ผอ.สพป.นศ.2 ปิดจ๊อบมอบทิศทางสู่การปฏิบัติ ที่อำเภอพิปูน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง คืนครูสู่ห้องเรียน คืนผู้บริหารให้ครู คืนศึกษานิเทศก์ให้สถานศึกษา

..**นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 และเดินทางมอบนโยบายสู่การปฏิบัติกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน 8 อำเภอเขตบริการ ได้แก่ อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน อำเภอบางขัน อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอฉวาง อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอช้างกลาง และอำเภอพิปูน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา และวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประชุมกำหนดทิศทางการดำเนินงานสู่การปฏิบัติกับผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 8 อำเภอพิปูน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 200 คน เป็นอำเภอสุดท้าย ในการมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นอำเภอสุดท้ายส่งท้ายปีเก่าและร่วมกันพัฒนายกระดับการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในปี 2561 ต่อไป
..**ในการนี้ ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีการส่งเสริมการจัดการขยะ ลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ และนำขยะเก็บไปใช้ประโยชน์ ตามหลักการ 3 RS ตามโครงการ "โรงเรียนปลอดขยะ" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 5 โรงเรียนด้วยกัน ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนวัดนางเอื้อย รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่โรงเรียนบ้านห้วยกลาง รองชนะเลิศอันดับสองได้แก่โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลได้แก่ โรงเรียนบ้านนาเหนือ และโรงเรียนบ้านเหนือคลอง
...** ผอ.สพป.นศ.2 เปิดเผยว่า การมอบนโยบายเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้มีคุณภาพสู่สากลและสู่ไทยแลนด์ 4.0 นั้น การเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดการพัฒนา และเชื่อว่าการศึกษาอยู่ที่ห้องเรียน เด็กจะเรียนรู้ดีได้อยู่ที่ความพร้อมของเด็กและครู ครูต้องพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลไม่ใส่เสื้อโหล จัดการศึกษาการเรียนรู้แบบมองเห็นได้ เราจะเดินหน้าไปพร้อมกันโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งจะเปลี่ยนห้องสอนให้เป็นห้องเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานและจะดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุงการดำเนินงานของสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งคืนครูให้นักเรียน คืนผู้บริหารให้ครู และจะคืนศึกษานิเทศก์ ให้สถานศึกษา พร้อมทั้งจะเดินหน้าดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป..
..**ร่วมคอยติดตามผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สากลและไทยแลนด์ 4.0 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ที่จะขับเคลื่อนสู่เป้าหมายต่อไป
อ่านทั้งหมด
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,561]
04 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,388]
07 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,385]
07 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,983]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,101]
14 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,014]
14 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,484]
05 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,325]
08 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,097]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,427]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,819]
18 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,607]
04 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[301]
26 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[280]
08 มกราคม 2561
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,438]
06 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,398]
07 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,056]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[510]
03 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,222]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[275]
08 มกราคม 2561