รมว.ศธ. ลงพื้นที่สุโขทัย ติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนและสถานศึกษา

+++++วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เพื่อพบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนและสถานศึกษาทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยรับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่เอง
รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสำคัญที่จะปรับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศสามารถใช้ Hi-speed Internet ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสถานศึกษาถึงกว่า 10,000 แห่ง ที่สำรวจพบว่าใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตซ้ำซ้อน ทั้งจากภาครัฐ (UniNet, เน็ตประชารัฐ) ภาครัฐวิสาหกิจ (TOT, CAT) และภาคเอกชน (TRUE, SAMART TELECOM, AIS, 3BB) ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากโดยไม่จำเป็น หรือแม้สถานศึกษาบางแห่งจะใช้อินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการถึง 3-4 ราย แต่ก็ยังไม่สามารถใช้บริการได้อย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ ทำให้เด็กขาดโอกาสในการเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขาดการเชื่อมต่อกับการเรียนการสอนจากครูเก่งครูดีผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอีกด้วย กระทรวงศึกษาธิการ จึงมอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำรวจและรวบรวมข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Speed Test) ครอบคลุมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายที่สถานศึกษาใช้งานจริงในปัจจุบัน พร้อมให้ผู้อำนวยการโรงเรียน/สถานศึกษา เลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดในพื้นที่เพียง 1 ราย เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ช่วงปีใหม่ ปี 2561 เป็นต้นไป พร้อมกำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียน จะต้องรู้ข้อมูลผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ของตนเอง และโรงเรียนสามารถใช้ของผู้ให้บริการรายใดได้บ้าง แนวทางเหล่านี้เพื่อต้องการเป้าหมายสูงสุดคือ “การให้โรงเรียนสามารถเลือกบริการที่ดีที่สุดได้เอง เมื่อโรงเรียนเป็นผู้กำหนดเองก็จะได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามศักยภาพและรูปแบบที่ต้องการ” เกิดเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะช่วยลดความซ้ำซ้อนส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่ลดลง อีกทั้งยังเกิดการแข่งขันในเรื่องประสิทธิภาพระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่นั้น ๆ อย่างเป็นธรรม โครงการ “Hi-Speed Internet” จึงมิเพียงเปิดโอกาสให้กับเด็กได้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ดี ๆ ได้ฝึกคิดฝึกเขียนฝึกทักษะตามช่วงวัยอย่างเต็มศักยภาพ แต่ยังช่วยลดภาระของครูในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ครูได้เรียนรู้เทคนิควิธีการสอนจากครูเก่งครูที่ประสบความสำเร็จไปพร้อม ๆ กับนักเรียน ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลถึงคุณภาพการเรียนการสอนที่จะเชื่อมโยงไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำของโรงเรียน/สถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลอย่างแน่นอน
ภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/pg/spm.38/photos/?tab=album&album_id=7222588879...
อ่านทั้งหมด
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[11,066]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[12,375]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[12,886]
26 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[12,222]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[10,895]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[13,909]
22 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[14,500]
14 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[12,979]
08 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[10,683]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[13,069]
03 มกราคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[14,393]
13 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[14,065]
24 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[5,988]
02 พฤษภาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[6,042]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[14,648]
18 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[12,567]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[12,869]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[1,842]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[14,640]
14 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[9,077]
27 มีนาคม 2561