สพป.เลย เขต 2 จัดประชุมทางไกลออนไลน์ ประสบความสำเร็จ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ กับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด ๒๐ กลุ่ม ณ ห้องประชุมระบบทางไกลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ซึ่งเป็นการจัดประชุมรูปแบบใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยระบบออนไลน์ ๒ ทาง คือ www.Youtube.com และ www.facebook.com เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการลดค่าใช้จ่าย ลดระยะทางในการเดินทางมาประชุม อบรม และสัมมนาต่าง ๆ ระหว่างสถานศึกษากับสำนักงานเขตฯ สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ไม่ให้ครูออกจากห้องเรียนให้ทำหน้าที่สอนได้อย่างเต็มที่ในหน้างานของตนเอง ซึ่งบุคลากรในโรงเรียนสามารถรับชมผ่านทางระบบออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาประชุม อีกทั้งสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง Thailand ๔.๐ คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”มีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” .เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงเพื่อสนองนโยบายจังหวัดเลย ไทเลย ๔.๐ “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนภายใต้การพัฒนา ที่ยั่งยืน”อีกด้วย
โดย นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้แจ้งข้อราชการในวาระที่ประธานแจ้งให้ทราบดังนี้ ๑) ในห้วงของเดือนพฤษภาคมนี้เป็นการเปิดภาคเรียนใหม่ ขอชื่นชมผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรที่ได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง ประกอบกับช่วงนี้ก็เป็นช่วงต้นฤดูฝน ก็มักจะมีภัยธรรมชาติต่าง ๆเกิดขึ้น ก็ขอฝากโรงเรียนได้เตรียมมาตรการรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแก่บุคลากร นักเรียน รวมถึงอาคารสถานที่ของโรงเรียนเอาไว้ด้วย และระยะเปิดทำการเรียนการสอนใหม่ทางสำนักงานเขตฯก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียนเชิงระบบ โดยมีศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมในการนิเทศ ขอให้โรงเรียนได้เตรียมพร้อมสำหรับการนิเทศทั้งด้านอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ชั้นเรียน ความปลอดภัยด้านต่าง ๆ รวมถึงงบประมาณสนับสนุนซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕ รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งคณะกรรมการที่สำนักงานเขตฯได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ก็จะนิเทศติดตามให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ๒) ในช่วงที่ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ที่โรงเรียนบ้านตาดข่า อำเภอหนองหิน ก็ขอ ชื่นชมผู้บริหารโรงเรียน คือนายทิตย์ณรงค์ มณีวัฒน์ และคณะครู ที่ได้สร้างศรัทธาความเชื่อมั่น สร้างความเชื่อถือได้รับความไว้วางใจจากชุมชน และผู้ปกครอง ทำให้มีนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในต้นปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคเรียนที่ ๑ จากที่มีนักเรียนเพียง ๕๐ คน มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐ คน ภาคเรียนที่ ๒ มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐๑ คน และในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักเรียนรวม ๑๕๒ คน สำหรับโรงเรียนบ้านตาดข่า เมื่อมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของสำนักงานเขตฯที่จะต้องให้การดูแล คือการพิจารณาอัตรากำลังครูให้ตามสัดส่วนที่เหมาะสมต่อไป และขอชื่นชมโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด อำเภอผาขาว ซึ่งมี นายเดช ดอนจันทร์โคตร เป็นผู้บริหารโรงเรียนรวมถึงคณะครูที่ได้ฝึกสอนนำนักเรียนเข้าแข่งขันสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ เป็นตัวแทนของจังหวัดเลย เข้าแข่งขันระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งน่าจะมีผลการแข่งขันออกมาแล้ว แต่ผลจะปรากฏเช่นไรก็ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจ ๓) การแก้ปัญหาอัตรากำลังครู รองรับการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๔) การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้ายในช่วงวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่เนื่องจากศาลปกครองอุบลราชธานีมีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ทุเลาการบังคับตามข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับ เนื่องมาจากกรณีการโยกย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาไม่ถูกต้องและเป็นธรรม ๕) การส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ ๖) การขอเปิดรับนักเรียนอนุบาล ๓ ขวบ สิ่งสำคัญสำหรับโรงเรียนที่ต้องการเปิดรับนักเรียนคือจะต้องปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด และไม่กระทบต่อการรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างโรงเรียนและท้องถิ่นอันจะส่งผลกระทบต่อความร่วมมือในการบริหารการศึกษาได้ และ๗)การดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หรือคูปองพัฒนาครู หลักสูตรละ ๑๐,๐๐๐.-บาท หลังจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ได้มอบให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มได้แจ้งข้อราชการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษาต่อไป สำหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นการประชุมครั้งแรก แต่ผลปรากฏว่าประสบความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดีชัดเจนทั้งสัญญาณภาพและเสียง
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,604]
18 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,070]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,902]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,766]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,005]
03 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,301]
17 สิงหาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,550]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,864]
02 มีนาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,152]
06 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,891]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,758]
26 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,368]
29 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,631]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,603]
14 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,038]
02 พฤษภาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,041]
02 พฤษภาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,403]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,865]
22 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,027]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,068]
24 ธันวาคม 2560