ศธ. แถลงข่าวโครงการห้องเรียนดนตรี สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนเก่งดนตรี

***ศธ. แถลงข่าวโครงการห้องเรียนดนตรี สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนเก่งดนตรี
------------------------------------------------------------------
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา (ที่ปรึกษา รมช.ศธ.) เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการห้องเรียนดนตรี พร้อมนำเสนอผลงานของนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ รุ่นที่ 4 โดยมี นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เขต 24 และเขต 35 เข้าร่วมในการแถลงข่าว ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยภายในงานมีการบรรเลงดนตรีของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี และการแสดงของนักเรียนในโครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีและด้านนาฏศิลป์ พร้อมทั้งนิทรรศการห้องเรียนดนตรี และนิทรรศการผลงานนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์
สำหรับโครงการห้องเรียนดนตรี มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคือการส่งเสริม สนับสนุน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีได้ศึกษาเล่าเรียนตามความสนใจและความถนัด โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ได้จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองนโยบายของรัฐเรื่องการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี โดยมีหลักสูตรที่เพิ่มความเข้มแข็งด้านดนตรีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ อันเป็นพื้นฐานให้นักเรียนสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านดนตรี และเพื่อสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนากับหน่วยงานและองค์กรทางการศึกษาในการพัฒนาและส่งต่อนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพทางด้านดนตรีต่อไปในอนาคต
.
พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล กล่าวว่า โครงการห้องเรียนดนตรีจัดตั้งขึ้นตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 (วรรค 4) ระบุว่า การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น และมาตรา 24 (วรรค 1) ระบุว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาแล้วว่าศิลปะและดนตรีเป็นวิชาที่จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจ สามารถสร้างคนให้เป็นคนดีมีจิตใจที่อ่อนโยน และเป็นสื่อในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมได้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
.
“กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำโครงการห้องเรียนดนตรีขึ้นในโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา และโรงเรียนสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และได้มอบหมายให้ สพฐ. คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะเปิดห้องเรียนดนตรีในภูมิภาคต่างๆ เพิ่มเติมจากภาคใต้ ซึ่งถือเป็นโรงเรียนในระยะแรกของโครงการ อีก 3 โรงเรียน ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งกำหนดแผนการพัฒนาต่อเนื่องภายในระยะเวลา 3 ปี มีแผนจะขยายเพิ่มเติมอีก 13 โรงเรียนในปีการศึกษา 2562 ต่อไป” ที่ปรึกษา รมช.ศธ. กล่าว
.
ขณะที่ นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ.ได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะจัดการเรียนการสอนได้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นห้องเรียนดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นห้องเรียนดนตรีสากล และโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นห้องเรียนดนตรีสากล โดยโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง มีแนวปฏิบัติร่วมกันในการเปิดห้องเรียนดนตรีในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน โดยมีผลการรับนักเรียน ได้แก่ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับได้ 30 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับได้ 8 คน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับได้ 9 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับได้ 5 คน และโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับได้ 40 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับได้ 40 คน อีกทั้ง สพฐ. ได้กำหนดแผนการสนับสนุนงบประมาณปี 2562 สำหรับปรับปรุงห้องเรียนจากอาคารเรียนที่มี ขนาด 8 X 8 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน เพื่อเป็นห้องเรียนมาตรฐานสำหรับการเรียนดนตรี ประกอบด้วยห้องเรียนรายบุคคลและห้องเรียนรวมวง และได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์เครื่องดนตรีให้แก่โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง โดยพิจารณาจัดซื้อเครื่องดนตรีให้เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน โดย สพฐ. จะจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนในโครงการต่อไป
ฐิติมา ภาพ/ข่าว
อ่านทั้งหมด
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[14,412]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[14,865]
26 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,614]
22 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[14,993]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[15,958]
22 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[8,094]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[338]
17 สิงหาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[11,130]
27 มีนาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[16,498]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[13,102]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[8,058]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[16,660]
18 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[14,226]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[12,691]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[16,683]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[12,955]
02 มีนาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[16,117]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[15,089]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,864]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[3,944]
29 มิถุนายน 2561