ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

ดร.อนันต์  พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
ดร.อนันต์ พันนึก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
1
###ประวัติส่วนตัว
@ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506
@ ภูมิลำเนาเดิม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
@ ที่อยู่ปัจจุบัน 151 หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 มือถือ 081-2616943
@ คู่สมรส นางบังอร พันนึก อาชีพรับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย มีบุตรชาย ๑ คน นายอดิรุจ พันนึก อาชีพวิศวกรไฟฟ้า
2
###ประวัติการศึกษา
@ 2532 ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( ศษ.บ.)สาขา การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
@ 2534 ศึกษาศาสตรบัณฑิต( ศษ.บ.)สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
@ 2541 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( ศษ.ม. ) สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
@ 2555 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
###ประวัติการรับราชการ
@ เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗ และดำรงตำแหน่งสำคัญๆดังนี้
@ ดำรงตำแหน่ง สายงานการสอน รวมเวลา ๘ ปี
@ ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหารสถานศึกษา รวมเวลา ๔ ปี
@ ดำรงตำแหน่งสายงานเจ้าหน้าที่บริหารการประถมศึกษา รวมเวลา ๘ ปี
@ ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารการศึกษา รวมเวลา 12 ปี
4
###ประวัติการศึกษาดูงาน
@ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนางานวิจัยทางการบริหารการศึกษา ณ Washington state university ประเทศสหรัฐอเมริกา
@ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเชิงลึก กรณีศึกษาบริษัทซัมซุง ประเทศเกาหลีใต้
@ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศึกษาประเทศจีน
5
###ประวัติการฝึกอบรม สัมมนา
@ หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้กับการบริหารยุคใหม่
@ หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ
@ หลักสูตรการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
@ หลักสูตรทักษะการแนวใหม่
@ หลักสูตรจริยธรรมสำหรับนักบริหาร
@ หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษา
@ หลักสูตรการนวัตกรรมการนิเทศ(Coaching)การศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study)
@ หลักสูตรการวิจัยพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6
###คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานระดับ สพฐ./ศธ.
@ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
@ คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
@ คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย
@ คณะกรรมการสมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ประเทศไทย)
@ คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@ คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการ”พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
@ คณะทำงานเพื่อปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขันและวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
@ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา ๑ ปี
7
###เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด
@ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
8
###รางวัลดีเด่นและเครื่งหมายเชิดชูเกียรติที่ได้รับ
@ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
@ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘
@ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน ประจำปี ๒๕๕๘
@ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการ
@ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
@ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีผลปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best of the Best Practices) สพฐ.
9
###อุดมการณ์ในการทำงาน “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” ################
อ่านทั้งหมด
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[4,012]
07 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[2,072]
08 มกราคม 2561
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[4,034]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[2,067]
26 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[3,730]
12 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[4,014]
07 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[1,171]
06 กุมภาพันธ์ 2561
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[4,654]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[1,404]
29 มกราคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[3,607]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[3,735]
18 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,692]
22 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[1,429]
29 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[3,946]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[3,795]
14 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[3,663]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[3,075]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[2,270]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,981]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[3,071]
22 ธันวาคม 2560