ผอ.สพป.นศ.2 ปิดจ๊อบมอบทิศทางสู่การปฏิบัติ ที่อำเภอพิปูน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง คืนครูสู่ห้องเรียน คืนผู้บริหารให้ครู คืนศึกษานิเทศก์ให้สถานศึกษา

..**นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 และเดินทางมอบนโยบายสู่การปฏิบัติกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน 8 อำเภอเขตบริการ ได้แก่ อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน อำเภอบางขัน อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอฉวาง อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอช้างกลาง และอำเภอพิปูน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา และวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประชุมกำหนดทิศทางการดำเนินงานสู่การปฏิบัติกับผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 8 อำเภอพิปูน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 200 คน เป็นอำเภอสุดท้าย ในการมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นอำเภอสุดท้ายส่งท้ายปีเก่าและร่วมกันพัฒนายกระดับการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในปี 2561 ต่อไป
..**ในการนี้ ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีการส่งเสริมการจัดการขยะ ลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ และนำขยะเก็บไปใช้ประโยชน์ ตามหลักการ 3 RS ตามโครงการ "โรงเรียนปลอดขยะ" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 5 โรงเรียนด้วยกัน ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนวัดนางเอื้อย รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่โรงเรียนบ้านห้วยกลาง รองชนะเลิศอันดับสองได้แก่โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลได้แก่ โรงเรียนบ้านนาเหนือ และโรงเรียนบ้านเหนือคลอง
...** ผอ.สพป.นศ.2 เปิดเผยว่า การมอบนโยบายเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้มีคุณภาพสู่สากลและสู่ไทยแลนด์ 4.0 นั้น การเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดการพัฒนา และเชื่อว่าการศึกษาอยู่ที่ห้องเรียน เด็กจะเรียนรู้ดีได้อยู่ที่ความพร้อมของเด็กและครู ครูต้องพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลไม่ใส่เสื้อโหล จัดการศึกษาการเรียนรู้แบบมองเห็นได้ เราจะเดินหน้าไปพร้อมกันโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งจะเปลี่ยนห้องสอนให้เป็นห้องเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและจะดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุงการดำเนินงานของสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งคืนครูให้นักเรียน คืนผู้บริหารให้ครู และจะคืนศึกษานิเทศก์ ให้สถานศึกษา พร้อมทั้งจะเดินหน้าดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป..
..**ร่วมคอยติดตามผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สากลและไทยแลนด์ 4.0 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ที่จะขับเคลื่อนสู่เป้าหมายต่อไป
อ่านทั้งหมด
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[3,976]
02 พฤษภาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[10,343]
29 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[10,534]
22 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[12,030]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[11,936]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[12,602]
18 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[8,678]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[10,850]
08 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[9,023]
22 กุมภาพันธ์ 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[12,384]
13 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[12,514]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[12,615]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[11,066]
03 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[10,219]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[8,859]
02 มีนาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[4,021]
02 พฤษภาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[10,956]
08 มกราคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[12,452]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[10,870]
26 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[7,006]
27 มีนาคม 2561