สพป.นศ. 2 เปิดค่ายภาวะผู้นำ “โครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน”

วันที่ 20 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน (ค่ายภาวะผู้นำ) โดยมี นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ. 2 นายพินิจ ขุนนุ้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสมยศ ทองคงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) นายณัฐพล เพ็งเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำนาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2561 ณ รร. บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี กล่าวว่า สพป.นศ. 2 ตระหนักถึงความสำคัญของนักเรียน ซึ่งเป็นพลังของชาติ ภายใต้แนวคิดที่ว่านักเรียนควรได้รับการเรียนรู้ในบทบาทหน้าที่ การมีส่วนร่วมของสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน จนถึงระดับประเทศ ซึ่ง “สภานักเรียน” ถือเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้นักเรียนและครูผู้รับผิดชอบ ได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงกระบวนการทำงานของสภานักเรียน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง จึงจัดให้มีการอบรมตามโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน (ค่ายภาวะผู้นำ) ขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานศึกษาในสังกัดที่มีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน จำนวน 10 โรง โรงละ 10 คน และครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) โรงเรียนบ้านวังเต่า โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนวัดหน้าเขา โรงเรียนวัดลำนาว โรงเรียนบ้านควนประ โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน โรงเรียนบ้านกุยเหนือ โรงเรียนวัดจันดี และโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย รวมทั้งหลักธรรมาภิบาลการอยู่ร่วมกัน โดยเคารพกฎกติกา รู้หน้าที่ เข้าถึงการมีส่วนร่วมในสังคมซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ นอกจากนี้ การอยู่ค่ายภาวะผู้นำ ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมรักความเป็นไทย การเคารพสิทธิมนุษยชนและมีคุณลักษณะอันเพิ่งประสงค์ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายองค์กรสภานักเรียนให้มีความเข้มแข็งและขยายผลการดำเนินโครงการสภานักเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยังยืน อีกด้วย
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[1,658]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[14,461]
18 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[5,857]
02 พฤษภาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[12,383]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[14,462]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[13,884]
24 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[14,211]
13 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[12,189]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[13,739]
22 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[12,802]
08 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[8,891]
27 มีนาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[14,313]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[12,709]
26 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[5,817]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[12,889]
03 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[10,880]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[12,050]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[10,501]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[12,693]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[10,714]
02 มีนาคม 2561