
เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2565
3. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
โทรศัพท์ 035-535-417 โทรศัพท์ (มือถือ) 087-238-1477 , 089-418-2674
โทรสาร 035-535418 e-mail : nipon_kong@hotmail.com
4. สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่ 185 ซอย/ตรอก ลาดพร้าว 101 ถนน ลาดพร้าว แขวง/ตำบล คลองจั่น
เขต/อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240
โทรศัพท์บ้าน 02-376-0241
5. สถานภาพครอบครัว
สมรส
ชื่อคู่สมรส นางอัญชลี สกุล ก้องเวหา อาชีพ รับราชการครู
มีบุตร จำนวน 2 คน (ชาย – คน/หญิง 2 คน)
6. ประวัติการศึกษา
6.1 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
6.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรกรรมอุดรธานี
6.3 ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูอุดรธานี
6.4 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6.5 การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. ประวัติการรับราชการ
7.1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2526 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
7.2 วันที่ 1 ตุลาคม 2530 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
7.3 วันที่ 20 สิงหาคม 2536 ครูใหญ่โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย 7.4 วันที่ 20 ธันวาคม 2537 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย 7.5 วันที่ 1 ตุลาคม 2540 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย 7.6 วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
7.7 วันที่ 2 มิถุนายน 2551 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบุ่งคล้านคร อำเภอบุ้งคล้า จังหวัดหนองคาย
7.8 วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง กรุงเทพมหานคร
7.9 วันที่ 27 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรุงเทพมหานคร
8. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับในแต่ละตระกูล
8.1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี พ.ศ. 2555
8.2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง มงกุฎไทย (ป.ม.) ปี พ.ศ. 2552
8.3. เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) ปี พ.ศ.2548
9. การได้รับการยกย่อง ชมเชย เกียรติยศ ชื่อเสียง
9.1 ปี 2535 ครูผู้สอนดีเด่น คุรุสภาอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
9.2 ปี 2540 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น คุรุสภาอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
9.3 ปี 2540 ข้าราชการตัวอย่างสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดหนองคาย
9.3 ปี 2541 ผู้บริหารดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
9.4 ปี 2541 ผู้บริหารโรงเรียนมีผลงานดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
9.5 ปี 2547 ผู้บริหารดีเด่น วันนักข่าว ประจำปี 2547
9.6 ปี 2547 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9.7 ปี 2548 ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดหนองคาย
9.8 ปี 2553 ผู้บริหารดีเด่นด้านการใช้ ICT เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้
9.9 ปี 2553 เหรียญลูกเสือสดุดี ลูกเสือชั้นที่ 1
9.10 ปี 2554 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่นโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น
9.11 ปี 2556 ผู้บริหารดีเด่น ด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหาและการจัดการความรุนแรงของนักเรียน “ดาวคะนองโมเดล”
9.12 ปี 2559 ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นบุคคลผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
9.13 ปี 2559 ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครู ดีเด่น
10. การดูงาน (ที่สำคัญ)
10.1 ปี 2556 ด้านการศึกษา ผู้นำการเปลี่ยนแปลง กรมสามัญศึกษา/ประเทศสิงคโปร์
10.2 ปี 2550 ด้านการศึกษา ศึกษาดูงานด้าน ICT โรงเรียนในประเทศสิงคโปร์ กลุ่ม 46 โรงเรียนในฝันนำร่อง ICT สพฐ./ประเทศสิงคโปร์
10.3 ปี 2551 ด้านการศึกษา การจัดการเรียนรู้ ICT สพฐ./ประเทศจีน (ปักกิ่ง)
10.4 ปี 2553 ด้านการศึกษา ผู้นำเทคโนโลยีทางการศึกษา สพฐ./ประเทศเกาหลีใต้
11. การปฏิบัติงานพิเศษ
11.1 ปี 2536 เลขานุการคณะกรรมการการบริหารกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดหนองคาย
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
11.2 ปี 2538 คณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน วัดท่าสะอาด ของกรมศาสนา กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
11.3 ปี 2542 เลขานุการคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ จังหวัดหนองคาย สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดหนองคาย
11.4 ปี 2544 คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดหนองคาย สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดหนองคาย
11.5 ปี 2546 วิทยากรพี่เลี้ยงอบรมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
11.6 ปี 2547 เลขานุการประจำผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐสภา
11.7 ปี 2548 คณะกรรมการนิเทศโรงเรียนในฝัน (ROVINGTEAM) จังหวัดอุดรธานี – หนองคาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.8 ปี 2548 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.9 ปี 2548 วิทยากรการสัมมนาทางวิชาการ ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนในฝัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.10 ปี 2550- ปัจจุบัน เลขานุการโรงเรียนผู้นำ 46 ไอซีทีโรงเรียนในฝันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.11 ปี 2550 ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
11.12 ปี 2550 ได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 เป็นที่ปรึกษาโรงเรียนในโครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน เพื่อเป็นผู้แนะนำให้คำปรึกษาในการเตรียมการตรวจรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
11.13 ปี 2550 ประธานอนุกรรมการจัดรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 3
11.14 ปี 2550 เป็นหัวหน้าพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
11.15 ปี 2551 เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดหนองคาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.16 ปี 2552 เลขานุการคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาศูนย์ที่ 20 จังหวัดหนองคาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.17 ปี 2552 อาจารย์พิเศษ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยนครพนม
11.18 ปี 2552 อาจารย์พิเศษ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจขอนแก่นวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจขอนแก่น
12. ผลงานดีเด่นด้านการบริหารโรงเรียน
12.1 ปี 2537 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมวันแม่ดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
12.2 ปี 2539 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล โรงเรียนการจัดกิจกรรมพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่น ระดับเขตการศึกษา 9 สำนักงานเขตการศึกษา เขต 9
12.3 ปี 2542 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล โรงเรียนจัดกิจกรรมจริยธรรมศึกษาดีเด่น กรมการศาสนา กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
12.4 ปี 2544 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
12.5 ปี 2544 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล โรงเรียนนำร่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
12.6 ปี 2545 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล โรงเรียนแกนนำการประกันคุณภาพการศึกษา
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
12.7 ปี 2546 โรงเรียนบุ่งคล้านคร โรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
12.8 ปี 2547 โรงเรียนบุ่งคล้านคร โรงเรียนเร่งสู่ฝัน (FAST TRACK) จังหวัดหนองคาย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
12.9 ปี 2548 โรงเรียนบุ่งคล้านคร โรงเรียนผ่านการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนแรกของจังหวัดหนองคาย) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
12.10 ปี 2548 โรงเรียนบุ่งคล้านคร เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบอย่างดียิ่ง กระทรวงสาธารณสุข
12.11 ปี 2549 โรงเรียนบุ่งคล้านคร ศูนย์พัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
12.12 ปี 2556 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหาและการจัดการความรุนแรงของนักเรียน “ดาวคนองโมเดล" สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
12.13 ปี 2558 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง โรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น (Best Practice) และโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
12.14 ปี 2558 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เครือข่ายสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่อาชีพยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
12.15 ปี 2558 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคี บริษัท ซี พี ฮอลล์ จำกัด (มหาชน)
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,679]
08 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,968]
24 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,268]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,806]
29 มิถุนายน 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,324]
14 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,948]
02 พฤษภาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,457]
22 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,055]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,665]
26 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,934]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,511]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,769]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,923]
03 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,940]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,538]
28 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,803]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,511]
14 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,978]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,768]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,193]
17 สิงหาคม 2561