ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2
ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505
สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
คู่สมรส นางกนกพิชญ์ แสนทวีสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อุบลราชธานี เขต 4
จำนวนบุตร หญิง 2 คน ชาย 1 คน
ที่อยู่ปัจจุบัน 158 หมู่ 15 บ้านธาตุออก ถนน อุบล-เดช ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษาปีที่ 3 (มศ.3) โรงเรียนอารยศึกษา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) จากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี
- ประโยคครูพิเศษมัธยม(พม.) จากกรมการฝึกหัดครู
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) วิชาเอก บริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม) วิชาเอกบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขา ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ประวัติการรับราชการ
- 18 พ.ค.2524 เริ่มรับราชการครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านโพนแพง สปอ.โขงเจียม สปจ.อุบลราชธานี
- 22ต.ค.33-31พ.ค.2534 ดำรงตำแหน่งครูใหญ๋ โรงเรียนบ้านป่าตาว สปอ.เดชอุดม สปจ.อุบลราชธานี
- 1 มิ.ย.2534 -11 ม.ค.2537 ดำรงตำแหน่ง ผช.ศธ.อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
- 12 ม.ค.37-15 พ.ย.2542 ดำรงตำแหน่ง ศธ.อ.ทุ่งศรีอุดม/น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
- 1 ส.ค. – 21 ต.ค.2547 หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน สพท.อุบลราชธานี เขต 4
- 22 ก.ย.2547 – 17 ก.ย. 2549 ผู้ช่วยผอ.สพท.อุบลราชธานี เขต 4
- 18 ก.ย. 2549 – 28 พ.ค. 2551 รองผอ.สพท.อุบลราชธานี เขต 4
- 29 พ.ค.51-17ต.ค.55 รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5
- 18 ต.ค. 2555- 21 พ.ย.60 รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3
- 22 พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติการศึกษาอบรม
- หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกลูกเสือชาวบ้านของศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์ ณ ค่ายเสนีย์รณยุทธ์ จ.อุดรธานี
- หลักสูตรผู้จัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์
- หลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่กรรมการสอบสวนทางวินัย ของสำนักงานก.ค.ศ. รุ่นที่ 2/2549 ณ สถานบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
- หลักสูตรผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
- การอบรมปฏิบัติการผู้ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ เจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
- การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน ตามหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนด ผลงานที่ภาคภูมิใจ
- ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจากหน่วยรบพิเศษ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ศูนย์สงครามพิเศษ กองทัพบก ปี 2544
- ได้รับเข็มวิทยะฐานะ “รัตนราช” จากศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระราชานุเคราะห์ ปี 2545
- ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2549 จากคุรสภา
- ได้รับรางวัล “ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา” ประจำปี 2553 จากสำนักงาน สกสค.
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ ผู้ปลูกสร้างความดีในใจคน สร้างชุมชนเป็นสุข” จากมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2554
- ได้รับรางวัล “คุรุคุณธรรม” ปี 2556 จากคุรุสภา
- ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี 2556 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
- ได้รับโล่รางวัล เสมาป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล ปี 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านทั้งหมด
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,085]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,465]
07 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,458]
07 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[2,058]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,393]
08 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,125]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,913]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,494]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,181]
14 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,546]
05 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,444]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[584]
03 มกราคม 2561
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,506]
06 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,306]
24 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[355]
08 มกราคม 2561
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,625]
04 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[388]
26 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,679]
04 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,159]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[357]
08 มกราคม 2561