นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3

ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓
.................................................
ภูมิลำเนา
๔๔ หมู่ที่ ๓ ตำบล ด่านช้าง อำเภอ นากลาง จังหวัด หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ ๓๙๑๗๐
ที่อยู่ปัจจุบัน ตำบล หนองหาน อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๑๓๐ ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๙  วท.บ. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๙  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๐  อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านซับสีทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. ๒๕๔๑  ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ อ.ผาขาว จ.เลย
พ.ศ. ๒๕๔๓  ศึกษาธิการอำเภอ กิ่ง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๔๕  ศึกษาธิการอำเภอ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๖  ศึกษาธิการอำเภอ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๖  ศึกษาธิการอำเภอ สพท.เพชรบูรณ์ เขต ๒
พ.ศ. ๒๕๔๗  ผู้อำนวยการโรงเรียน ร.ร.บ้านดอนหันโนนหินแห่ สพท.ขก.๕
พ.ศ. ๒๕๕๑  ผู้อำนวยการโรงเรียน ร.ร.โนนฟันเรือบะยาววิทยา สพท.ขก.๕
พ.ศ. ๒๕๕๒  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒
พ.ศ. ๒๕๖๐  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ (ปัจจุบัน) การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
๒๕๕๐ ENGLISH LANGUAGE IMPROVEMENT PROGRAM FOR SCHOOL ADMINISTRATORS
๒๕๕๒ รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้จะเป็นกรรมการสอบสวน
(หลักสูตร เร่งรัดของ ก.ค.ศ.) รุ่นที่ ๓
๒๕๕๙ คุณวุฒิผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ( A.L.T.)
และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวุดแบดจ์สามท่อน
๒๕๕๙ ผ่านการอบรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE
ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดในสถานศึกษา ............................................................
อ่านทั้งหมด
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[5,863]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[4,903]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[3,927]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[1,429]
02 มีนาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[4,961]
24 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[5,486]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[5,567]
18 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[3,564]
22 มกราคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[5,548]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[4,124]
03 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[3,943]
08 มกราคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[5,452]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[5,638]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[3,309]
29 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[1,507]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[3,830]
08 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[3,149]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[3,316]
29 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[1,888]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[5,783]
08 ธันวาคม 2560