สพฐ.จัดประชุม Video Conference เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.(ฉก.คศ.สพฐ.)

***สพฐ.จัดประชุม Video Conference เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.(ฉก.คศ.สพฐ.)
วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุม Video Conference กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.คศ.สพฐ.) โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (ผอ.สพร.) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผอ.ศูนย์ ฉก.คศ.) นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 (ผอ.สพม. เขต 9) นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ผอ.ฉก.ชน) และนายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (รองผอ.สพป. เชียงราย เขต 2) เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม DOC. อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ
นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ด้วยความเสียสละ ทุ่มเททั้งกายและใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ทําผิดวินัยร้ายแรง มีพฤติกรรมกระทำการที่ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการ รวมถึงความคับข้องใจ และความขัดแย้งของบุคลากรภายในองค์กร ทำให้มีผลกระทบถึงภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงมากขึ้น ทาง สพฐ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ฉก.คศ. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ “ส่งเสริม คลายทุกข์ อย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีอุดมการณ์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งเพื่อพิทักษ์ ป้องกัน บรรเทาปัญหา ให้ความช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนด้วยความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ร่วมถึงเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทักษะ และเจตคติ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางศาสตร์พระราชาให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืน ฉก.คศ. จึงยึดหลักแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงใช้ปฏิบัติในการทรงงานมาตลอดรัชสมัยของรัชกาลที่ 9 และน้อมนำมาพัฒนาต่อไป โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับสหวิทยาเขต ระดับเขตพื้นที่ ระดับ Cluster และระดับ สพฐ. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดูแลช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมฉับไว ตามวัตถุประสงค์ของศูนย์
ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้ นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป. เชียงราย เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ ฉก.คศ.สพฐ. ในการดำเนินการขับเคลื่อนให้ความช่วยเหลือเยียวยา และแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดผลกระทบกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด สพฐ. ให้มีความคล่องตัวและดำเนินการไปด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิผล โดยมีช่องทางการเข้าถึง และติดต่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์ ฉก.คศ. ดังนี้ Facebook: ประชาสัมพันธ์ ฉก.คศ. ID Line: @irV8786a เว็บไซต์: http://personnel.obec.go.th และเบอร์โทรศัพท์: 02 - 288 – 5650
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[14,867]
26 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[14,412]
29 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[16,498]
14 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[12,693]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[16,660]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[15,958]
22 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[16,117]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[340]
17 สิงหาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[11,130]
27 มีนาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[14,226]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[13,104]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[12,955]
02 มีนาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[14,995]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[15,091]
03 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[8,094]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[3,944]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,864]
08 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[8,058]
02 พฤษภาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,616]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[16,683]
14 ธันวาคม 2560