ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2
ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505
สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
คู่สมรส นางกนกพิชญ์ แสนทวีสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อุบลราชธานี เขต 4
จำนวนบุตร หญิง 2 คน ชาย 1 คน
ที่อยู่ปัจจุบัน 158 หมู่ 15 บ้านธาตุออก ถนน อุบล-เดช ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษาปีที่ 3 (มศ.3) โรงเรียนอารยศึกษา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) จากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี
- ประโยคครูพิเศษมัธยม(พม.) จากกรมการฝึกหัดครู
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) วิชาเอก บริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม) วิชาเอกบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขา ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ประวัติการรับราชการ
- 18 พ.ค.2524 เริ่มรับราชการครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านโพนแพง สปอ.โขงเจียม สปจ.อุบลราชธานี
- 22ต.ค.33-31พ.ค.2534 ดำรงตำแหน่งครูใหญ๋ โรงเรียนบ้านป่าตาว สปอ.เดชอุดม สปจ.อุบลราชธานี
- 1 มิ.ย.2534 -11 ม.ค.2537 ดำรงตำแหน่ง ผช.ศธ.อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
- 12 ม.ค.37-15 พ.ย.2542 ดำรงตำแหน่ง ศธ.อ.ทุ่งศรีอุดม/น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
- 1 ส.ค. – 21 ต.ค.2547 หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน สพท.อุบลราชธานี เขต 4
- 22 ก.ย.2547 – 17 ก.ย. 2549 ผู้ช่วยผอ.สพท.อุบลราชธานี เขต 4
- 18 ก.ย. 2549 – 28 พ.ค. 2551 รองผอ.สพท.อุบลราชธานี เขต 4
- 29 พ.ค.51-17ต.ค.55 รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5
- 18 ต.ค. 2555- 21 พ.ย.60 รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3
- 22 พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติการศึกษาอบรม
- หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกลูกเสือชาวบ้านของศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์ ณ ค่ายเสนีย์รณยุทธ์ จ.อุดรธานี
- หลักสูตรผู้จัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์
- หลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่กรรมการสอบสวนทางวินัย ของสำนักงานก.ค.ศ. รุ่นที่ 2/2549 ณ สถานบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
- หลักสูตรผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
- การอบรมปฏิบัติการผู้ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ เจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
- การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน ตามหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนด ผลงานที่ภาคภูมิใจ
- ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจากหน่วยรบพิเศษ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ศูนย์สงครามพิเศษ กองทัพบก ปี 2544
- ได้รับเข็มวิทยะฐานะ “รัตนราช” จากศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระราชานุเคราะห์ ปี 2545
- ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2549 จากคุรสภา
- ได้รับรางวัล “ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา” ประจำปี 2553 จากสำนักงาน สกสค.
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ ผู้ปลูกสร้างความดีในใจคน สร้างชุมชนเป็นสุข” จากมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2554
- ได้รับรางวัล “คุรุคุณธรรม” ปี 2556 จากคุรุสภา
- ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี 2556 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
- ได้รับโล่รางวัล เสมาป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล ปี 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[12,813]
03 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[10,805]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[12,112]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[14,382]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[12,611]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[1,575]
29 มิถุนายน 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[14,233]
14 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[12,306]
22 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[5,781]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[10,633]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[13,662]
22 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[8,813]
27 มีนาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[12,721]
08 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[11,968]
06 กุมภาพันธ์ 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[14,133]
13 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[10,425]
28 กุมภาพันธ์ 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[5,733]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[14,388]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[12,633]
26 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[13,801]
24 ธันวาคม 2560