พิษณุโลก เขต 2 ชื่นชม แสดงความยินดีนักเรียน ครู ผู้บริหาร ที่ได้รับรางวัล และร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 19 รายการ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ จำนวน 4 รางวัล คือ
1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ด.ญ.ณัฐกานต์ มูซอ ด.ญ.ปุณยาพร วาบสูงเนิน ด.ญ.ภูริดา ปัญญาคำ ครูผู้ฝึกสอน น.ส.สรัญญา เย็นฉ่ำ นางวัชรภรณ์ อินตาถึง ผู้บริหารสถานศึกษา นายกมล สุมาลา
2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม
ด.ญ.วันวิสาข์ ชูรัตน์ ด.ญ.นฤมล อุดมผล ครูผู้ฝึกสอน นายวิทยา เผือกชาวนา นายวิษณุ สร้อยมี ผู้บริหารสถานศึกษา นายวิษณุ สร้อยมี
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ด.ญ.นภัสวรรณ สุทธิ ด.ญ.บูรณาพร สารีคำ ด.ญ.อิษฎรอร ยศปัญญา ครูผู้ฝึกสอน นายธีรวัฒน์ ถาวรโชติ
น.ส.น้ำฝน ยาปัน ผู้บริหารสถานศึกษา นายกมล สุมาลา
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-3 โรงเรียนบ้านเข็ก
ด.ญ.กนกพร คำปล้อง ด.ญ.กัลยา ภักดี ด.ญ.ณภัทร วรุณสุภัค ด.ญ.ประภัสสร ทองอยู่สุข ด.ญ.พัสวี หลำชาวนา
ด.ญ.พิมพิศา ทองทิม ด.ญ.ภาสินี หวยสูงเนิน ด.ญ.ศิริอำไพ โรจน์บุญถึง ด.ญ.ศิโรชินี ภาษิต ด.ญ.เจตสุภา ร่องครบุรี
ครูผู้ฝึกสอน นางเฉลิมพร ซ่อนกลิ่น นางสุนีย์ คุ้มสุข น.ส.ชิดชนก ไชยงามเมือง ผู้บริหารสถานศึกษา นายณัฐกิต ชาวนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ขอขอบคุณ ชื่นชม แสดงความยินดีกับนักเรียน คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัล และร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยจะดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และผู้บริหารสถานศึกษา โดยจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ มอบในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ต่อไป
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[2,067]
26 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[1,171]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[2,270]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[3,795]
14 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[2,072]
08 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[4,012]
07 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[3,607]
13 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,692]
22 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[3,074]
24 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[3,730]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[3,071]
22 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[1,429]
29 มกราคม 2561
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[4,654]
07 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[3,661]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[3,946]
08 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[4,034]
07 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[4,014]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[1,404]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,981]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[3,735]
18 ธันวาคม 2560