นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

///ประวัติ///
นายภัทธศาสน์ มาสกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503
///การศึกษา///
- ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ สาขา ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2531
- ปริญญาโท การบริหารการศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2549
///ประวัติการรับราชการ///
ปี 2529 ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
ปี 2535 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
15 พ.ย. 2537 อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านตระกาศ
31 ต.ค.2538 ระดับ 5 นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
31 ต.ค.2539 ระดับ 6 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
7 มิ.ย. 2541 ระดับ 6 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
15 ธ.ค.2541 ระดับ 6 ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
15 พ.ย.2542 ระดับ 7 ศึกษาธิการอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
30 ก.ย.2543 ระดับ 7 ศึกษาธิการอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
3 ก.พ.2544 ระดับ 7 ศึกษาธิการอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
24 ก.ย.2545 ระดับ 7 ศึกษาธิการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
๐6 ก.ค.2546 ระดับ 8 ศึกษาธิการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
30 ก.ย.2547 ระดับ 8 โอนไปสังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
30 ก.ย.2548 ระดับ 8 รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านภูเงิน จังหวัดศรีสะเกษ
17 ก.ย.2549 คศ.3 เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
3 เม.ย.2555 คศ.3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
21 ต.ค.2555 คศ.3 รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
17 มี.ค.2559 คศ.3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
31 พ.ค.2560-21 พ.ย.2560 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
22 พ.ย. 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
///ผลงานดีเด่น///
-เกียรติบัตรยกย่อง รางวัลเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม
ด้านบริหารจัดการ
-รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ปีการศึกษา 2559
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559
-เกียรติบัตร รางวัลเข้าร่วมกิจกรรม นวัตกรรมด้านบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13
-เกียรติบัตร รางวัลผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะกรรมมาธิการศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จากสภาผู้แทนราษฎร
-โล่เชิดชูเกียรติ ได้รับรางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจำปี 2547 จากกระทรวงศึกษาธิการ
-โล่เชิดชูเกียรติ ได้รับรางวัล MOE AWARDS สาขาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557
จากกระทรวงศึกษาธิการ
-โล่เกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประเภทบุคลากรทางการศึกษา
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สสส.
-เกียรติบัตร ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทผู้บริหารการศึกษา
ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง
สมควรได้รับเข็ม “คุรุสภาสดุดี” ประจำปี พ.ศ. 2559 จากคุรุสภา
-เกียรติบัตรยกย่อง รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทโครงการ สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จากกระทรวงศึกษาธิการ
-ได้รับโล่รางวัลระดับชาติ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สสส.
-ที่บ้านจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายการ TV มาถ่ายทำเผยแพร่ไปทั่วโลก
มีนักเรียน ประชาชน พระภิกษุ ส่วนราชการ มาศึกษาดูงานปี 10,000 คน
-จังหวัดศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรยกย่อง ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559
-ได้รับการยกย่องจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นข้าราชการตัวอย่าง
-โล่รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559 จากจังหวัดศรีสะเกษ
///รายงานโดย นางรัศมี อินตา นางสาวประนิดา ผมภักดิ์///
อ่านทั้งหมด
นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว
เปิด[1,098]
27 พฤศจิกายน 2560
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505 สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราช
เปิด[560]
04 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[378]
07 ธันวาคม 2560
...........ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต
เปิด[1,115]
26 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ-สกุล นางสุภารีย์ โพนเงิน วัน เดือน ปีเกิด ๘ มกราคม ๒๕๐๓ การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓โรงเ
เปิด[1,132]
27 พฤศจิกายน 2560
นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. วิชาเอกฟิสิกส์ โทคณิ
เปิด[1,301]
24 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ เกิด 5 พฤศจิกายน 2503 การศึกษา - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อปี 2526
เปิด[1,017]
28 พฤศจิกายน 2560
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
เปิด[1,050]
28 พฤศจิกายน 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[445]
05 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1. ชื่อ นายนิพนธ์ สกุล ก้องเวหา เลขประจำตัวประช
เปิด[887]
30 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายอนุศาสตร์ นามสกุล สอนศิลพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 วิทย
เปิด[1,281]
24 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[334]
07 ธันวาคม 2560
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกิดวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500คู่สมรส นางปัฐมา ทะ
เปิด[905]
29 พฤศจิกายน 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[337]
07 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ สกุล นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส
เปิด[347]
07 ธันวาคม 2560
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
เปิด[1,029]
28 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[521]
04 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[573]
04 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[444]
06 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[311]
08 ธันวาคม 2560