รมว.ศธ. ประธานการลงนาม MOU ระหว่าง ม.ขอนแก่น กับ สพฐ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยระบบนวัตกรรม KKU Smart Learning

***รมว.ศธ. ประธานการลงนาม MOU ระหว่าง ม.ขอนแก่น กับ สพฐ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยระบบนวัตกรรม KKU Smart Learning
------------------------------------------------
11 พฤษภาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการลงนาม MOU ระหว่าง ม.ขอนแก่น กับ สพฐ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยระบบนวัตกรรม KKU Smart Learning โดยมีนายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมลงนาม
.
KKU Smart Learning หรือ KKU Smart learning Academy เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ ริเริ่มเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในสาระวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และส่งเสริมทักษะนวัตกรรมการเรียนรู้ ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและเทคโนโลยีและทักษะด้านชีวิต และอาชีพ รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู โดยส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในระยะแรกได้วางแผนการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยในปีที่ 1 มุ่งพัฒนานักเรียนชั้น ม. 1 ปีที่ 2 มุ่งพัฒนานักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 และในปีที่ 3 มุ่งพัฒนานักเรียนชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3
.
รมว.ศธ. กล่าวว่า การพัฒนาโครงการ KKU Smart Learning ซึ่งได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นพี่เลี้ยงทางการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ เพราะมีการวางแผนอย่างดีในทุกระดับ และขณะนี้ยังได้ทำโครงการขอนแก่นโมเดล ซึ่งเป็นโมเดลการปฏิรูปการศึกษา นอกจากจะใช้ไอทีแล้ว ก็จะเปลี่ยนเรื่องกระบวนการเรียนการสอนการประเมิน ให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการปฏิรูปนั้น สิ่งที่สำคัญคือต้องแนะแนวครูเพื่อให้ครูเกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา พร้อมทั้งต้องมีการประเมินเรื่องหลักสูตรให้มีความร่วมมือระหว่างอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยและครูที่โรงเรียนเพื่อร่วมพัฒนาไปด้วยกัน และต้องตอบโจทย์สำคัญคือการลดความเหลื่อมล้ำด้วย
.
ด้าน นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า นับเป็นบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้มีเฉพาะการผลิตบัณฑิตเท่านั้น แต่รวมถึงการมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ พัฒนาการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้น จนเป็นบัณฑิตเข้ามหาวิทยาลัยได้ จึงได้เริ่มต้นการพัฒนาการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เปลี่ยนวิธีการสอนโดยนำเอานวัตกรรมที่นักวิจัยได้พัฒนาขึ้นมาไปใช้ในการศึกษาในชั้นเรียน และนำมาใช้กับการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอนในรายวิชา ซึ่งพบว่าผลการพัฒนาดีขึ้น ขณะที่ การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการต่อยอดในระดับมัธยมศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการจากหลายคณะวิชามาร่วมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตลอดจนการประเมิน ภายใต้ชื่อโครงการ KKU Smart Learning ด้วยโครงการนี้จะขยายผลออกไปยังโรงเรียนต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด อีกทั้งยังได้รับคำแนะนำจาก รมว.ศธ. คือนอกจากวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แล้ว ให้เพิ่มวิชาภาษาไทยเข้าไปด้วย โดยคิดว่าวิชาภาษาไทยเป็นวิชาสำคัญในการกระตุ้นกระบวนการเรียนการสอน และจะดำเนินการขยายโครงการนี้ออกไปยังโรงเรียนขยายโอกาสต่อไป
.
ขณะที่ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า KKU Smart Learning เป็นการวางแผนแบบตลอดแนวของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีความเข้าใจในสภาพการทำงานของครูจริงๆ เข้าใจถึงการเตรียมการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องมีการพัฒน
าครู และปรับเปลี่ยนสื่อการเรียนการสอน เช่น หนังสือเรียน และหนังสือหรือสื่อที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการทำงานร่วมกันของ สพฐ.กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่มีปัญหาในการพัฒนา และต่อไปจะเข้าสู่ระบบงานประจำ เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ดีขึ้นต่อไป
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[10,043]
22 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[9,092]
08 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[7,148]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[10,140]
24 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[1,992]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[9,203]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[10,738]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[8,950]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[8,974]
26 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[10,605]
14 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[10,590]
12 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[5,050]
27 มีนาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[8,670]
22 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[2,001]
02 พฤษภาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[6,786]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[10,688]
18 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[8,436]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[6,873]
02 มีนาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[8,310]
06 กุมภาพันธ์ 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[10,487]
13 ธันวาคม 2560