รมช.ศธ แถลงข่าวการเดินทางไปศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561

***วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคารสพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ) เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการเดินทางไปศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการทุนการศึกษานี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เข้าศึกษาต่อชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ณ สถาบัน National Institute of Technology (KOSEN) ของญี่ปุ่น จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานรัฐบาล
นายแพทย์อุดม คชินทร กล่าวว่า เนื่องจากที่ประเทศไทยได้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่กำลังจะพัฒนาอุตสาหกรรมยุค 4.0 จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมกำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความสามารถด้านทฤษฎีควบคู่กับความสามารถด้านปฏิบัติการในอุตสาหกรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับสถาบัน National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสถาบันหลักในการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และตั้งกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าศึกษา อีกทั้งยังจัดการเรียนการสอนที่เน้นด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ทำการคัดเลือกนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ หรือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน National Institute of Technology (KOSEN) ของญี่ปุ่น เพื่อรับทุนการศึกษาและเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
โดยในการเดินทางไปศึกษาต่อครั้งนี้ มีคณะนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ ที่เดินทางไปศึกษาต่อ ณ Ibaraki College ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 ราย ได้แก่ เด็กหญิงกมลภัทร อินต๊ะวงศ์ เด็กหญิงสุนันทา จุ้ยจงรักษ์ และ เด็กชายพชร ใจอินทร์ และเดินทางไปศึกษาต่อ ณ Japan Student Services Organization (JASSO) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 ราย ได้แก่ เด็กชายพิชญุตม์ ทับกะแดะ เด็กชายปุณกฤษ วงศ์พินิตกฤต เด็กชายณัฐวัตร มังคละคีรี เด็กหญิงข้องเทพิน มีแก้ว เด็กหญิงสุพรรณษา กัญยะมาสา เด็กชายธนากร ภูมิสุทธาผล เด็กหญิงธัญยธรณ์ เติมศรีวรานนท์ และเด็กหญิงนันท์นภัส นิลรัตน์
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,394]
18 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,699]
08 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,856]
24 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,336]
22 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,825]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,425]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,868]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,807]
03 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,070]
17 สิงหาคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,811]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,560]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,653]
02 มีนาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,838]
02 พฤษภาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,155]
29 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[15,949]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,658]
22 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,213]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,688]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,401]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,551]
26 ธันวาคม 2560