การจัดการศึกษาเสริมทักษะด้านอาชีพ นักเรียนมีประสบการณ์ จะเลือกเรียนศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอย่างไรในอนาคต

..**โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นโรงเรียนชายขอบจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ติดชายแดนกับจังหวัดกระบี่ เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น จัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน รักษ์ความเป็นไทย ใฝ่ใจเทคโนโลยีบนพื้นฐานการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
.**นายสุรัช วัฒนสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกรวด เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเสริมทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียน มีประสบการณ์อาชีพ รู้จักความถนัดของตนเองว่าจะเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอย่างไรในอนาคตนั้น จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจทางครอบครัวของนักเรียนทำให้โรงเรียนจัดทำโครงการต่างๆ ขึ้นเพื่อเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน โดยเปิดเป็นชุมนุมต่าง ๆ เช่นชุมนุมการเลี้ยงจิ้งหรีด ชุมนุมการแปรรูปอาหาร ชุมนุมการปลูกพืชผักสวนครัว ชุมนุมการเลี้ยงปลา ชุมนุมการเพาะเห็ด และอื่น ๆ อีกหลายกิจกรรมโครงการ โดยนำผลผลิตจากชุมนุมจำหน่ายให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนในบริเวณโรงเรียน พร้อมทั้งขายออนไลน์ ทำให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
..**นางกาญจนา ชะอุ่มดี ครูที่ปรึกษาโครงการเลี้ยงจิ้งหรีดหารายได้ระหว่างเรียน กล่าวว่าจากปัญหาสภาพครอบครัวของนักเรียนมีรายได้น้อยและยากจน จึงได้จัดโครงการการเลี้ยงจิ้งหรีดขึ้น และปัจจุบันได้บรรจุในวิชาการสอนเรียนรู้สู่อาชีพ โดยเปิดสอนสัปดาห์ละ 2 คาบ และสอนเพิ่มเติมในวิชาชุมนุมหรือ ในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในการเลี้ยงจิ้งหรีดเพราะเป็นแมลงที่พบทั่วไปตามธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันคนนิยมเลี้ยงไว้บริโภค และจำหน่ายให้กับนักตกเบ็ด หรือจำหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ตัวผู้ 1 ตัว ตัวเมีย 3 ตัว ชุดละ 15 บาท หรือขายไข่ถาด ๆ ละ 500 -700 บาท จิ้งหรีดโตเต็มวัยประมาณ 45-50 วัน นักเรียนจะนำมาแปรรูป จำหน่ายเป็นกล่อง ๆ ละ 50 บาท หรือขายเป็นกิโลกรัมละ 250 – 300 บาท ปัจจุบันโรงเรียนเลี้ยงอยู่จำนวน 5 บ่อ รายได้ต่อบ่อประมาณ บ่อละ 10,000 บาท ในแต่ละเทอมสามารถขายได้ จำนวน 2 ครั้ง ทำให้นักเรียนมีรายได้พอใช้จ่ายลดภาระให้กับผู้ปกครองได้ และโรงเรียนยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน โดยผู้ปกครองหรือชุมชนต่าง ๆ มาศึกษาดูงาน และนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพเสริมในการหารายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งอีกด้วย
..**นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโลภณ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า จากการที่ได้มาศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านทุ่งกรวด ปรากฎว่านักเรียนสามารถต่อยอดความรู้ โดยเฉพาะการเลี้ยงจิ้งหรีด นอกจากแปรรูปโดยการทอด จำหน่ายเป็นกล่อง เป็นกิโลกรัมแล้ว นักเรียนยังสามารถนำจิ้งหรีดไปแปรรูปเป็นข้าวเกรียบจิ้งหรีด นักเรียนซื้อพันธุ์ไปเลี้ยงที่บ้านเพื่อเป็นรายได้ของครอบครัว ซึ่งเป็นการเสริมทักษะด้านอาชีพของนักเรียนสามารถเป็นต้นแบบ เป็นแบบอย่างในการเสริมทักษะอาชีพให้แก่ตัวเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี
.**ด้านนายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กล่าวว่า โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามศาสตร์พระราชา เน้นสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้รับฟัง สัมผัส เห็น แล้ววิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเป็น พร้อมเสริมการคิดวิเคราะห์นอกตำรา เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้อยู่ดีกินดีอย่างมีความสุขได้ต่อไป ..**จำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,658]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,401]
14 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,868]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,653]
02 มีนาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,425]
28 กุมภาพันธ์ 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,811]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,807]
03 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,213]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,688]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,551]
26 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[15,949]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,856]
24 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,825]
22 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,699]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,394]
18 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,838]
02 พฤษภาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,336]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,560]
08 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,155]
29 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,070]
17 สิงหาคม 2561