สพป.ปัตตานี เขต 3 จัดชี้แจงแนวทางวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21) ประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

วันนี้ (17 เม.ย. 2561) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3 นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ เลื่อนวิทยฐานะและกำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป สพป.ปัตตานี เขต 3 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการทำความเข้าใจสำหรับข้าราชการครูผู้ประสงค์ยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และชัดเจน จึงจะสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ตลอดจนบันทึกข้อมูลใน Logbook ได้อย่างครบถ้วน มีผู้เข้ารับการประชุมทั้งสิ้น 307 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 17 เม.ย. 2561 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์เครือข่ายทุ่งยางแดงพัฒนา ทุ่งยางแดงก้าวหน้า อ.ทุ่งยางแดง ศูนย์เครือข่ายกะพ้อ เบญจพัฒน์ อ.กะพ้อ และศูนย์เครือข่ายไม้แก่น จำนวนกว่า 146 คน และรุ่นที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 18 เม.ย. 2561 มีศูนย์เครือข่ายพลังใหม่ สหพัฒน์ นวมิตร สายชล และทักษิณสัมพันธ์ อ.สายบุรี จำนวนกว่า 159 คน โดยมีคณะวิทยากรซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูในสังกัดที่มีความสามารถให้ความรู้และชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ ประธานในการประชุมกล่าวว่า เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการต้องการให้มีการพัฒนาครูทั้งระบบ โดยให้มีการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ การประเมินวิทยฐานะ และการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันโดยให้ข้าราชการครู มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดคุณภาพการศึกษา และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความสามารถ และสมรรถนะที่เหมาะสม ได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สมควรกำหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ดำรงตำแหน่งครู สมควรกำหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ดำรงตำแหน่งครู ได้มีการสั่งสมความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ นางสาวมนทิชา แวซอเหาะ ภาพ/ข่าว
www.pattani3.go.th
อ่านทั้งหมด
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,070]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,653]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,394]
18 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,213]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,688]
29 มิถุนายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,699]
08 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[15,949]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,868]
27 มีนาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,155]
29 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,825]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,551]
26 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,425]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,808]
03 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,856]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,658]
22 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,840]
02 พฤษภาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,337]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,560]
08 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,811]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,401]
14 ธันวาคม 2560