นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

///ประวัติ///
นายภัทธศาสน์ มาสกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503
///การศึกษา///
- ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ สาขา ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2531
- ปริญญาโท การบริหารการศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2549
///ประวัติการรับราชการ///
ปี 2529 ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
ปี 2535 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
15 พ.ย. 2537 อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านตระกาศ
31 ต.ค.2538 ระดับ 5 นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
31 ต.ค.2539 ระดับ 6 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
7 มิ.ย. 2541 ระดับ 6 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
15 ธ.ค.2541 ระดับ 6 ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
15 พ.ย.2542 ระดับ 7 ศึกษาธิการอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
30 ก.ย.2543 ระดับ 7 ศึกษาธิการอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
3 ก.พ.2544 ระดับ 7 ศึกษาธิการอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
24 ก.ย.2545 ระดับ 7 ศึกษาธิการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
๐6 ก.ค.2546 ระดับ 8 ศึกษาธิการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
30 ก.ย.2547 ระดับ 8 โอนไปสังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
30 ก.ย.2548 ระดับ 8 รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านภูเงิน จังหวัดศรีสะเกษ
17 ก.ย.2549 คศ.3 เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
3 เม.ย.2555 คศ.3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
21 ต.ค.2555 คศ.3 รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
17 มี.ค.2559 คศ.3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
31 พ.ค.2560-21 พ.ย.2560 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
22 พ.ย. 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
///ผลงานดีเด่น///
-เกียรติบัตรยกย่อง รางวัลเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม
ด้านบริหารจัดการ
-รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ปีการศึกษา 2559
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559
-เกียรติบัตร รางวัลเข้าร่วมกิจกรรม นวัตกรรมด้านบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13
-เกียรติบัตร รางวัลผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะกรรมมาธิการศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จากสภาผู้แทนราษฎร
-โล่เชิดชูเกียรติ ได้รับรางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจำปี 2547 จากกระทรวงศึกษาธิการ
-โล่เชิดชูเกียรติ ได้รับรางวัล MOE AWARDS สาขาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557
จากกระทรวงศึกษาธิการ
-โล่เกียรติคุณ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประเภทบุคลากรทางการศึกษา
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สสส.
-เกียรติบัตร ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทผู้บริหารการศึกษา
ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง
สมควรได้รับเข็ม “คุรุสภาสดุดี” ประจำปี พ.ศ. 2559 จากคุรุสภา
-เกียรติบัตรยกย่อง รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทโครงการ สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จากกระทรวงศึกษาธิการ
-ได้รับโล่รางวัลระดับชาติ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สสส.
-ที่บ้านจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายการ TV มาถ่ายทำเผยแพร่ไปทั่วโลก
มีนักเรียน ประชาชน พระภิกษุ ส่วนราชการ มาศึกษาดูงานปี 10,000 คน
-จังหวัดศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรยกย่อง ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559
-ได้รับการยกย่องจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นข้าราชการตัวอย่าง
-โล่รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2559 จากจังหวัดศรีสะเกษ
///รายงานโดย นางรัศมี อินตา นางสาวประนิดา ผมภักดิ์///
อ่านทั้งหมด
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,470]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[16,512]
18 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[14,266]
29 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[7,943]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[15,964]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[15,813]
22 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[16,353]
14 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[7,904]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[14,937]
03 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[180]
17 สิงหาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[12,550]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,715]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[14,714]
26 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[14,853]
08 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[12,959]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[10,984]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[16,535]
14 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[14,079]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[3,802]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[12,806]
02 มีนาคม 2561