ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2
ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505
สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
คู่สมรส นางกนกพิชญ์ แสนทวีสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อุบลราชธานี เขต 4
จำนวนบุตร หญิง 2 คน ชาย 1 คน
ที่อยู่ปัจจุบัน 158 หมู่ 15 บ้านธาตุออก ถนน อุบล-เดช ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษาปีที่ 3 (มศ.3) โรงเรียนอารยศึกษา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) จากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี
- ประโยคครูพิเศษมัธยม(พม.) จากกรมการฝึกหัดครู
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) วิชาเอก บริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม) วิชาเอกบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขา ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ประวัติการรับราชการ
- 18 พ.ค.2524 เริ่มรับราชการครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านโพนแพง สปอ.โขงเจียม สปจ.อุบลราชธานี
- 22ต.ค.33-31พ.ค.2534 ดำรงตำแหน่งครูใหญ๋ โรงเรียนบ้านป่าตาว สปอ.เดชอุดม สปจ.อุบลราชธานี
- 1 มิ.ย.2534 -11 ม.ค.2537 ดำรงตำแหน่ง ผช.ศธ.อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
- 12 ม.ค.37-15 พ.ย.2542 ดำรงตำแหน่ง ศธ.อ.ทุ่งศรีอุดม/น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
- 1 ส.ค. – 21 ต.ค.2547 หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน สพท.อุบลราชธานี เขต 4
- 22 ก.ย.2547 – 17 ก.ย. 2549 ผู้ช่วยผอ.สพท.อุบลราชธานี เขต 4
- 18 ก.ย. 2549 – 28 พ.ค. 2551 รองผอ.สพท.อุบลราชธานี เขต 4
- 29 พ.ค.51-17ต.ค.55 รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5
- 18 ต.ค. 2555- 21 พ.ย.60 รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3
- 22 พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติการศึกษาอบรม
- หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกลูกเสือชาวบ้านของศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์ ณ ค่ายเสนีย์รณยุทธ์ จ.อุดรธานี
- หลักสูตรผู้จัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์
- หลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่กรรมการสอบสวนทางวินัย ของสำนักงานก.ค.ศ. รุ่นที่ 2/2549 ณ สถานบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
- หลักสูตรผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
- การอบรมปฏิบัติการผู้ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ เจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
- การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน ตามหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนด ผลงานที่ภาคภูมิใจ
- ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจากหน่วยรบพิเศษ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ศูนย์สงครามพิเศษ กองทัพบก ปี 2544
- ได้รับเข็มวิทยะฐานะ “รัตนราช” จากศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระราชานุเคราะห์ ปี 2545
- ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2549 จากคุรสภา
- ได้รับรางวัล “ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา” ประจำปี 2553 จากสำนักงาน สกสค.
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ ผู้ปลูกสร้างความดีในใจคน สร้างชุมชนเป็นสุข” จากมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2554
- ได้รับรางวัล “คุรุคุณธรรม” ปี 2556 จากคุรุสภา
- ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี 2556 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
- ได้รับโล่รางวัล เสมาป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล ปี 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านทั้งหมด
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[337]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ เกิด 5 พฤศจิกายน 2503 การศึกษา - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อปี 2526
เปิด[1,017]
28 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายอนุศาสตร์ นามสกุล สอนศิลพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 วิทย
เปิด[1,283]
24 พฤศจิกายน 2560
ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1. ชื่อ นายนิพนธ์ สกุล ก้องเวหา เลขประจำตัวประช
เปิด[887]
30 พฤศจิกายน 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[444]
06 ธันวาคม 2560
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกิดวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500คู่สมรส นางปัฐมา ทะ
เปิด[905]
29 พฤศจิกายน 2560
...........ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต
เปิด[1,117]
26 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ-สกุล นางสุภารีย์ โพนเงิน วัน เดือน ปีเกิด ๘ มกราคม ๒๕๐๓ การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓โรงเ
เปิด[1,132]
27 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[521]
04 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ สกุล นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส
เปิด[347]
07 ธันวาคม 2560
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
เปิด[1,029]
28 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[334]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[311]
08 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[445]
05 ธันวาคม 2560
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
เปิด[1,050]
28 พฤศจิกายน 2560
นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. วิชาเอกฟิสิกส์ โทคณิ
เปิด[1,301]
24 พฤศจิกายน 2560
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505 สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราช
เปิด[561]
04 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[378]
07 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[574]
04 ธันวาคม 2560
นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว
เปิด[1,098]
27 พฤศจิกายน 2560