รมว.ศธ. ลงพื้นที่สุโขทัย ติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนและสถานศึกษา

+++++วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เพื่อพบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนและสถานศึกษาทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยรับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่เอง
รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสำคัญที่จะปรับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศสามารถใช้ Hi-speed Internet ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสถานศึกษาถึงกว่า 10,000 แห่ง ที่สำรวจพบว่าใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตซ้ำซ้อน ทั้งจากภาครัฐ (UniNet, เน็ตประชารัฐ) ภาครัฐวิสาหกิจ (TOT, CAT) และภาคเอกชน (TRUE, SAMART TELECOM, AIS, 3BB) ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากโดยไม่จำเป็น หรือแม้สถานศึกษาบางแห่งจะใช้อินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการถึง 3-4 ราย แต่ก็ยังไม่สามารถใช้บริการได้อย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ ทำให้เด็กขาดโอกาสในการเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขาดการเชื่อมต่อกับการเรียนการสอนจากครูเก่งครูดีผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอีกด้วย กระทรวงศึกษาธิการ จึงมอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำรวจและรวบรวมข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Speed Test) ครอบคลุมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายที่สถานศึกษาใช้งานจริงในปัจจุบัน พร้อมให้ผู้อำนวยการโรงเรียน/สถานศึกษา เลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดในพื้นที่เพียง 1 ราย เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ช่วงปีใหม่ ปี 2561 เป็นต้นไป พร้อมกำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียน จะต้องรู้ข้อมูลผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ของตนเอง และโรงเรียนสามารถใช้ของผู้ให้บริการรายใดได้บ้าง แนวทางเหล่านี้เพื่อต้องการเป้าหมายสูงสุดคือ “การให้โรงเรียนสามารถเลือกบริการที่ดีที่สุดได้เอง เมื่อโรงเรียนเป็นผู้กำหนดเองก็จะได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามศักยภาพและรูปแบบที่ต้องการ” เกิดเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะช่วยลดความซ้ำซ้อนส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่ลดลง อีกทั้งยังเกิดการแข่งขันในเรื่องประสิทธิภาพระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่นั้น ๆ อย่างเป็นธรรม โครงการ “Hi-Speed Internet” จึงมิเพียงเปิดโอกาสให้กับเด็กได้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ดี ๆ ได้ฝึกคิดฝึกเขียนฝึกทักษะตามช่วงวัยอย่างเต็มศักยภาพ แต่ยังช่วยลดภาระของครูในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ครูได้เรียนรู้เทคนิควิธีการสอนจากครูเก่งครูที่ประสบความสำเร็จไปพร้อม ๆ กับนักเรียน ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลถึงคุณภาพการเรียนการสอนที่จะเชื่อมโยงไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำของโรงเรียน/สถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลอย่างแน่นอน
ภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/pg/spm.38/photos/?tab=album&album_id=7222588879...
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[366]
08 มกราคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,165]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,923]
18 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,132]
07 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,450]
07 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,513]
06 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,093]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,400]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[593]
03 มกราคม 2561
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[397]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,193]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,321]
24 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[2,063]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,503]
22 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[363]
08 มกราคม 2561
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,634]
04 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,553]
05 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,464]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,688]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,470]
07 ธันวาคม 2560