สพป.ชัยนาท จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ(MOU)

ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 สพป.ชัยนาท ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รวม 166 โรงเรียน ณ ห้องประชุมนันทภรณ์ แฟนตาซีรีสอร์ทชัยนาท โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาอย่างชัดเจน และปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยมีจุดเน้นการพัฒนาในปีการศึกษา 2561 ใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.3 และ ป.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้ ป.2 - 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง ชั้น ม.1 - 3 อ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้ ระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ให้กับผู้เรียนตามหลักสูตร ด้านการบริหารงานงบประมาณ สถานศึกษามีระบบการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อราชการตามหลักธรรมาภิบาล มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ในการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC มีการเสริมสร้างความตระหนักในด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านการบริหารงานทั่วไป ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 มีการดูแลอาคาร สถานที่ สนามเด็กเล่นและสภาพแวดล้อมที่อยู่ในสภาพที่แข็งแรง สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย พร้อมใช้งาน ถือเป็นพันธสัญญาร่วมกันในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ธานี วงษ์ทอง ภาพ/ข่าว/พิมพ์
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[15,089]
03 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[14,993]
08 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[12,691]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[16,660]
18 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[16,117]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[338]
17 สิงหาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,614]
22 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[13,102]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[11,130]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[15,958]
22 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[14,226]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[12,955]
02 มีนาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[14,412]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[3,944]
29 มิถุนายน 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[8,094]
02 พฤษภาคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[8,058]
02 พฤษภาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[16,498]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[14,865]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,864]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[16,683]
14 ธันวาคม 2560