นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit
2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516
3. ภูมิลำเนา (เกิด) อำเภอ เสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 404/16 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร (มือถือ) 084-9536161 E-mail S.wairit@gmail.com
4. วุฒิ (สูงสุด) ค.ม. วิชาเอก การบริหารการศึกษา สถาบันที่จบ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
อบรมหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 1/2560
5. วันบรรจุเข้ารับราชการ วันที่ 10 ตุลาคม 2539 ตำแหน่ง ครู สปอ.พลับพลาชัย สปจ.บุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์
วันครบเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2577
6. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
วันที่ 3-6 กันยายน 2555 การจัดองค์ความรู้สู่การบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2556 ธรรมาภิบาลด้านการเงินการคลัง
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2558 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานทางวิชาการและการวิจัย
วันที่ 27-28 มีนาคม 2558 การป้องปราบการทุจริต ลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
วันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2558 การสร้างนวัตกรรมการบริหารที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความก้าวหน้าด้วยวิธี (Action Learning) แบบมุ่งเน้นการพัฒนาในสถานที่ปฏิบัติงานจริง (work Place Learning)
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบ smart obec
วันที่ 26-30 มิถุนายน 2559 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
วิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
วันที่ 29-30 มีนาคม 2560 การพัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบชั้นเดียว (เวทคณิต) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
7. ประวัติการดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 1 มิ.ย.2551 รอง ผอ.สพท.บุรีรัมย์ เขต 2 วิทยฐานะ -
วันที่ 30 ต.ค.2552 รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วันที่ 1 พ.ย.2553 รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วันที่ 13 ม.ค.2560 รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วันที่ 22 พ.ย.2560 ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
อ่านทั้งหมด
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,304]
24 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,679]
04 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,157]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,181]
14 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,085]
14 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[355]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[357]
08 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,465]
07 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,444]
07 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,625]
04 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[2,057]
13 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,458]
07 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,125]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[388]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[584]
03 มกราคม 2561
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,546]
05 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,506]
06 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,391]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,913]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,494]
22 ธันวาคม 2560