รมว.ศธ. ประธานการลงนาม MOU ระหว่าง ม.ขอนแก่น กับ สพฐ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยระบบนวัตกรรม KKU Smart Learning

***รมว.ศธ. ประธานการลงนาม MOU ระหว่าง ม.ขอนแก่น กับ สพฐ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยระบบนวัตกรรม KKU Smart Learning
------------------------------------------------
11 พฤษภาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการลงนาม MOU ระหว่าง ม.ขอนแก่น กับ สพฐ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยระบบนวัตกรรม KKU Smart Learning โดยมีนายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมลงนาม
.
KKU Smart Learning หรือ KKU Smart learning Academy เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ ริเริ่มเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในสาระวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และส่งเสริมทักษะนวัตกรรมการเรียนรู้ ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและเทคโนโลยีและทักษะด้านชีวิต และอาชีพ รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู โดยส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในระยะแรกได้วางแผนการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยในปีที่ 1 มุ่งพัฒนานักเรียนชั้น ม. 1 ปีที่ 2 มุ่งพัฒนานักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 และในปีที่ 3 มุ่งพัฒนานักเรียนชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3
.
รมว.ศธ. กล่าวว่า การพัฒนาโครงการ KKU Smart Learning ซึ่งได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นพี่เลี้ยงทางการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ เพราะมีการวางแผนอย่างดีในทุกระดับ และขณะนี้ยังได้ทำโครงการขอนแก่นโมเดล ซึ่งเป็นโมเดลการปฏิรูปการศึกษา นอกจากจะใช้ไอทีแล้ว ก็จะเปลี่ยนเรื่องกระบวนการเรียนการสอนการประเมิน ให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการปฏิรูปนั้น สิ่งที่สำคัญคือต้องแนะแนวครูเพื่อให้ครูเกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา พร้อมทั้งต้องมีการประเมินเรื่องหลักสูตรให้มีความร่วมมือระหว่างอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยและครูที่โรงเรียนเพื่อร่วมพัฒนาไปด้วยกัน และต้องตอบโจทย์สำคัญคือการลดความเหลื่อมล้ำด้วย
.
ด้าน นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า นับเป็นบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้มีเฉพาะการผลิตบัณฑิตเท่านั้น แต่รวมถึงการมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ พัฒนาการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้น จนเป็นบัณฑิตเข้ามหาวิทยาลัยได้ จึงได้เริ่มต้นการพัฒนาการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เปลี่ยนวิธีการสอนโดยนำเอานวัตกรรมที่นักวิจัยได้พัฒนาขึ้นมาไปใช้ในการศึกษาในชั้นเรียน และนำมาใช้กับการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอนในรายวิชา ซึ่งพบว่าผลการพัฒนาดีขึ้น ขณะที่ การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการต่อยอดในระดับมัธยมศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการจากหลายคณะวิชามาร่วมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตลอดจนการประเมิน ภายใต้ชื่อโครงการ KKU Smart Learning ด้วยโครงการนี้จะขยายผลออกไปยังโรงเรียนต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด อีกทั้งยังได้รับคำแนะนำจาก รมว.ศธ. คือนอกจากวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แล้ว ให้เพิ่มวิชาภาษาไทยเข้าไปด้วย โดยคิดว่าวิชาภาษาไทยเป็นวิชาสำคัญในการกระตุ้นกระบวนการเรียนการสอน และจะดำเนินการขยายโครงการนี้ออกไปยังโรงเรียนขยายโอกาสต่อไป
.
ขณะที่ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า KKU Smart Learning เป็นการวางแผนแบบตลอดแนวของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีความเข้าใจในสภาพการทำงานของครูจริงๆ เข้าใจถึงการเตรียมการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องมีการพัฒน
าครู และปรับเปลี่ยนสื่อการเรียนการสอน เช่น หนังสือเรียน และหนังสือหรือสื่อที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการทำงานร่วมกันของ สพฐ.กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่มีปัญหาในการพัฒนา และต่อไปจะเข้าสู่ระบบงานประจำ เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ดีขึ้นต่อไป
อ่านทั้งหมด
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[11,130]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[16,683]
14 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[8,058]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[14,865]
26 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[16,498]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,864]
08 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[12,691]
28 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[14,993]
08 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[14,226]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[14,412]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[15,958]
22 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[8,094]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[12,955]
02 มีนาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[13,102]
22 กุมภาพันธ์ 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,614]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[16,660]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[15,089]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[3,944]
29 มิถุนายน 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[16,117]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[338]
17 สิงหาคม 2561