สพฐ.ส่งตัว นร.ภาคใต้เข้าเรียน รร.อุปถัมภ์ 20 พฤษภาคม 2561 เข้าสู่โรงเรียนอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรม The Royal Gems Golf Resort จ.นครปฐม

***สพฐ.ส่งตัว นร.ภาคใต้เข้าเรียน รร.อุปถัมภ์
20 พฤษภาคม 2561 นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.)
เป็นประธานในพิธีส่งตัวนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) เข้าสู่โรงเรียนอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561
ณ โรงแรม The Royal Gems Golf Resort จ.นครปฐม
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันบนพื้นฐานความต้องการของผู้เรียน โดยโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) เป็นอีกโครงการหนึ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้าน โดยเฉพาะความเป็นพลเมืองที่ดีมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และนำประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิต
ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนให้กับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดได้เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนอุปถัมภ์
ทั้งยังเป็นการสร้างความพร้อม และศักยภาพทางวิชาการให้นักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา รวมถึงการสร้างโอกาสการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นไทยในสังคมที่มีความหลากหลาย และยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยในปีการศึกษา 2561 สพฐ. ได้มอบหมายให้ สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ เขต 16 ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา 4 อำเภอ คือ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย เข้าร่วมโครงการโดยกำหนดเป้าหมายรับนักเรียน จำนวน 300 คน ซึ่งเป็นนักเรียนเดิมปีการศึกษา 2560 จำนวน 146 คน
เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2561 แบ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 71 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 75 คน รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีการสอบเข้าร่วมโครงการ จำนวน 154 คน แบ่งเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 104 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 25 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 25 คน ขณะที่ในปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียนอุปถัมภ์ที่ประสงค์เข้าร่วม จำนวน 54 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล จำนวน 29 โรงเรียน และโรงเรียนในภูมิภาค จำนวน 25 โรงเรียน และนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561 ได้รับการอุปการะเป็นนักเรียนของโรงเรียนอุปถัมภ์และเริ่มเข้าเรียนวันแรกในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
“ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่รับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปอยู่ในความดูแลของสถานศึกษา ท่านเปรียบเสมือนพ่อแม่ที่ให้ความรักความอบอุ่นแก่นักเรียนที่เดินทางจากบ้านมาไกล ขอให้ลูกๆ นักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มีค่านี้ให้มากที่สุด ขอบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ และสิ่งศักดิ์ที่ทุกท่านนับถือ จงดลบันดาลให้ลูกๆ นักเรียนประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ และเดินทางไปโรงเรียนอุปถัมภ์ด้วยความปลอดภัย” ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าว
อ่านทั้งหมด
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,303]
17 สิงหาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,552]
22 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,043]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,904]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,768]
08 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,895]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,007]
03 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,633]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,606]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,866]
02 มีนาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,405]
14 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,072]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,605]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,370]
29 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,070]
24 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,040]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,760]
26 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,154]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,867]
22 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,029]
22 กุมภาพันธ์ 2561