สพม.34 รับชม Video Conference นโยบายการใช้ Hi speed Internet จากกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Vedio Conference เรื่อง การมอบของขวัญปีใหม่ให้กับสถานศึกษา การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และแนวทางการดำเนินงานการนำของขวัญสู่การปฏิบัติ จากกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ ICT จำนวน 60 คน ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference
ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (จังหวัดเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) ครั้งที่ 4/2560 ตามระเบียบวาระดังนี้
1. นโยบายงดรับของขวัญ กระเช้าปีใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ
- น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาถือปฏิบัติและเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องการรับของขวัญปีใหม่ โดยห้ามรับของขวัญที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท หรือไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องรับ โดยขอให้ส่งเพียงการ์ดอวยพรหรือข้อความทางโซเชียลก็เพียงพอ
2. Internet ความเร็วสูง ซึ่งจะยกเลิกระบบ Monet เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนทุกโรงเรียนใช้ Internet ที่มีความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ โดยให้โรงเรียนวิเคราะห์ปัญหาเอง
3. กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำเว็บไซต์ www.tuifree.com เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ทักษะกระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงผู้เรียนให้มากที่สุด ซึ่งเป็นแหล่งรวมคลังข้อสอบ เปิดให้นักเรียนทั่วประเทศสามารถติวแบบออนไลน์กับติวเตอร์ได้ รวมถึงสามารถเข้าถึงคลังข้อสอบนับ 10,000 ข้อ ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถเตรียมตัวสอบได้ทั้งการสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสอบโอเน็ตที่สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชนจัดสอบ
4.การเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
- งบแลกเป้า โดยให้โรงเรียนขับเคลื่อนกระบวนการ PLC. (Professional Learning Community). “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา ในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน เพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียนและสนองต่อแนวทางการแก้ปัญหา โรงเรียนต้องเสนอความต้องการและนำมาผนวกเข้ากับกลุ่มโรงเรียน วิธีการเสนอของบประมาณ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะโอนเงินงบประมาณให้กลุ่ม (CLUSTER) และทุกเขตจะต้องมาพิจารณาร่วมกัน ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 การเสนอโครงการต้องมีรายละเอียดครบถ้วน โดยเน้นปัญหาและความต้องการของโรงเรียนจริง เป้าหมายต้องลงสู่ห้องเรียนให้มากที่สุด โดยให้โรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนส่งโครงการถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561
5.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาแล้ว โดยเน้นโรงเรียนที่มีผลสำเร็จในโรงเรียนนั้น ๆ และนำปัญหานั้นมาเป็นแนวทางในการพิจารณา มี 2 แนวทาง ดังนี้
5.1 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาภายในเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นโรงเรียนแม่ข่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในเรื่องเครือข่ายความร่วมมือ เน้นความสมัครใจในการเป็นเครือข่ายและสามารถวิเคราะห์ปัญหาของแต่ละโรงเรียน โดยให้หาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการจัดการเรียนการสอน และต้องมีการทำแผนปฏิบัติการร่วมกัน
5.2 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เน้นการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐาน Benchmark ภายในเขตพื้นที่การศึกษา ต่างเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และต่างประเทศ
6. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มี 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1. แนวทางการดำเนินงานต้องมีการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐาน Benchmark เน้นความสมัครใจและการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา สร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
2. เป้าหมายการพัฒนา ด้านครู ด้านนักเรียน เครือข่ายต้องมีการตกลงกัน
3. องค์กรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับภาคีเครือข่าย โดยจัดตั้งกรรมการบริหารเครือข่าย
4. การบริหารงานแบบ PDCA 1. Plan (วางแผน) การวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ 2.Do (ปฏิบัติตามแผน) การดำเนินการตามแผน 3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) การประเมินแผน 4. Act (ปรับปรุงแกไข) การนำผลการประเมินมาพัฒนาแผน
5. เครือข่ายร่วมพัฒนาแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาษาไทย กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มภาษาอังกฤษ ควบคู่กับการมีคุณธรรม
6. วิธีสร้างเครือข่าย PLC Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา, Active Learning กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ Coaching and Mentoring การเป็นพี่เลี้ยง
7. การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่และกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ : แผนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษากองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำสู่เชียงใหม่ 4.0 มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เน้นภาคีเครือข่ายผู้ปกครองกับครู
โอกาสนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ชี้แจงรายละเอียดในงานที่รับผิดชอบเพิ่มเติมตามระเบียบวาระการประชุม
ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.193691467...
อ่านทั้งหมด
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,975]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,715]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,708]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,807]
22 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,315]
29 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,981]
02 พฤษภาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,843]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,552]
14 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,098]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,022]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,847]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,815]
02 มีนาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,989]
02 พฤษภาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,498]
22 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,238]
17 สิงหาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,012]
24 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,580]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,958]
03 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,362]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,555]
18 ธันวาคม 2560