สพฐ. ร่วมกับ ทีชชิ่งทอยส์ จัดแข่งขัน “การสื่อสารภาษาอังกฤษ” ครั้งที่ 3

***วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัล โครงการแข่งขัน “การสื่อสารภาษาอังกฤษ” ครั้งที่ 3 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับบริษัท ทีชชิ่งทอยส์ ในการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
นายสนิท แย้มเกษร กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกับ บริษัททีชชิ่งทอยส์ จัดโครงการมอบทุนการศึกษาระบบการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ DynEd และโครงการแข่งขันการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกนักเรียนและครูเข้าร่วมค่ายทัศนศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับสนทนา (การฟังและการพูด) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างจริงจัง โดยที่ผ่านมามีโรงเรียนจากทุกสังกัดทั่วประเทศส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกว่า 10,000 ทีม และจากการคัดเลือกทั้ง 3 รอบ ได้ทีมนักเรียนที่ผ่านเข้าร่วม จำนวน 3 ช่วงชั้น ชั้นละ 10 ทีม รวม 30 ทีม เพื่อเข้ามาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยใช้วิธีการกล่าวสุนทรพจน์ Impromptu speech สำหรับหลักเกณฑ์ในการแข่งขัน คือ นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 พูดในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหาร เครื่องดื่มและเวลาว่าง และนันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 300-450 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) ใช้เวลาในการพูด 2-3 นาที ส่วนนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 พูดในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 1,050-1,200 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม) ใช้เวลาในการพูด 3-4 นาที ขณะที่นักเรียนระดับชั้น ม. 1-3 พูดในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 2,100-2,250 คำ (คำศัพท์ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น) ใช้เวลาในการพูด 4-5 นาที และนักเรียนระดับชั้น ม. 4-6 หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 3,600-3,750 คำ (คำศัพท์ที่มีระดับการใช้แตกต่างกัน) ใช้เวลาในการพูด 5-6 นาที
โดยการแข่งขันในครั้งนี้ มีนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นที่ 2 อันดับที่ 1 คือ เด็กชายสุธี แลเฌอร์ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ อันดับที่ 2 เด็กหญิงทอแสง แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี อันดับที่ 3 เด็กหญิงพรจากฟ้า แก้วใส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง ระดับชั้นที่ 3 อันดับที่ 1 คือ เด็กชายธรรมชาติ ธนาวุฒิวร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี อันดับที่ 2 เด็กหญิงพาณิภัค ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา อันดับที่ 3 เด็กชายไทยคูณ สุยะ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 และระดับชั้นที่ 4 อันดับที่ 1 คือ นายปิยะชาติ ธนาวุฒิวร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี อันดับที่ 2 นางสาวนิบิษณา สาแม โรงเรียนนราธิวาส อันดับที่ 3 นายอนันต์ หลีนายน้ำ โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
หยก ปชส.ข่าว /สุชาติ ภาพ
อ่านทั้งหมด
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,338]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,933]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,820]
29 มิถุนายน 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,280]
29 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,989]
27 มีนาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,817]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,526]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,980]
24 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,469]
22 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,959]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,525]
18 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,950]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,783]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,780]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,206]
17 สิงหาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,071]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,677]
26 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,948]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,691]
08 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,555]
28 กุมภาพันธ์ 2561