นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3

ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓
.................................................
ภูมิลำเนา
๔๔ หมู่ที่ ๓ ตำบล ด่านช้าง อำเภอ นากลาง จังหวัด หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ ๓๙๑๗๐
ที่อยู่ปัจจุบัน ตำบล หนองหาน อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๑๓๐ ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๙  วท.บ. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๙  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๐  อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านซับสีทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. ๒๕๔๑  ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ อ.ผาขาว จ.เลย
พ.ศ. ๒๕๔๓  ศึกษาธิการอำเภอ กิ่ง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๕  ศึกษาธิการอำเภอ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๖  ศึกษาธิการอำเภอ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๖  ศึกษาธิการอำเภอ สพท.เพชรบูรณ์ เขต ๒
พ.ศ. ๒๕๔๗  ผู้อำนวยการโรงเรียน ร.ร.บ้านดอนหันโนนหินแห่ สพท.ขก.๕
พ.ศ. ๒๕๕๑  ผู้อำนวยการโรงเรียน ร.ร.โนนฟันเรือบะยาววิทยา สพท.ขก.๕
พ.ศ. ๒๕๕๒  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒
พ.ศ. ๒๕๖๐  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ (ปัจจุบัน) การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
๒๕๕๐ ENGLISH LANGUAGE IMPROVEMENT PROGRAM FOR SCHOOL ADMINISTRATORS
๒๕๕๒ รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้จะเป็นกรรมการสอบสวน
(หลักสูตร เร่งรัดของ ก.ค.ศ.) รุ่นที่ ๓
๒๕๕๙ คุณวุฒิผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ( A.L.T.)
และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวุดแบดจ์สามท่อน
๒๕๕๙ ผ่านการอบรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE
ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดในสถานศึกษา ............................................................
อ่านทั้งหมด
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,450]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[365]
08 มกราคม 2561
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,553]
05 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,164]
12 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,513]
06 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,093]
14 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,132]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[397]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,192]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[593]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,503]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,400]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,470]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,688]
04 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,321]
24 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[2,063]
13 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[363]
08 มกราคม 2561
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,634]
04 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,464]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,923]
18 ธันวาคม 2560